สรูปข้อมูลรายงานตัว (ตัวจริง)

# เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน แผนการเรียน สถานะ วันที่ยืนยัน
# เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียน แผนการเรียน สถานะ วันที่ยืนยัน
1A007ด.ช.เกียรติบดินทร์เเก้วเกษอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
2A024ด.ญ.ปัญญมนต์ประทีปอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
3A004ด.ญ.พัทธ์ธีราเปาจีนอนุบาลทัพทันห้องเรียนพิเศษ English Program-
4A019ด.ญ.สาธิตาเลิศพรภคินอนุบาลเมืองอุทัยธานีห้องเรียนพิเศษ English Program-
5A006ด.ญ.ณัฐณิชาอักษรอนุบาลทัพทันห้องเรียนพิเศษ English Program-
6A031ด.ช.ปภังกรจุ้ยดอนกลอยอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
7A027ด.ญ.อรปรียาอัศวเมฆินสีฟ้าพัฒนวิทย์ห้องเรียนพิเศษ English Program-
8A034ด.ช.ธีรโชตินิลทมรไทยรัฐวิทยา58ห้องเรียนพิเศษ English Program-
9A026ด.ญ.ภัทรวดีโพธิศรีอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
10A010ด.ญ.วรนิษฐาพรมทาพิทักษ์ศิษย์วิทยาห้องเรียนพิเศษ English Program-
11A014ด.ญ.เกตมาครายศาลาลิม่าอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
12A013ด.ญ.พิมพ์ลภัสวงค์อะคะวัดตลุกดู่ห้องเรียนพิเศษ English Program-
13A003ด.ญ.จิดาภาคณทาอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
14A011ด.ช.เป็นเกียรติคำอินทร์ชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52ห้องเรียนพิเศษ English Program-
15A025ด.ญ.จิราภัทรป้อมคำอนุบาลรัศมีห้องเรียนพิเศษ English Program-
16A029ด.ช.อติวิชญ์กีตาทองประสาทเวทย์ห้องเรียนพิเศษ English Program-
17A028ด.ช.อิทธิกรปัญจศิลอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
18A032ด.ช.ศิรวิชญ์บ้านมอญอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
19A005ด.ญ.ทิชชาภรณ์ประยูรหงษ์อนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
20A015ด.ญ.ณปภัชกิจธราวัชรอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
21A030ด.ช.ชัชฤทธิ์ชมฤทธิ์อนุบาลบ้านไร่ห้องเรียนพิเศษ English Program-
22A022ด.ช.ธนภัทรงามพาลาอนุบาลรัศมีห้องเรียนพิเศษ English Program-
23A036ด.ญ.ปทิตตาศรีตะวันบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)ห้องเรียนพิเศษ English Program-
24A020ด.ญ.สุธิมนต์เรืองกสิกรณ์วัดตลุกดู่ห้องเรียนพิเศษ English Program-
25A002ด.ญ.อาภัสราปรางเลิศอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
26A008ด.ญ.สุพิชญาคามะดาบ้านหนองมะสังห้องเรียนพิเศษ English Program-
27A009ด.ญ.วรรณนิศาเอี่ยมชัยอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
28A001ด.ช.ศุภกฤษ์ทัศจันทร์อนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษ English Program-
29A018ด.ญ.วรินดาแจ้งจิตอนุบาลลานสักห้องเรียนพิเศษ English Program-
30A033ด.ช.ณัฐภูมิจีนด้วงทองประสาทเวทย์ห้องเรียนพิเศษ English Program-
33B010ด.ช.ณัฐกิตติ์วรโชติชูวิทย์ทองประสาทเวทย์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
34B035ด.ช.สนฉัตรใจเพ็ชรดีอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
35B007ด.ญ.สุวภัทรวัฒนเกษกรณ์อนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
36B028ด.ช.ยศพัทธ์พูลศรีอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
37B103ด.ญ.กานต์พิชชาบุญญติพงษ์อนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
38B051ด.ญ.พีรดาสีเขียวอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
39B087ด.ญ.ปวริศาเกิดสายอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
40B079ด.ช.กฤตเกตุเกล้าอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
41B018ด.ช.ณรัฐสอนจีนอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
42B109ด.ช.ณัฏฐ์นันธ์ทองอยู่สุขอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
43B125ด.ญ.จันทร์ธิมาพรแก้วเกษการณ์ทองประสาทเวทย์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
44B086ด.ญ.ธัญณัฐฐ์ชญาโพธิ์พันธ์อนุบาลบ้านไร่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
45B034ด.ช.ภูตะวันพรหมศาสตร์อนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
46B094ด.ญ.ชาลิสาปานทรัพย์บ้านท่าชะอมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
47B118ด.ช.เปรมวิทย์วิเชียรรัตน์อนุบาลเมืองอุทัยธานีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
48B055ด.ช.ณัทกรพรมมิอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
49B043ด.ญ.สุตาภัทรครุฑพันธ์อนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
50B027ด.ญ.ญาณิศาไชยศิริทองประสาทเวทย์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
51B085ด.ญ.ภัทรลดาเจตกสิกรอนุบาลสว่างอารมณ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
52B015ด.ช.ณัฐชนนระเบ็งอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
53B016ด.ช.พลภัทรนวลละอออนุบาลเมืองอุทัยธานีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
54B108ด.ช.รัชพลงามพสุธาดลทองประสาทเวทย์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
55B134ด.ช.ณัฐภูมิดิษประภัสอนุบาลลานสักห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
56B042ด.ช.วิรุธเรืองกรุณาอนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
57B029ด.ญ.ลฎาภาบุญพันธ์ทองประสาทเวทย์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
58B013ด.ช.ก้องนทีทาคำสุขทองประสาทเวทย์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
59B083ด.ญ.กวินธิดาอินทรสุริยวงษ์อนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
60B064ด.ญ.ณัฏฐินีย์พงศ์ทักษิณอนุบาลลานสักห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
61B081ด.ญ.รุจิรดาคชนิลอนุบาลสว่างอารมณ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-
62B145ด.ญ.ชนิกานต์บุดดาพัฒน์อนุบาลวัดหนองขุนชาติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-