หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์ / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
เพลงประจำโรงเรียน
ปฏิทินปฎิบัติกิจกรรม
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานธุระการ
นักการภารโรง / ช่างครุภัณฑ์
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สนับสนุนการสอน / แนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ใบลาป่วย / ลากิจ / ลาคลอด
หนังสือขออนุญาตไปราชการ
แบบบันทึกข้อความ
บันทึกข้อมูลครูมืออาชีพ
บันทึกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครูไพฑูรย์  นพกาศ
ครูดาวเรือง  เพียรพานิชย์
ครูบรรหาญ  เดชมา
ครูอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
ครูฤทัยรัตน์  เกษการณ์
ครูญานินี  สะอาด
โครงงานนักเรียน
 
 
 
รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ กีฬาภายใน "หนองฉางเกมส์"
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการค่ายกุลบุตร - กุลธิดา
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2560
ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรการการศึกษา
 
 

นายวิเชียร นินเกษม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายณรงค์ เถาวัลย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นางรจนา เสมากูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป