ข้อมูลการสมัคร และเลขที่นั่งสอบ

# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท แผนลำดับที่ 1 แผนลำดับที่ 2 แผนลำดับที่ 3
# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท แผนลำดับที่ 1 แผนลำดับที่ 2 แผนลำดับที่ 3
1ด.ช.พงศกรสีบรรเทาE0011 ม.1ความสามารถพิเศษดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมศิลปะ
2ด.ช.ชินวัตรสุขวานนท์E0021 ม.1ความสามารถพิเศษไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
3ด.ช.ณัฐวัฒน์มีโพธิ์E0031 ม.1ความสามารถพิเศษไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
4ด.ช.กฤตพจน์กระแสงสิงE0041 ม.1ความสามารถพิเศษวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
5ด.ช.จิรพัสจินตกสิกรรมE0051 ม.1ความสามารถพิเศษดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
6ด.ช.เขษมศักดิ์ พิมพาE0061 ม.1ความสามารถพิเศษภาษาจีนไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
7ด.ช.อลงกรณ์สุนทรE0071 ม.1ความสามารถพิเศษดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมศิลปะ
8ด.ญ.ณภัทรจันทรารัศมีโชติE0081 ม.1ความสามารถพิเศษวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
9ด.ญ.ยกเลิกณิชาถิรตันติกุลE0091 ม.1ความสามารถพิเศษไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
10ด.ช.ทิวากรประมูลทรัพย์E0101 ม.1ความสามารถพิเศษไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
11ด.ญ.บุษกรสงครามศรีE0111 ม.1ความสามารถพิเศษไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
12ด.ช.จีรภัทรสอนศิริE0121 ม.1ความสามารถพิเศษไทย-สังคมศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
13ด.ช.ยกเลิกวรัญญูผลมากE0131 ม.1ความสามารถพิเศษไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
14ด.ช.ธรรมนูญเฉลิมพันธ์E0141 ม.1ความสามารถพิเศษวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
15ด.ญ.ภาวิตาศุภวงศ์ดีเลิศE0151 ม.1ความสามารถพิเศษดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
16ด.ญ.เจริญรัตน์เพ็ชร์รัตน์E0161 ม.1ความสามารถพิเศษวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
17ด.ช.ยกเลิกกิตติทัตบุญนกE0171 ม.1ความสามารถพิเศษศิลปะภาษาจีนวิทย์-คณิต
18ด.ญ.ยกเลิกจิรภัทรมณีรัตน์E0181 ม.1ความสามารถพิเศษวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคม
19ด.ช.แทนคุณศิริรักษ์J0011 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาดนตรี-นาฏศิลป์
20ด.ช.สรวิศประชุนหะJ0021 ม.1ในเขตพาณิช-อุตสาไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
21ด.ญ.ณัฐฐธิดาคงห้วยรอบJ0031 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
22ด.ช.ภัทรศาสตร์เวชพรามJ0041 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
23ด.ญ.ญาณดาแก้วเกษJ0051 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
24ด.ช.ธนกรชูช่วยJ0061 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะพาณิช-อุตสา
25ด.ญ.ชฎาภรณ์ทองบ่อJ0071 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะวิทย์-คณิต
26ด.ญ.ปราณปรียาดาเกลี้ยงJ0081 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาจีน
27ด.ญ.ชิดชนกสุวรักษรJ0091 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
28ด.ช.คันธภัสส์เสตถาภิรมย์J0101 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
29ด.ญ.พรชนัญญ์จันทฤกJ0111 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนวิทย์-คณิต
30ด.ช.ศุภกรจำเนียรศิลป์J0121 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
31ด.ช.นราชัยแรงสาริกรณ์J0131 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
32ด.ช.กันตพัฒน์จูเที่ยงJ0141 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
33ด.ญ.อาทิตยาทรศิริรักษ์J0151 ม.1ในเขตศิลปะภาษาจีนไทย-สังคม
34ด.ญ.จิดาภาเพ็ญเพียรJ0161 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
35ด.ช.ธนวิชญ์วิริยะพงศ์J0171 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
36ด.ช.ศุภวัฒน์โพธิ์ทองJ0181 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
37ด.ญ.ศศิรัตน์มาฆะมงคลJ0191 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
38ไม่ระบุชลดามังคุดJ0201 ม.1ในเขตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
39ด.ญ.พิมพ์ชนกลอยสงเคราะห์J0211 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
40ด.ช.นันทวัฒน์อำภินJ0221 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
41ด.ญ.พิมพ์รภัสปรากริมJ0231 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะวิทย์-คณิต
42ด.ญ.ฐิตินันท์บุดดีJ0241 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
43ด.ช.ปัญญาประสาทJ0251 ม.1ในเขตไทย-สังคมพาณิช-อุตสาศิลปะ
44ไม่ระบุด.ช เกษมศักดิ์มงคลไทยJ0261 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
45ด.ช.ศุภวัฒน์สวนสราJ0271 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
46ด.ญ.ปวิตรานึกคิดJ0281 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
47ด.ญ.ปรียาภัทร์ใจแสนJ0291 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
48ด.ญ.ธนวรรษ์นิลวรรณJ0301 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
49ด.ญ.ยกเลิกขวัญข้าวพัฒนศิริJ0312 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
50ด.ญ.ศศิวิภาชาวเมืองJ0322 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
51ด.ช.เจษฎาพูลพงษ์J0332 ม.1ในเขตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
52ด.ญ.สุธาสินี สุขไพบูลย์J0342 ม.1ในเขตไทย-สังคมภาษาจีนพาณิช-อุตสา
53ด.ญ.อาทมาฏเครือปันเป็งJ0352 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
54ด.ช.ศรัณย์เรืองโรจน์J0362 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
