bar01

bar02

 

bar03

 

ผู้อำนวยการ


ดร.ทศพล  ฑีฆะพร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Login Form

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

51  หมู่ 3  ตำบลหนองฉาง  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  61110

โทรศัพท์. 0-5653-1146, 0-5653-1150  โทรสาร. 0-5653-1625