สรูปข้อมูลรายงานตัว (ตัวจริง)

# เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล แผนการเรียน สถานะ วันที่ยืนยัน
# เลขที่นั่งสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล แผนการเรียน สถานะ วันที่ยืนยัน
1K281ด.ญ.นิศารัตน์ทองทาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
2K026ด.ญ.พิชฎาณัฏฐ์สุริยกานต์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
3K005ด.ญ.ณัชชาไวกสิกรณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
4K184ด.ญ.วิรินภัฎสุวรรณดีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
5K132ด.ญ.พรรณพัชรรัตนเทพตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
6K155ด.ญ.น้ำหนึ่งยางธิสารตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
7K250ด.ญ.จิณณพัตพิลึกตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
8K134ด.ญ.อริสราดีปานแก้วตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
9K310ด.ญ.สุชญาร่องมะรุตตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
10K198ด.ช.แทนคุณตันติเสรีรัตน์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
11K284ด.ช.ศุภวิชญ์ทับรอดตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
12K329ด.ญ.กัลยรัตน์กรงไกรราชตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
13K103ด.ญ.มัตติกาสุพัฒน์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
14K147ด.ญ.จรรยาพรเฟื้อแก้วตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
15K171ด.ช.วุฒิชัยโพธิ์พิทักษ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
16K042ด.ญ.รัตนาวดีแกว่นเขตกิจตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
17K174ด.ช.นันทวัฒน์ทวีทรัพย์นวกุลตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
18K251ด.ญ.ธัญศุภาคุ้มพงษ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
19K322ด.ญ.วริศราเหมือนทองตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
20K210ด.ญ.สุพิชญาบูรณะจารุตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
21K030ด.ช.ณัฐพงค์วัฒนพานิชตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
22K076ด.ญ.ธัญญรัตน์วงศ์สุขเจริญตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
23K010ด.ช.คณพศพันละภะตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
24K039ด.ช.ปวรปรัชญ์หาญเชิงค้าตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
25K077ด.ญ.ปวริศาฉิมพาลีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
26K146ด.ช.เกรียงไกรจันทร์สงเคราะห์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
27K283ด.ช.กณิฏฐ์หงษ์ยิ้มตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
28K311ด.ญ.กมลวสุทธ์สารีวงศ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
29K069ด.ญ.อักษรศิริสุคนธ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
30K153ด.ญ.บุณยานุชดิศรพงศ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
31K264ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ภู่แก้วตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
32K012ด.ญ.วรัทยาวัดสิงห์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
33K015ด.ช.วรโชติเกษศิลป์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
34K117ด.ญ.ขวัญข้าวพัฒนศิริตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
35K141ด.ช.วัชรวีร์มาสสุขตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
36K157ด.ญ.สุณิษาร์คนสกุลตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
37K176ด.ญ.มณิภาแสงผ่องตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
38K177ด.ญ.วีริสาเวฬุตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
39K186ด.ญ.เกศรากมบมาลย์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
40K239ด.ญ.กนกพรพลปัญกาศตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
41K240ด.ช.ภีมเดชาวันจันทร์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
42K262ด.ช.ธนกรมาขำตัวจริงนักเรียนทั่วไป-
43K273ด.ญ.โสรญาผลบุญตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
44K278ด.ช.วรภัทรดิษหร่ายตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
45K279ด.ช.วรปรัชญ์ว่องวิการณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
46K049ด.ญ.ณัฐชาพลพัฒน์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
47K050ด.ช.ณัฏฐชัยม่วงสุขตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
48K170ด.ญ.ฉัตรชนกทวีกสิกรรมตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
49K178ด.ช.ณัฐสิทธิ์บุญเกตุตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
50K187ด.ญ.นพรัตน์สังข์ทองตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
51K192ด.ช.ธีทัตเยาวโรจน์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
52K195ด.ญ.สุพพัตราแป้นทองตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
53K333ด.ญ.จิรภัทรมณีรัตน์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
54K028ด.ญ.ปณัฎฎาอินเอี่ยมตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
55K156ด.ญ.ญาณินท์วันดีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
56K172ด.ญ.พรอุสาเมืองวงษ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
57K315ด.ญ.ปาณรวินท์หนูกลัดตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
58K048ด.ญ.อโรชาเกษศิลป์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
59K055ด.ช.ศุภวิชญ์จำปาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
60K058ด.ช.ทินภัทรมะลิอ่องตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
61K094ด.ญ.อชิรญาณ์บุญญวัฒนชัยตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
62K101ด.ช.ไพโรจน์แสงเทียนชูตระกูลตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
63K115ด.ช.ณัฐชัยธัญธเนสตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