55ด.ญ.อัจฉรานันท์ประจุไทยJ0372 ม.1ในเขตไทย-สังคมพาณิช-อุตสาภาษาจีน
56ด.ช.นนณพัทธ์วารีJ0382 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
57ด.ญ.โยษิตาพันธุเมฆJ0392 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
58ด.ช.พัชรพงศ์เหลาศรีJ0402 ม.1ในเขตดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะไทย-สังคม
59ด.ญ.ธารารัตน์เปรมสังข์J0412 ม.1ในเขตไทย-สังคมพาณิช-อุตสาภาษาจีน
60ด.ช.ภโรทัยรัตนไทยJ0422 ม.1ในเขตพาณิช-อุตสาศิลปะไทย-สังคม
61ด.ญ.ณัฐกาญจน์อ่ำดอนกลอยJ0432 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
62ด.ญ.กรรวีวิเชียรรัตน์J0442 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
63ด.ญ.มาริสาหุ่นจันทนJ0452 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
64ด.ญ.อนุธิดาอินทร์โพธิ์J0462 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
65ด.ญ.ศศิวิมลจารุการJ0472 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
66ด.ญ.ธนัชพรโชติกะคามJ0482 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
67ด.ช.พิพรรธโสภณศักดิ์J0492 ม.1ในเขตภาษาจีนพาณิช-อุตสาดนตรี-นาฏศิลป์
68ด.ช.อักษราภัคคำภาJ0502 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
69ด.ญ.ด.ญ.สุพรรษาสอนสกุลJ0512 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
70ด.ช.กิตติพงศ์สารสุวรรณ์J0522 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
71ด.ญ.ดวงกมลแสงกระจ่างJ0532 ม.1ในเขตไทย-สังคมพาณิช-อุตสาศิลปะ
72ด.ญ.กชามาสหนองคายJ0542 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
73ด.ช.ปุญญพัฒน์ประสิทธิการJ0552 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคม
74ด.ญ.กัลยกรมูลพฤกษ์J0562 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
75ด.ญ.พิมพรฉ่ำเพ็ชร์J0572 ม.1ในเขตภาษาจีนไทย-สังคมภาษาจีน
76ไม่ระบุเดชาวัฒน์ยศนันท์J0582 ม.1ในเขตดนตรี-นาฏศิลป์วิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
77ด.ญ.ตรีชฎาวีระพันธ์J0592 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
78ด.ญ.ยกเลิกณัฐนันท์เกษกิจJ0602 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
79ด.ช.พันวัตรพันธุเมฆJ0613 ม.1ในเขตภาษาจีนภาษาจีนไทย-สังคม
80ด.ญ.ปวริศาพันธ์พฤกษาJ0623 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
81ด.ญ.นภัสวรรณสายทองJ0633 ม.1ในเขตไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาจีน
82ด.ช.วรดรเวฬุวนารักษ์J0643 ม.1ในเขตไทย-สังคมพาณิช-อุตสาวิทย์-คณิต
83ด.ช.เมธัสมั่นคงJ0653 ม.1ในเขตภาษาจีนไทย-สังคมศิลปะ
84ด.ช.ศุภวิชญ์เหล่าแช่มJ0663 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
85ด.ญ.เบญญาภาหวยสูงเนินJ0673 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตศิลปะพาณิช-อุตสา
86ด.ญ.นวพรขำเนินเพิ่มJ0683 ม.1ในเขตไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
87ด.ญ.พิมพ์ลภัสแจ้งถิ่นป่าJ0693 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตภาษาจีนศิลปะ
88ไม่ระบุด.ญ.ณัชชา โพธิ์ดอกไม้J0703 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
89ด.ญ.ชุติกาญจน์ทองฟักJ0713 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
90ด.ช.ธนภัทรชาติรักJ0723 ม.1ในเขตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมศิลปะ
91ด.ช.ตะวันรุ่งดำริรัมย์J0733 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคม
92ด.ช.ตฤณภัทธทิพวรรณ์J0743 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
93ด.ช.ภาคิญวงษ์หัสแดงJ0753 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
94ด.ช.ธนภัทรประสิทธิการJ0763 ม.1ในเขตศิลปะวิทย์-คณิตไทย-สังคม
95ด.ช.ศรัณย์ธรเกิดศรีJ0773 ม.1ในเขตวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
96ด.ช.กฤษฎาสุฬาภาJ0783 ม.1ในเขตไทย-สังคมศิลปะพาณิช-อุตสา
97ด.ญ.ดวิษาณรงค์มีK0011 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
98ด.ญ.โชติการ่องมารุตK0021 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
99ด.ช.พิชญดนย์วิมุติK0031 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
100ไม่ระบุด.ช.วีรภัทรเผ่าโหมดK0041 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาดนตรี-นาฏศิลป์
101ด.ญ.ณัชชาไวกสิกรณ์K0051 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
102ด.ญ.ธนัญชนกม่วงเจริญK0061 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
103ไม่ระบุเด็กชายธีรนันชัย เสาวมาลย์K0071 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
104ด.ช.กิตติพงศ์ค้ำชูK0081 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
105ด.ช.ธนกรหลวงไกรลาศK0091 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมวิทย์-คณิต
106ด.ช.คณพศพันละภะK0101 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
107ด.ญ.จิดาภาบริบูรณ์K0111 ม.1ทั่วไปภาษาจีนพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
108ด.ญ.วรัทยาวัดสิงห์K0121 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
109ด.ญ.ชนาภัทรรุททองจันทร์K0131 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนศิลปะ
110ด.ญ.พีรดาสาโรจน์K0141 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
111ด.ช.วรโชติเกษศิลป์K0151 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
112ด.ญ.แพรวาวิชุมาK0161 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะวิทย์-คณิต
113ด.ญ.ณัฐธยาน์สัตยบุตรK0171 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
114ด.ญ.ลักษิกา พิลึกฤเดชK0181 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
115ด.ช.ธนภัทร์สุพบุตรK0191 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
