ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

การรับรายงานตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์...ปีการศึกษา 2565

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เท่านั้น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น