64K236ด.ช.ณัฐดนัยโพธิ์แก้วตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
65K327ด.ญ.กณิกนันต์จันทร์ศรีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
66K067ด.ญ.ปวีณ์ลดาวิทยารัตน์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
67K164ด.ญ.ชลธิชามีทรัพย์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
68K204ด.ญ.นัธพรทิพย์วิเศษตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
69K214ด.ญ.ปรายฎ์เพ็ญพิชชาปรางค์ทองตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
70K222ด.ช.เอื้ออังกูรวรรณภาคตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
71K066ด.ญ.พลอยฉัตรพูลพรรณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
72K078ด.ช.นันทกรน้อยบัณฑิตตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
73K083ด.ญ.พิมพ์พิศาจะโนภาษตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
74K125ด.ญ.ธิดารัตน์แก้วจำรัสตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
75K248ด.ญ.ปราณปริยารงค์ทองตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
76K267ด.ญ.ธัญวรัตน์แป้นพยอมตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
77K274ด.ช.ปัญญพนต์พาทองตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
78K323ด.ญ.จันทกานต์คุ้มญาติตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
79K339ด.ช.วรัญญูผลมากตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
80K031ด.ญ.อาภัสราแกล้วเขตการตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
81K044ด.ญ.เฮเลนน่า เคลียล่าบัวก์บาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
82K056ด.ญ.ปวีณ์นุชรุททองจันทร์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
83K060ด.ช.ธีร์ธวัชนวกุลตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
84K071ด.ญ.ทิฆัมพรสุพสรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
85K118ด.ญ.ปริยาภรณ์เนตรอุไรทิพย์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
86K144ด.ช.สถาพรโพธิหาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
87K159ด.ญ.ประภาสิริภาคโพธิ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
88K168ด.ญ.โชติมาใจเพ็ชรดีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
89K208ด.ญ.กิ่งแก้วอินทรสุขตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
90K233ด.ญ.กันยลักษณ์ไวยเขตกรณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
91K256ด.ช.ชินวัตรคำลีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
92K258ด.ญ.ณัฏฐณิชาเหล่าแช่มตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
93K337ด.ญ.เบญจวรรณคำโตตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
94J011ด.ญ.พรชนัญญ์จันทฤกตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
95K065ด.ช.ชินวุฒิจีนจรรยาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
96K089ด.ญ.ลฏาภารัคสิกรณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
97K185ด.ญ.ณัฐนิชประสิทธิ์ธัญกิจตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
98K200ด.ญ.รมิตาสารีนนท์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
99J057ด.ญ.พิมพรฉ่ำเพ็ชร์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
100J070ด.ญ.ณัชชาโพธิ์ดอกไม้ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
101E014ด.ช.ธรรมนูญเฉลิมพันธ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
102K027ด.ญ.วัลภาขำสำเภาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
103K034ด.ญ.ธนาพรศรียากูลตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
104K061ด.ช.ศุภกรบรรเทิงจิตรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
105K074ด.ญ.ปภินดาคงประเสริฐตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
106K098ด.ญ.สพิชญาบานเพียรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
107K129ด.ญ.ภัสมลจันทร์สงเคราะห์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
108K131ด.ช.ชยานันต์โพธิ์อ่อนตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
109K158ด.ช.ธิติกรกลิ่นสาทตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
110K230ด.ญ.ภาฝันพลอยเพชรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
111K232ด.ญ.วรัชยาคงฉิมตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
112K238ด.ญ.อรจิราสายจันทร์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
113K272ด.ช.ธราเทพสะมะตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
114K328ด.ช.ศุภณัฐสุขุประการตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
115K009ด.ช.ธนกรหลวงไกรลาศตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
116K032ด.ช.วรัญญูหู้โลหะตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
117K047ด.ช.กฤติพงศ์ปานพุ่มตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
118K091ด.ช.ศรัณยูจาบทองตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
119K162ด.ช.เฉลิมเกียรติไตรปักษ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
120K166ด.ญ.พิชชาพรยิ้มหนองเต่าตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
121K169ด.ช.กันตภัทร์บริวาทตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
122K179ด.ช.วีรเมธแกว่นธัญกิจตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
123K181ด.ช.จิรพัฒน์เรืองกสิกรณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
124K244ด.ช.พาคินทร์ทองกล่ำตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
125K246ด.ญ.เปมิกาพรมบึงลำตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
126K252ด.ช.ภัทรพลดงน้อยตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
127K266ด.ช.สรวิชญ์ภิรีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
128K280ด.ช.ชยกรภู่สุวรรณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