116ด.ช.ภัคพลยศนันท์K0201 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไม่ระบุ
117ด.ช.ภาณุพงศ์สุแสงK0211 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนวิทย์-คณิต
118ด.ช.พงศพัฒท์ สามัคคีK0221 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
119ด.ช.ธนาวุฒิทองกล่ำK0231 ม.1ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
120ด.ญ.จันธิมานวมเพชรK0241 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
121ด.ช.บนิพลรวยพงษ์K0251 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
122ด.ญ.พิชฎาณัฏฐ์สุริยกานต์K0261 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไม่ระบุ
123ด.ญ.วัลภาขำสำเภาK0271 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
124ด.ญ.ปณัฎฎาอินเอี่ยมK0281 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
125ด.ช.ศุภโชคเจริญวงศ์K0291 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตศิลปะ
126ด.ช.ณัฐพงค์วัฒนพานิชK0301 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
127ด.ญ.อาภัสราแกล้วเขตการK0312 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
128ด.ช.วรัญญูหู้โลหะK0322 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
129ด.ญ.ปัทมพรวรเมธากรK0332 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
130ด.ญ.ธนาพรศรียากูลK0342 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ภาษาจีน
131ด.ช.ปัณณธรบุญศรีK0352 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
132ด.ญ.ธัญพิชชากระจ่างK0362 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
133ด.ช.พีรัชชัยกองไซK0372 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมไม่ระบุ
134ไม่ระบุวรพจร์ สิทธเขตกิจK0382 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
135ด.ช.ปวรปรัชญ์หาญเชิงค้าK0392 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
136ด.ญ.ชาลิสา ทิพย์กาวีK0402 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
137ด.ญ.รัตนากรพุ่มโพธิ์K0412 ม.1ทั่วไปภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์วิทย์-คณิต
138ด.ญ.รัตนาวดีแกว่นเขตกิจK0422 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
139ด.ช.ธนกรพูลพันธ์K0432 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาดนตรี-นาฏศิลป์
140ด.ญ.เฮเลนน่า เคลียล่าบัวก์บาK0442 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
141ด.ญ.พัชรีเสริมศรีพงษ์K0452 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
142ด.ญ.กัลยกรสว่างจิตร์K0462 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
143ไม่ระบุกฤติพงศ์ ปานพุ่มK0472 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
144ด.ญ.อโรชาเกษศิลป์K0482 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
145ด.ญ.ณัฐชาพลพัฒน์K0492 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมวิทย์-คณิต
146ด.ช.ณัฏฐชัยม่วงสุขK0502 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
147ด.ญ.วรรณกรฟักผลK0512 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนศิลปะ
148ด.ญ.สุธาทิพย์วิทยารัตน์K0522 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาจีน
149ด.ช.ภูมิภัทรเก่งเขตรวิทย์K0532 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
150ด.ช.ภานุวัฒน์ หนูกลัดK0542 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมศิลปะ
151ด.ช.ศุภวิชญ์จำปาK0552 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
152ด.ญ.ปวีณ์นุชรุททองจันทร์K0562 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
153ด.ญ.ศุภิดาบรรจงK0572 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
154ด.ช.ทินภัทร มะลิอ่องK0582 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมวิทย์-คณิต
155ด.ญ.กรพินธุ์พรมพรสวรรค์K0592 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไม่ระบุ
156ด.ช.ธีร์ธวัชนวกุลK0602 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
157ด.ช.ศุภกรบรรเทิงจิตรK0613 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไม่ระบุ
158ด.ช.เดชดนัยคำแสนK0623 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
159ด.ญ.กวินตราแซ่เล้าK0633 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
160ด.ญ.ปภาวีสดสีK0643 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
161ด.ช.ชินวุฒิจีนจรรยาK0653 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
162ด.ญ.พลอยฉัตรพูลพรรณ์K0663 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมวิทย์-คณิต
163ด.ญ.ปวีณ์ลดาวิทยารัตน์K0673 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
164ด.ช.ธนกรพูลเพียรK0683 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
165ด.ญ.อักษรศิริสุคนธ์K0693 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
166ด.ช.อัครวิทย์โกมลK0703 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
167ด.ญ.ทิฆัมพรสุพสรK0713 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
168ด.ญ.ชลธิชาพรแย้มแสงK0723 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
169ด.ช.พุทธคุณ เทียนลำK0733 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
170ด.ญ.ปภินดาคงประเสริฐK0743 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
171ด.ญ.บุณยานุชม่วงปู่K0753 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
172ด.ญ.ธัญญรัตน์วงศ์สุขเจริญK0763 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะพาณิช-อุตสา
173ด.ญ.ปวริศาฉิมพาลีK0773 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
174ด.ช.นันทกรน้อยบัณฑิตK0783 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
175ด.ญ.สร้อยสวรรค์บุญตาK0793 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
176ด.ญ.เปมิกาสารมะโนK0803 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
177ด.ญ.พรณัชชาอินทะแสงK0813 ม.1ทั่วไปศิลปะศิลปะไทย-สังคม
178ด.ญ.ธนภรณ์กสิกิจK0823 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
179ด.ญ.พิมพ์พิศาจะโนภาษK0833 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
180ด.ช.ชัชวาลโพธิ์อุดมK0843 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมไทย-สังคมภาษาจีน
181ด.ช.ภูริชสาลีK0853 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
182ด.ญ.แสงตะวันโพธิ์ศรีK0863 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนวิทย์-คณิต
183ด.ญ.กมลฉัตร รุ่งหิรัญK0873 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมวิทย์-คณิต
184ด.ช.ปัณณวัฒน์เกษศิลป์K0883 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนพาณิช-อุตสา
185ด.ญ.ลฏาภา รัคสิกรณ์K0893 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
186ด.ญ.วาเศรษฐีนาคพันธ์K0903 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
187ด.ช.ศรัณยูจาบทองK0914 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาจีน
188ด.ญ.พลอยรัตน์อรชาติK0924 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
189ด.ช.วิวัฒน์บุญเลิศK0934 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไม่ระบุ
190ด.ญ.อชิรญาณ์บุญญวัฒนชัยK0944 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
191ด.ญ.ทิพานันลำดวนK0954 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
192ด.ญ.ปานกวิน คำภาบุตรK0964 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาภาษาจีน
193ด.ช.ธัญเทพแกว่นธัญกรณ์K0974 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะภาษาจีน
194ด.ญ.สพิชญาบานเพียรK0984 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
195ด.ญ.สิริดากรณ์เเสนเสนาK0994 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
196ด.ญ.พิมพ์ลภัสโตวิจารณ์K1004 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาจีน
197ด.ช.ไพโรจน์แสงเทียนชูตระกูลK1014 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
198ด.ญ.ปุณยารัตน์เก่งเกตุK1024 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
199ด.ญ.มัตติกาสุพัฒน์K1034 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
200ด.ญ.ณิชา ถิรตันติกุลK1044 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
201ด.ช.ธันวาคงไทยK1054 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาศิลปะ
202ด.ญ.พนิตพรบุญมีK1064 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนศิลปะ
203ด.ช.ธรอธิปบุญรัตน์K1074 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
204ไม่ระบุอภิรักษ์ดีเทียนK1084 ม.1ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
205ด.ญ.รัญชิดาเฉลิมบรรจงK1094 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
206ด.ญ.พรฤดีบุญมั่นK1104 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
207ด.ช.วาเลนไทน์ปานแม้นK1114 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
208ด.ญ.สุกัญญาเขียนเขียวK1124 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
209ด.ช.ทองชาย-K1134 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
210ด.ช.ก้องกิดากรถิ่นมะไฟK1144 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
211ด.ช.ณัฐชัยธัญธเนสK1154 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
212ด.ญ.ปวีณ์ธิดาป้อมคำK1164 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
213ด.ญ.ขวัญข้าวพัฒนศิริK1174 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
214ด.ญ.ปริยาภรณ์ เนตรอุไรทิพย์K1184 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
215ด.ช.ธนกฤตสุขเรืองK1194 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไม่ระบุ
216ด.ญ.จิรัญญาฟักเครือK1204 ม.1ทั่วไปพาณิช-อุตสาไทย-สังคมวิทย์-คณิต
217ด.ช.วชิรวิทย์เจนสาริกิจK1215 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาศิลปะ
218ด.ญ.พรรณภัทรษาเวสภักตร์K1225 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
219ด.ช.ปุริมพิมพ์พิพัฒน์K1235 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
220ด.ช.พีรพลกฤษวีK1245 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
221ด.ญ.ธิดารัตน์แก้วจำรัสK1255 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
222ด.ช.วงศกรเขตาK1265 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
223ด.ช.คณิสสรวิภาคK1275 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
224ด.ช.วีรภัทรพันธ์กสิกรรมK1285 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
225ด.ญ.ภัสมลจันทร์สงเคราะห์K1295 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
226ด.ช.เมธาวินประสาK1305 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
227ด.ช.ชยานันต์โพธิ์อ่อนK1315 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
228ด.ญ.พรรณพัชรรัตนเทพK1325 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
229ด.ช.จักรกฤษณ์คฤหปานK1335 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมไทย-สังคมวิทย์-คณิต
230ด.ญ.อริสราดีปานแก้วK1345 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
231ด.ช.วชิรวิทย์มินทราศักดิ์K1355 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
232ด.ญ.กัญญาวีร์แสงสวรรค์K1365 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
233ด.ช.ปุณพจน์พลพัฒน์K1375 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไม่ระบุ
