bar01 1

ผู้อำนวยการ


ดร.ทศพล  ฑีฆะพร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Login Form

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

51  หมู่ 3  ตำบลหนองฉาง  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  61110

โทรศัพท์. 0-5653-1625  โทรสาร. 0-5653-1146