129K316ด.ช.ณัฐวัตรแม้นเขียวตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
130K317ด.ญ.นอเอลใจการุณตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
131K318ด.ญ.รินรวีบุษบงค์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
132K079ด.ญ.สร้อยสวรรค์บุญตาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
133K082ด.ญ.ธนภรณ์กสิกิจตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
134K107ด.ช.ธรอธิปบุญรัตน์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
135K112ด.ญ.สุกัญญาเขียนเขียวตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
136K113ด.ช.ทองชาย-ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
137K193ด.ญ.ณัฐณิชาเก่งเขตรวิทย์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
138K194ด.ญ.กมลพรทะสะวะดีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
139K196ด.ช.ธีระแสนสุโพธิ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
140K275ด.ช.ณัฐชนนท์วิลาลักษณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
141K338ด.ช.ณัฐพลเพ็งภู่ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
142K183ด.ญ.นิศาชลนารีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
143K212ด.ช.สิทธิทูลทองดีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
144K235ด.ญ.สิริวิมลเกียรติรัมย์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
145K321ด.ช.ภูริเขม้นเขตการตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
146J054ด.ญ.กชามาสหนองคายตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
147K007ด.ช.ธีรนันชัยเสาวมาลย์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
148K046ด.ญ.กัลยกรสว่างจิตร์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
149K062ด.ช.เดชดนัยคำแสนตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
150K075ด.ญ.บุณยานุชม่วงปู่ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
151K114ด.ช.ก้องกิดากรถิ่นมะไฟตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
152K119ด.ช.ธนกฤตสุขเรืองตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
153K140ด.ญ.ธัญลักษณ์คชรักษ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
154K165ด.ญ.ณิชกานต์ไชย์มาลาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
155K191ด.ญ.ปัณฑิตาสุวรรณบางตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
156K223ด.ญ.เอมมิกาสีแตงตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
157K245ด.ญ.บัณฑิตาชัยชะนะตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
158K324ด.ญ.ตีรณากลายสุขตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
159K326ด.ช.พันธุ์ธิชอ่อนบางตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
160K002ด.ญ.โชติการ่องมารุตตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
161K269ด.ญ.ยสุตมาพิลึกตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
162K271ด.ญ.ปาริฉัตรสุวรรณพยัคฆ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
163K287ด.ช.ทนงศักดิ์รักเขตรการตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
164K307ด.ญ.ศิริมาศแซ่ตั๊นตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
165K100ด.ญ.พิมพ์ลภัสโตวิจารณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
166K102ด.ญ.ปุณยารัตน์เก่งเกตุตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
167K199ด.ช.ยศกรร่องมะรุดตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
168K221ด.ช.จิระภัทรพันธ์แตงตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
169K234ด.ญ.อินทิราแย้มคล้ายตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
170K288ด.ช.เตชินท์ชาตรีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
171K320ด.ญ.เปรมยุดาแสงทองตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
172K336ด.ช.พงษ์ศิริหุ่นวรรณตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
173K025ด.ช.บนิพลรวยพงษ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
174K087ด.ญ.กมลฉัตรรุ่งหิรัญตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
175K143ด.ช.อภิเดชใจแสนตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
176K173ด.ช.ศิวกรวงษ์ศรีเทพตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
177K265ด.ญ.บุณยาพรหงษ์สกุลตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
178K298ด.ช.ธนวัฒน์คำประวัติตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
179K013ด.ญ.ชนาภัทรรุททองจันทร์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
180K016ด.ญ.แพรวาวิชุมาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
181K017ด.ญ.ณัฐธยาน์สัตยบุตรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
182K036ด.ญ.ธัญพิชชากระจ่างตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
183K052ด.ญ.สุธาทิพย์วิทยารัตน์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
184K084ด.ช.ชัชวาลโพธิ์อุดมตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
185K085ด.ช.ภูริชสาลีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
186K105ด.ช.ธันวาคงไทยตัวจริงนักเรียนทั่วไป-30/03/2022
187K133ด.ช.จักรกฤษณ์คฤหปานตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
188K189ด.ญ.กนกวรรณศรชัยตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
189K206ด.ญ.ชลิตาสมอนาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
190K237ด.ญ.อนุธิดาบุตรม้วยตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
191K241ด.ช.วชรวรรษโฉมศรีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
192K247ด.ญ.สรัญญาดีรังษีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
193K257ด.ช.ธนวัฒน์ทินทะตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
194K282ด.ช.จิตรินท์คำพลตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
195K293ด.ญ.กฤติกาบัวแก้วตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
196K305ด.ช.วิรัตน์จันธิราชตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
197K325ด.ช.ทัตเทพปิฏฐปาตีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
198K063ด.ญ.กวินตราแซ่เล้าตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
199K080ด.ญ.เปมิกาสารมะโนตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
200K136ด.ญ.กัญญาวีร์แสงสวรรค์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
201K152ด.ช.พีรพัฒน์พุมมาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
202K294ด.ญ.ธัชตวันหัสแดงตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
203K304ด.ช.นนทพัทธ์นนท์อาษาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
204K330ด.ช.พัสธรจันทร์มากตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
205K003ด.ช.พิชญดนย์วิมุติตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
206K014ด.ญ.พีรดาสาโรจน์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
207K038ด.ช.วรพจร์สิทธเขตกิจตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
208K130ด.ช.เมธาวินประสาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
209K229ด.ญ.พิมพ์ชนกพัฒมุขตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
210K299ด.ช.ทัชชกรจีรัชญ์นฤชิตตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
211K300ด.ญ.เกสรายิ้มพักตร์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
212K301ด.ญ.ณัฐธิดาบาระมีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
213K302ด.ช.อนุสรณ์สีขำตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
214K309ด.ญ.นภัสรายอดดำเนินตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
215K011ด.ญ.จิดาภาบริบูรณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
216K072ด.ญ.ชลธิชาพรแย้มแสงตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
217K086ด.ญ.แสงตะวันโพธิ์ศรีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
218K108ด.ช.อภิรักษ์ดีเทียนตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
219K111ด.ช.วาเลนไทน์ปานแม้นตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
220K127ด.ช.คณิสสรวิภาคตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
221K149ด.ช.ธนวัตน์โชติภาสกุลตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
222K209ด.ช.ก้องภพประสิทธิ์ธัญกิจตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
223K219ด.ญ.ศิริพรพุกเนียมตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
224K231ด.ญ.กันยทรรศน์อินทร์สว่างตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
225K270ด.ช.นัฐมนใจขันธ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
226K290ด.ช.ณัฏฤทธิ์พลหล้าตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
227K314ด.ช.พาทิศผกาเพ็ชรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
228K040ด.ญ.ชาลิสาทิพย์กาวีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
229K059ด.ญ.กรพินธุ์พรมพรสวรรค์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
230K095ด.ญ.ทิพานันลำดวนตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
231K104ด.ญ.ณิชาถิรตันติกุลตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
232K124ด.ช.พีรพลกฤษวีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
233K154ด.ญ.สุภัสสราคุรุวงษ์สาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
234K190ด.ญ.เพชรธิดาสุขปลอดตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
235K226ด.ช.ยศกรเซ่งปีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
236J016ด.ญ.จิดาภาเพ็ญเพียรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
237J020ด.ญ.ชลดามังคุดตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
238K033ด.ญ.ปัทมพรวรเมธากรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
239K068ด.ช.ธนกรพูลเพียรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
240K090ด.ญ.วาเศรษฐีนาคพันธ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
241K142ด.ญ.วิมลมณีชะยันโตตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
242K150ด.ญ.ไปรยาเลากสิกรรมตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
243K207ด.ช.กัญจน์เกรียงไกรขวัญนอนตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
244K216ด.ช.ธนกฤตสำฤทธิ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
245K224ด.ช.เสฎฐวุฒิลำดวนตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
246K295ด.ช.ไตรรัตน์สุขไสตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
247K303ด.ญ.วรรณภาม่วงพุ่มตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
248K024ด.ญ.จันธิมานวมเพชรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
249K035ด.ช.ปัณณธรบุญศรีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
250K037ด.ช.พีรัชชัยกองไซตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
251K096ด.ญ.ปานกวินคำภาบุตรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
252K116ด.ญ.ปวีณ์ธิดาป้อมคำตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
253K139ด.ญ.วรัณรัตน์ศิริโยธาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
254K145ด.ช.ณัฐวุฒิหวังสุขตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
255K160ด.ช.ณปพลขุมเพชรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
256K175ด.ช.จิรวรรธน์ศรีมงคลตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
257K218ด.ช.ทรงวุฒิ อเล็คซันเดอร์ไรท์เซอร์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
258K053ด.ช.ภูมิภัทรเก่งเขตรวิทย์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
259K099ด.ญ.สิริดากรณ์เเสนเสนาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
260K123ด.ช.ปุริมพิมพ์พิพัฒน์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
261K128ด.ช.วีรภัทรพันธ์กสิกรรมตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
262K203ด.ญ.กันยากรสัมพันธ์อภัยตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
263K254ด.ช.ณัฐดนัยจันทรังษ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
264K297ด.ช.ชยณัฐพันธุ์แก้วตัวจริงนักเรียนทั่วไป-
265K006ด.ญ.ธนัญชนกม่วงเจริญตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
266K135ด.ช.วชิรวิทย์มินทราศักดิ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
267K163ด.ญ.ปนิตาทองศรีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
268K188ด.ช.ณรงค์เดชราชวงษ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
269K202ด.ญ.อลิสราเจตกสิกรณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
270K259ด.ช.ปฏิพลสุขสุวานนท์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
271K286ด.ช.ธนวัฒน์หรรษาตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
272K289ด.ญ.สุชัญญาน้ำคำตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
273K001ด.ญ.ดวิษาณรงค์มีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
274K051ด.ญ.วรรณกรฟักผลตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
275K054ด.ช.ภานุวัฒน์หนูกลัดตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
276K161ด.ช.ธนวัฒน์เครืออ่อนตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
277K260ด.ญ.พิชญาภัคเมืองจันทร์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
278K268ด.ญ.ณัฐนันท์เกษกิจตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
279K004ด.ช.วีรภัทรเผ่าโหมดตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
280K019ด.ช.ธนภัทร์สุพบุตรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
281K097ด.ช.ธัญเทพแกว่นธัญกรณ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
282K121ด.ช.วชิรวิทย์เจนสาริกิจตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
283K122ด.ญ.พรรณภัทรษาเวสภักตร์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
284K148ด.ช.ครรชิตฟูทำตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
285K167ด.ช.ธนกฤษแก้วสระศรีตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
286K197ด.ช.พัชรพลสุมานิตย์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
287K227ด.ช.บัญญพนต์พลเสนตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
288K242ด.ช.ปริญญาอึ่งขวัญตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
289K008ด.ช.กิตติพงศ์ค้ำชูตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
290K021ด.ช.ภาณุพงศ์สุแสงตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
291K088ด.ช.ปัณณวัฒน์เกษศิลป์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
292K276ด.ช.ปวริศไชยชมภูตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
293K332ด.ญ.ณฐิตาสุพลจิตรตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
294K045ด.ญ.พัชรีเสริมศรีพงษ์ตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
295K073ด.ช.พุทธคุณเทียนลำตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
296K093ด.ช.วิวัฒน์บุญเลิศตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
297K217ด.ญ.บุษกรพานแก้วตัวจริงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
316J067ด.ญ.เบญญาภาหวยสูงเนินนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
317J062ด.ญ.ปวริศาพันธ์พฤกษานักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
318J069ด.ญ.พิมพ์ลภัสแจ้งถิ่นป่านักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
319J071ด.ญ.ชุติกาญจน์ทองฟักนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
320J035ด.ญ.อาทมาฏเครือปันเป็งนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
321J052ด.ช.กิตติพงศ์สารสุวรรณ์นักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
322J076ด.ช.ธนภัทรประสิทธิการนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
323E008ด.ญ.ณภัทรจันทรารัศมีโชติ (ดุริยางค์)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
324J015ด.ญ.อาทิตยาทรศิริรักษ์นักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
325J024ด.ญ.ฐิตินันท์บุดดีนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
326J032ด.ญ.ศศิวิภาชาวเมืองนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
327J077ด.ช.ศรัณย์ธรเกิดศรีนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
328J026ด.ช เกษมศักดิ์มงคลไทยนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
329J051ด.ญ.สุพรรษาสอนสกุลนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
330J008ด.ญ.ปราณปรียาดาเกลี้ยงนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
331J039ด.ญ.โยษิตาพันธุเมฆนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
332J056ด.ญ.กัลยกรมูลพฤกษ์นักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
333J045ด.ญ.มาริสาหุ่นจันทนนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
334J074ด.ช.ตฤณภัทธทิพวรรณ์นักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
335E015ด.ญ.ภาวิตาศุภวงศ์ดีเลิศ (ดนตรีไทย)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
336J049ด.ช.พิพรรธโสภณศักดิ์นักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
337J055ด.ช.ปุญญพัฒน์ประสิทธิการนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
338J023ด.ญ.พิมพ์รภัสปรากริมนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
339J058ด.ช.เดชาวัฒน์ยศนันท์นักเรียนในเขตยืนยัน31/03/2022
340J037ด.ญ.อัจฉรานันท์ประจุไทยนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
341J063ด.ญ.นภัสวรรณสายทองนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
342J053ด.ญ.ดวงกมลแสงกระจ่างนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
343E010ด.ช.ทิวากรประมูลทรัพย์ (ดนตรีไทย)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
344E011ด.ญ.บุษกรสงครามศรี (นาฏศิลป์)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
345J005ด.ญ.ญาณดาแก้วเกษนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
346J009ด.ญ.ชิดชนกสุวรักษรนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
347J022ด.ช.นันทวัฒน์อำภินนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
348J036ด.ช.ศรัณย์เรืองโรจน์นักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
349J064ด.ช.วรดรเวฬุวนารักษ์นักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
350J014ด.ช.กันตพัฒน์จูเที่ยงนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
351J029ด.ญ.ปรียาภัทร์ใจแสนนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
352E004ด.ช.กฤตพจน์กระแสงสิง (ดุริยางค์)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
353J025ด.ช.ปัญญาประสาทนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
354J027ด.ช.ศุภวัฒน์สวนสรานักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
355J041ด.ญ.ธารารัตน์เปรมสังข์นักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
356J012ด.ช.ศุภกรจำเนียรศิลป์นักเรียนในเขตยืนยัน31/03/2022
357J030ด.ญ.ธนวรรษ์นิลวรรณนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
358J065ด.ช.เมธัสมั่นคงนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
359J034ด.ญ.สุธาสินีสุขไพบูลย์นักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
360J047ด.ญ.ศศิวิมลจารุการนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
361E016ด.ญ.เจริญรัตน์เพ็ชร์รัตน์ (กีฬา)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
362J038ด.ช.นนณพัทธ์วารีนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
363J068ด.ญ.นวพรขำเนินเพิ่มนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
364J072ด.ช.ธนภัทรชาติรักนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
365J073ด.ช.ตะวันรุ่งดำริรัมย์นักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
366J003ด.ญ.ณัฐฐธิดาคงห้วยรอบนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
367J017ด.ช.ธนวิชญ์วิริยะพงศ์นักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
368J028ด.ญ.ปวิตรานึกคิดนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
369J059ด.ญ.ตรีชฎาวีระพันธ์นักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
370J043ด.ญ.ณัฐกาญจน์อ่ำดอนกลอยนักเรียนในเขตยืนยัน31/03/2022
371J001ด.ช.แทนคุณศิริรักษ์นักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
372J033ด.ช.เจษฎาพูลพงษ์นักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
373J046ด.ญ.อนุธิดาอินทร์โพธิ์นักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
374J050ด.ช.อักษราภัคคำภานักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
375J075ด.ช.ภาคิญวงษ์หัสแดงนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
376J019ด.ญ.ศศิรัตน์มาฆะมงคลนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
377J044ด.ญ.กรรวีวิเชียรรัตน์นักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
378E005ด.ช.จิรพัสจินตกสิกรรม (ดุริยางค์)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
379E001ด.ช.พงศกรสีบรรเทา (ดุริยางค์)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
380E007ด.ช.อลงกรณ์สุนทร (ดุริยางค์)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน30/03/2022
381E012ด.ช.จีรภัทรสอนศิริ (ดนตรีไทย)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
382J004ด.ช.ภัทรศาสตร์เวชพรามนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
383J040ด.ช.พัชรพงศ์เหลาศรีนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
384J066ด.ช.ศุภวิชญ์เหล่าแช่มนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
385J010ด.ช.คันธภัสส์เสตถาภิรมย์นักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
386J018ด.ช.ศุภวัฒน์โพธิ์ทองนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
387J048ด.ญ.ธนัชพรโชติกะคามนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
388E003ด.ช.ณัฐวัฒน์มีโพธิ์ (ดุริยางค์)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
389J002ด.ช.สรวิศประชุนหะนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
390J013ด.ช.นราชัยแรงสาริกรณ์นักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
391J078ด.ช.กฤษฎาสุฬาภานักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
392E006ด.ช.เขษมศักดิ์พิมพา (กีฬา)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
393E002ด.ช.ชินวัตรสุขวานนท์ (ดุริยางค์)นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
394J042ด.ช.ภโรทัยรัตนไทยนักเรียนในเขตยืนยัน30/03/2022
395J021ด.ญ.พิมพ์ชนกลอยสงเคราะห์นักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
396J061ด.ช.พันวัตรพันธุเมฆนักเรียนในเขตยืนยัน29/03/2022
397L101ด.ญ.สุปรียาจอมไธสงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
398L074น.ส.ปาริชาติทวีถาวรนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
399L042ด.ช.ศุภลักษณ์โพธิมลนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
400L006ด.ช.ธนวัฒน์เสลานักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
401L028น.ส.พรวิมลวงค์หิรัญนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
402L121น.ส.พิมพ์พิกาเชียวเกตวิทย์นักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
403L004ด.ช.รัชชานนท์ก้อนทองนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
404L005ด.ญ.ณัฐติยาสงวนเผ่านักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
405L080น.ส.ฐิติชญาไชยคุณนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
406L072น.ส.ศศิตาสมสีนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