234ด.ญ.จันทราเพ็งพรรณK1385 ม.1ทั่วไปศิลปะพาณิช-อุตสาดนตรี-นาฏศิลป์
235ด.ญ.วรัณรัตน์ศิริโยธาK1395 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
236ด.ญ.ธัญลักษณ์ คชรักษ์K1405 ม.1ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
237ด.ช.วัชรวีร์มาสสุขK1415 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
238ด.ญ.วิมลมณีชะยันโตK1425 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
239ด.ช.อภิเดชใจแสนK1435 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
240ด.ช.สถาพรโพธิหาK1445 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
241ด.ช.ณัฐวุฒิหวังสุขK1455 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
242ด.ช. เกรียงไกรจันทร์สงเคราะห์K1465 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
243ด.ญ.จรรยาพรเฟื้อแก้วK1475 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
244ด.ช.ครรชิตฟูทำK1485 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมไทย-สังคมไม่ระบุ
245ด.ช.ธนวัตน์โชติภาสกุลK1495 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
246ด.ญ.ไปรยาเลากสิกรรมK1505 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะภาษาจีน
247ด.ญ.เขมจิรากาจชัยการK1516 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
248ด.ช.พีรพัฒน์พุมมาK1526 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
249ด.ญ.บุณยานุชดิศรพงศ์K1536 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
250ด.ญ.สุภัสสราคุรุวงษ์สาK1546 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะภาษาจีน
251ด.ญ.น้ำหนึ่งยางธิสารK1556 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
252ด.ญ.ญาณินท์วันดีK1566 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมภาษาจีน
253ด.ญ.สุณิษาร์คนสกุลK1576 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมภาษาจีน
254ด.ช.ธิติกรกลิ่นสาทK1586 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
255ด.ญ.ประภาสิริภาคโพธิ์K1596 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
256ด.ช.ณปพลขุมเพชรK1606 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
257ด.ช.ธนวัฒน์เครืออ่อนK1616 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
258ด.ช.เฉลิมเกียรติไตรปักษ์K1626 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไม่ระบุ
259ด.ญ.ปนิตาทองศรีK1636 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
260ด.ญ.ชลธิชามีทรัพย์K1646 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
261ด.ญ.ณิชกานต์ไชย์มาลาK1656 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
262ด.ญ.พิชชาพรยิ้มหนองเต่าK1666 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
263ด.ช.ธนกฤษแก้วสระศรีK1676 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนศิลปะ
264ด.ญ.โชติมาใจเพ็ชรดีK1686 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
265ด.ช.กันตภัทร์ บริวาทK1696 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
266ด.ญ.ฉัตรชนกทวีกสิกรรมK1706 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
267ด.ช.วุฒิชัย โพธิ์พิทักษ์K1716 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
268ด.ญ.พรอุสาเมืองวงษ์K1726 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
269ด.ช.ศิวกรวงษ์ศรีเทพK1736 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
270ด.ช.นันทวัฒน์ทวีทรัพย์นวกุลK1746 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
271ด.ช.จิรวรรธน์ศรีมงคลK1756 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะพาณิช-อุตสา
272ด.ญ.มณิภาแสงผ่องK1766 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
273ด.ญ.วีริสาเวฬุK1776 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
274ด.ช.ณัฐสิทธิ์บุญเกตุK1786 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
275ด.ช.วีรเมธแกว่นธัญกิจK1796 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
276ไม่ระบุด.ญ มนัสนันท์สดุดีK1806 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมภาษาจีน
277ด.ช.จิรพัฒน์เรืองกสิกรณ์K1817 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
278ด.ช.ปรินทร์เเคนปาK1827 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
279ด.ญ.นิศาชลนารีK1837 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
280ด.ญ.วิรินภัฎสุวรรณดีK1847 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
281ด.ญ.ณัฐนิชประสิทธิ์ธัญกิจK1857 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
282ไม่ระบุด.ญ.เกศรากมบมาลย์K1867 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตศิลปะ
283ด.ญ.นพรัตน์สังข์ทองK1877 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนศิลปะ
284ด.ช.ณรงค์เดชราชวงษ์K1887 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะพาณิช-อุตสา
285ด.ญ.กนกวรรณ ศรชัยK1897 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
286ด.ญ.เพชรธิดาสุขปลอดK1907 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
287ด.ญ.ปัณฑิตาสุวรรณบางK1917 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
288ด.ช.ธีทัตเยาวโรจน์K1927 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
289ด.ญ.ณัฐณิชาเก่งเขตรวิทย์K1937 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
290ด.ญ.กมลพรทะสะวะดีK1947 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
291ด.ญ.สุพพัตราแป้นทองK1957 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
292ด.ช.ธีระ แสนสุโพธิ์K1967 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
293ด.ช.พัชรพล สุมานิตย์K1977 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
294ด.ช.แทนคุณตันติเสรีรัตน์K1987 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
295ด.ช.ยศกรร่องมะรุดK1997 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
296ด.ญ.รมิตาสารีนนท์K2007 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
297ด.ช.อนุชิตเหล่าแช่มK2017 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมวิทย์-คณิต
298ด.ญ.อลิสราเจตกสิกรณ์K2027 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
299ด.ญ.กันยากรสัมพันธ์อภัยK2037 ม.1ทั่วไปภาษาจีนศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
300ด.ญ.นัธพรทิพย์วิเศษK2047 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาภาษาจีน
301ด.ญ.พรทิพย์รอดวิหคK2057 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
302ด.ญ.ชลิตาสมอนาK2067 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
303ด.ช.กัญจน์เกรียงไกร ขวัญนอนK2077 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
304ด.ญ.กิ่งแก้วอินทรสุขK2087 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
305ด.ช.ก้องภพประสิทธิ์ธัญกิจK2097 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนศิลปะ
306ด.ญ.สุพิชญาบูรณะจารุK2107 ม.1ทั่วไปภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
307ด.ญ.นภัสวรรณนางแย้มK2118 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
308ด.ช.สิทธิทูลทองดีK2128 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
309ด.ญ.อดิภาคำรอดK2138 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
310ด.ญ.ปรายฎ์เพ็ญพิชชาปรางค์ทองK2148 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
311ด.ช.ธีรวัฒน์ภู่เรือนK2158 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
312ด.ช.ธนกฤตสำฤทธิ์K2168 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
313ด.ญ.บุษกรพานแก้วK2178 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนไทย-สังคม
314ด.ช.ทรงวุฒิ อเล็คซันเดอร์ ไรท์เซอร์K2188 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
315ด.ญ.ศิริพรพุกเนียมK2198 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
316ด.ญ.ปภัสสรศุลีดำรงวุฒิK2208 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
317ด.ช.จิระภัทรพันธ์แตงK2218 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะวิทย์-คณิต
318ด.ช.เอื้ออังกูรวรรณภาคK2228 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
319ด.ญ.เอมมิกาสีแตงK2238 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
320ด.ช.เสฎฐวุฒิลำดวนK2248 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
321ด.ช.กัณฑรัตน์บัวประทุมK2258 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
322ด.ช.ยศกรเซ่งปีK2268 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
323ด.ช.บัญญพนต์พลเสนK2278 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมศิลปะ
324ด.ญ.ภิญญาพัชญ์แคฝอยK2288 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาศิลปะ
325ด.ญ.พิมพ์ชนกพัฒมุขK2298 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนพาณิช-อุตสา
326ด.ญ.ภาฝันพลอยเพชรK2308 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาจีน
327ด.ญ.กันยทรรศน์อินทร์สว่างK2318 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนศิลปะ
328ด.ญ.วรัชยาคงฉิมK2328 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
329ด.ญ.กันยลักษณ์ไวยเขตกรณ์K2338 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนศิลปะ
330ด.ญ.อินทิราแย้มคล้ายK2348 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
331ด.ญ.สิริวิมล เกียรติรัมย์K2358 ม.1ทั่วไปศิลปะภาษาจีนไทย-สังคม
332ด.ช.ณัฐดนัย โพธิ์แก้วK2368 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
333ด.ญ.อนุธิดาบุตรม้วยK2378 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมภาษาจีน
334ด.ญ.อรจิราสายจันทร์K2388 ม.1ทั่วไปศิลปะภาษาจีนไทย-สังคม
335ด.ญ.กนกพรพลปัญกาศK2398 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
336ด.ช.ภีมเดชาวันจันทร์K2408 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
337ด.ช.วชรวรรษโฉมศรีK2419 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
338ด.ช.ปริญญาอึ่งขวัญK2429 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
339ด.ญ.กานต์ญาดาตราปัญญาK2439 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
340ด.ช.พาคินทร์ทองกล่ำK2449 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
341ด.ญ.บัณฑิตาชัยชะนะK2459 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
342ด.ญ.เปมิกาพรมบึงลำK2469 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
343ด.ญ.สรัญญาดีรังษีK2479 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
344ด.ญ.ปราณปริยารงค์ทองK2489 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
345ด.ญ.ภิชญาพรบุญสิงห์K2499 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
346ด.ญ.จิณณพัตพิลึกK2509 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
347ด.ญ.ธัญศุภาคุ้มพงษ์K2519 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
348ด.ช.ภัทรพลดงน้อยK2529 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
349ด.ช.ทักษ์ดนัยจันทรังษ์K2539 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
350ด.ช.ณัฐดนัยจันทรังษ์K2549 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
351ด.ญ.ณิชากรบำรุงรัฐสุจริตK2559 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
352ด.ช.ชินวัตรคำลีK2569 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