407L149น.ส.ชนัญญาจีระดิษฐ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
408L002น.ส.กรรณิการ์พินิจเกษรนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
409L059น.ส.ชนิกานต์แสนเสนานักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
410L135ด.ญ.กัญญาวีร์สุขสุวานนท์นักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
411L137น.ส.เบญญาภาสุพรรณนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
412L147น.ส.ลดาวัลย์ปานจิ่มนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
413L033ด.ญ.ศศิภาทัศนานักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
414L086ด.ญ.ณัฐธิดาเเก้วเขตรการนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
415L117ด.ญ.นครไทยพรมประเกตนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
416L120น.ส.กมลเนตรสีสมภารนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
417L051นายจารุเกียรติฉายวัฒนานักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
418L155นายพลพลสงเคราะห์ราชนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
419L016น.ส.อรทัยส้มสุดนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
420L136ด.ญ.กมลวรรณปรางเลิศนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
421L159นายอาณัติบุกเนียมนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
422L088น.ส.วิลาสีณีภักดีนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
423L151น.ส.จิรัชญามากวิจิตร์นักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
424L001น.ส.ศศิเพ็ญอ่ำทุ่งพงษ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
425L027น.ส.ชนกานต์สังข์ทองนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
426L035นายชัชตินนท์ต้นตลับทองนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
427L050ด.ช.พุฒิพงศ์เอี่ยมมานักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
428L053น.ส.วัณณิษาจันทร์เอี่ยมนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
429L058น.ส.ชนาณาฏทิพย์ศิรินักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
430L082นายณภัทรสนองคล้ายนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
431L093น.ส.ธัญญาทิพสุบุญนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
432L126นายพชรพลสพประสงค์นักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
433L127ด.ญ.จันทิมาฟักทับนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
434L142น.ส.กานต์พิชชาเหล่าฤทธิ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
435L022น.ส.พิมพิกาไม้สนธิ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
436L056นายธีรสิทธิ์น้ำแก้วนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
437L081น.ส.กมลชนกขันกสิกรณ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
438L131ด.ญ.ผกามาศพึ่งพวกนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
439L152น.ส.ศิวพรแข่งเพ็ญแขนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
440L154น.ส.ธัญลักษณ์สุขจิตรนักเรียนทั่วไป-31/03/2022
441L162ด.ญ.พสิกาเขียวน้อยนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
442L017นายภูรินทร์น้อยเจริญนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
443L076น.ส.น้ำเพชรเงินเล็กนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
444L133น.ส.ศยามลป้องทองนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
445L156ด.ญ.สุปรียาโพธิ์งามนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
446L015นายสืบสกุลใจดีนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
447L054น.ส.สาธิตาศิริพิณนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
448L077น.ส.อนันยชาประจันทร์นวลนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
449L132น.ส.ณภัทรสอนจีนนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
450L141น.ส.พิรกานต์สองสีนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
451F004นายพิภูวัฒนเกษกรณ์นักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน30/03/2022
452L003นายสนุพงศ์จูเปียนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
453L055น.ส.สิภาลักษณ์รอดพันธ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
454L073น.ส.ปาลิตามณีฉายนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
455L109น.ส.ชาลิสาศรีเสถียรนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
456L125น.ส.ศศิวิมลอินทร์ใจดีนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
457L138ด.ญ.รดาศรีสุวอนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
458L039นายนพพรกระนัยนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
459L045นายธีรภัทร์ปะโคทะสังนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
460L063น.ส.ปนัดดากาญจนนท์นักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
461L085น.ส.ญาณิศาบัวกลั่นนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
462L095น.ส.ขวัญจิราแก้วววงศ์มานักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
463L106นายกันตพัฒน์เกยูรวงศ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
464L118ด.ช.ณัฐวุฒิกีตานักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
465L160นายนรบดีชำนินานักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
466L008น.ส.จิรภัทรธาดานักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
467L032นายศักดิ์ระพีประชุณหะนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
468L036นายนัทธพงศ์ดุลยชาตินักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
469L065น.ส.ธวัลฉัตรกังวาฬนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
470L099น.ส.รติลักษณ์แก้วมานักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
471F002ด.ช.ปิยังกูรปัดชาเขียวนักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน31/03/2022
472F009นายปาณชัยอุ่นเจริญนักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน31/03/2022
473L013ด.ญ.ปภัสสรแข็งเขตรกรณ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
474L014น.ส.วาสิตาหงษ์ทองนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
475L030นายอชิรวิทย์บริวาทนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
476L034ด.ช.ศักดาฤทธิเดชนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
477L052น.ส.ภักตร์คนางค์พิมมีนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
478L012น.ส.กชกรเนียมทองนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
479L029น.ส.สุพรรณิการ์ประภัสสรนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
480L084นายอชิตพลเศษฐะนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
481L007น.ส.สโรชาเภตรานักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
482L020ด.ช.ธีรพจน์สินเธาว์นักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
483L023น.ส.ชนพรสุวรรณศรีนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
484L024ด.ญ.อาภัสราคงกะพันธ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
485L064ด.ญ.ปิ่นประภาโพธิ์มีนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
486L092น.ส.จีรนันท์สุขแสวงนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
487L078นายธนภัทรเชิดโฉมนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
488L140น.ส.เพ็ญพิชญาอินเขียนนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
489L145นายณัฐวุฒิการวงษ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
490L048นายจุมพลภัทร์บุญอาจนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
491L057น.ส.ธัญวรัตน์เกียรติปรากฏนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
492L097น.ส.ชนากานต์ทับทองนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
493F006ด.ช.คณนาถฤทธิยานักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
494F008ด.ช.บุรัสกรบัวแสนนักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน31/03/2022
495L018น.ส.จิราภรณ์?ยิงรัมย์นักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
496L021น.ส.พรนับพันอินทนูนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
497L090ด.ช.ปภังกรชูกลิ่นนักเรียนทั่วไป-
498L108น.ส.ขนิษฐาจินกสิกิจนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
499L111น.ส.ธนวรรณพานศรีนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
500L011น.ส.หิรันยายงเขตรกิจนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
501L043นายกฤษฎานัยเนตรนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
502L061ด.ญ.ไปรยาศิริโยธานักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
503L071ด.ญ.พิชชาภาคำรอดนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
504L010ด.ญ.ธัญวรัตน์นางแย้มนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
505L026ด.ช.ญาณภัทรพุกมากนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
506L087น.ส.ญานิศาขาวขำนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
507F005นายเอกราชเกิดแก้วนักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน30/03/2022
508L060น.ส.นันท์นลินสิงขรนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
509L103นายวชิรวิทย์แกว่นชัดนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
510L146น.ส.ธันยาพรณ์สอาดเนตร์นักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
511F007นายพงศกรหนูฉ่ำนักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน31/03/2022
512L047ด.ช.ปราชญ์พรมชาตินักเรียนทั่วไป-01/04/2022
513L075ด.ช.ณัฐดนัยน้อยหวอยนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
514L102ด.ญ.วณิดาลอดทรัพย์นักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
515L104น.ส.ประภาวดีจำนงค์นักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
516L107นายทักษ์ดนัยกอบธัญกรณ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
517L009ด.ญ.กนกพรอัตถาพรนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
518L046น.ส.ศุภาพรด้วงหนองบัวนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
519L143นายภัทรดนัยพรมสอนนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
520L148น.ส.ชลธิชาชินคำนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
521L038น.ส.จิราภาศรีสดนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
522L044นายศุภกานต์จุลพรรค์นักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
523L079ด.ญ.นฤมลหินแก้วนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
524L067นายปวเรศวินัยพานิชนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
525L114นายศุภสินเเท่งทองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
526L115นายศุภกฤตเบ็งทองนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
527L150นายตะวันพานโครตนักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
528L070น.ส.พรชนกเชิดชูพันธ์นักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
529L130นายชินาธิปเทียนลำนักเรียนทั่วไปยืนยัน29/03/2022
530F003ด.ช.ก้องภพคล้ายสุขนักเรียนความสามารถพิเศษยืนยัน29/03/2022
531L123นายยศกรบุญเกิดนักเรียนทั่วไป-
532L112ด.ญ.วรรณาประสาทนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
533L134น.ส.นิตยาจันทรเดชนักเรียนทั่วไปยืนยัน
534L153น.ส.ตะวันฉายท้วมคล้ายนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
535L158นายฐิติภัทรนกเอี้ยงนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
536L089ด.ช.ธนพัฒน์รำมะณานักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022
537L122นายคณธชาติทองคำดีนักเรียนทั่วไปยืนยัน31/03/2022
538L025นายธนากรฉวีชาตินักเรียนทั่วไปยืนยัน30/03/2022