353ด.ช.ธนวัฒน์ทินทะK2579 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะไทย-สังคม
354ด.ญ.ณัฏฐณิชาเหล่าแช่มK2589 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
355ด.ช.ปฏิพลสุขสุวานนท์K2599 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
356ด.ญ.พิชญาภัคเมืองจันทร์K2609 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
357ด.ญ.ณัญญภัทรสอนวันนาK2619 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์ดนตรี-นาฏศิลป์ศิลปะ
358ด.ช.ธนกรมาขำK2629 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
359ด.ช.ชาญชัยแกล้วเขตร์การK2639 ม.1ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
360ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ภู่แก้วK2649 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
361ด.ญ.บุณยาพรหงษ์สกุลK2659 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
362ด.ช.สรวิชญ์ภิรีK2669 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
363ด.ญ.ธัญวรัตน์แป้นพยอมK2679 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
364ด.ญ.ณัฐนันท์เกษกิจK2689 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
365ด.ญ.ยสุตมาพิลึกK2699 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
366ไม่ระบุด.ช.นัฐมนใจขันธ์K2709 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมไทย-สังคม
367ด.ญ.ปาริฉัตรสุวรรณพยัคฆ์K27110 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
368ด.ช.ธราเทพสะมะK27210 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมศิลปะดนตรี-นาฏศิลป์
369ด.ญ.โสรญาผลบุญK27310 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
370ด.ช.ปัญญพนต์พาทองK27410 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
371ไม่ระบุณัฐชนนท์วิลาลักษณ์K27510 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
372ด.ช.ปวริศไชยชมภูK27610 ม.1ทั่วไปดนตรี-นาฏศิลป์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
373ด.ญ.เกศราคำศรีK27710 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
374ด.ช.วรภัทรดิษหร่ายK27810 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
375ด.ช.วรปรัชญ์ว่องวิการณ์K27910 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
376ด.ช.ชยกรภู่สุวรรณ์K28010 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
377ด.ญ.นิศารัตน์ทองทาK28110 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
378ด.ช.จิตรินท์คำพลK28210 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสา
379ด.ช.กณิฏฐ์หงษ์ยิ้มK28310 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
380ด.ช.ศุภวิชญ์ทับรอดK28410 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
381ด.ช.คณพศรายพิมายK28510 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
382ด.ช.ธนวัฒน์หรรษาK28610 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
383ด.ช.ทนงศักดิ์รักเขตรการK28710 ม.1ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
384ด.ช.เตชินท์ชาตรีK28810 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาศิลปะ
385ด.ญ.สุชัญญาน้ำคำK28910 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
386ด.ช.ณัฏฤทธิ์พลหล้าK29010 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
387ด.ช.ยกเลิกธนภัทรประสิทธิการK29110 ม.1ทั่วไปศิลปะไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
388ด.ญ.ไอลดาจันทรพายับK29210 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
389ด.ญ.กฤติกาบัวแก้วK29310 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคม
390ด.ญ.ธัชตขวันหัสแดงK29410 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
391ด.ช. ไตรรัตน์สุขไสK29510 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมพาณิช-อุตสาศิลปะ
392ด.ช.นราวิชญ์โม่งแป้นK29610 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
393ด.ช.ชยณัฐพันธุ์แก้วK29710 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาภาษาจีน
394ด.ช.ธนวัฒน์คำประวัติK29810 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมไทย-สังคมศิลปะ
395ด.ช.ทัชชกร จีรัชญ์นฤชิตK29910 ม.1ทั่วไปพาณิช-อุตสาไทย-สังคมวิทย์-คณิต
396ไม่ระบุเกสรายิ้มพักตร์K30010 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนศิลปะ
397ด.ญ.ณัฐธิดาบาระมีK30111 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
398ด.ช.อนุสรณ์สีขำK30211 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
399ด.ญ.วรรณภาม่วงพุ่มK30311 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
400ด.ช.นนทพัทธ์นนท์อาษาK30411 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
401ด.ช.วิรัตน์จันธิราชK30511 ม.1ทั่วไปพาณิช-อุตสาไทย-สังคมวิทย์-คณิต
402ด.ญ.นพวรรณใจรักษ์K30611 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
403ด.ญ.ศิริมาศแซ่ตั๊นK30711 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
404ด.ญ.ภัคนันท์สวัสดิ์เอื้อK30811 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
405ด.ญ.นภัสรายอดดำเนินK30911 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนพาณิช-อุตสา
406ด.ญ.สุชญาร่องมะรุตK31011 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
407ด.ญ.กมลวสุทธ์สารีวงศ์K31111 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
408ด.ช.เฉลิมเกียรติโสภณศักดิ์K31211 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะไทย-สังคม
409ด.ญ.เขมิกาเรณูกลิ่นK31311 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
410ไม่ระบุด.ช.พาทิศผกาเพ็ชรK31411 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตศิลปะ
411ด.ญ.ปาณรวินท์หนูกลัดK31511 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนดนตรี-นาฏศิลป์
412ด.ช.ณัฐวัตรแม้นเขียวK31611 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตพาณิช-อุตสาไทย-สังคม
413ด.ญ.นอเอลใจการุณK31711 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไม่ระบุ
414ด.ญ.รินรวีบุษบงค์K31811 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
415ไม่ระบุพชรพลตู้วงษาK31911 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตศิลปะศิลปะ
416ด.ญ.เปรมยุดาแสงทองK32011 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
417ด.ช.ภูริเขม้นเขตการK32111 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
418ด.ญ.วริศราเหมือนทองK32211 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
419ด.ญ.จันทกานต์คุ้มญาติK32311 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
420ด.ญ.ตีรณากลายสุขK32411 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
421ด.ช.ทัตเทพปิฏฐปาตีK32511 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
422ด.ช.พันธุ์ธิชอ่อนบางK32611 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
423ด.ญ.กณิกนันต์จันทร์ศรีK32711 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
424ด.ช.ศุภณัฐสุขุประการK32811 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
425ด.ญ.กัลยรัตน์กรงไกรราชK32911 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนศิลปะ
426ด.ช.พัสธรจันทร์มากK33011 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
427ด.ช.ศุภกฤษเหล่าอินทร์K33112 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมศิลปะ
428ด.ญ.ณฐิตาสุพลจิตรK33212 ม.1ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
429ด.ญ.จิรภัทรมณีรัตน์K33312 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-สังคม
430ด.ช.กิตติทัตบุญนกK33412 ม.1ทั่วไปศิลปะภาษาจีนวิทย์-คณิต
431ด.ญ.ปาณิศาพลยุทธK33512 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-นาฏศิลป์
432ด.ช.พงษ์ศิริหุ่นวรรณK33612 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
433ด.ญ.เบญจวรรณคำโตK33712 ม.1ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมพาณิช-อุตสา
434ไม่ระบุด.ช.ณัฐพลเพ็งภู่K33812 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
435ด.ช.วรัญญูผลมากK33912 ม.1ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-นาฏศิลป์
436นายพลวัฒน์แก้วกกF0011 ม.4ความสามารถพิเศษไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
437ด.ช.ปิยังกูรปัดชาเขียวF0021 ม.4ความสามารถพิเศษดนตรี-ศิลปะไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
438ไม่ระบุก้องภพคล้ายสุขF0031 ม.4ความสามารถพิเศษอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
439นายพิภูวัฒนเกษกรณ์F0041 ม.4ความสามารถพิเศษอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
440นายเอกราชเกิดแก้วF0051 ม.4ความสามารถพิเศษไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
441ด.ช.คณนาถ ฤทธิยาF0061 ม.4ความสามารถพิเศษดนตรี-ศิลปะภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
442นายพงศกรหนูฉ่ำF0071 ม.4ความสามารถพิเศษวิทย์-คณิตดนตรี-ศิลปะไทย-สังคม
443ด.ช.บุรัสกรบัวแสนF0081 ม.4ความสามารถพิเศษวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
444ไม่ระบุนายปาณชัยอุ่นเจริญF0091 ม.4ความสามารถพิเศษดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
445น.ส.ธนัญญาพร พงษ์สาริกิจF0101 ม.4ความสามารถพิเศษดนตรี-ศิลปะไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
446น.ส.ศศิเพ็ญอ่ำทุ่งพงษ์L0011 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
447น.ส.กรรณิการ์พินิจเกษรL0021 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
448นายสนุพงศ์จูเปียL0031 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
449ด.ช.รัชชานนท์ก้อนทองL0041 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
450ด.ญ.ณัฐติยาสงวนเผ่าL0051 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
451ด.ช.ธนวัฒน์เสลาL0061 ม.4ทั่วไปธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
452น.ส.สโรชา เภตราL0071 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
453น.ส.จิรภัทร ธาดาธาดาL0081 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
454ด.ญ.กนกพรอัตถาพรL0091 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
455ด.ญ.ธัญวรัตน์นางแย้มL0101 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
456น.ส.หิรันยายงเขตรกิจL0111 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมวิทย์-คณิต
457น.ส.กชกรเนียมทองL0121 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
458ด.ญ.ปภัสสร แข็งเขตรกรณ์L0131 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
459น.ส.วาสิตาหงษ์ทองL0141 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนดนตรี-ศิลปะ
460นายสืบสกุลใจดีL0151 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
461น.ส.อรทัยส้มสุดL0161 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
462นายภูรินทร์น้อยเจริญL0171 ม.4ทั่วไปไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุ
463น.ส.จิราภรณ์​ยิงรัมย์L0181 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
464ด.ญ.มณีษิตาอยู่เรืองL0191 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
465ด.ช.ธีรพจน์สินเธาว์L0201 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
466น.ส.พรนับพันอินทนูL0211 ม.4ทั่วไปดนตรี-ศิลปะไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
467น.ส.พิมพิกาไม้สนธิ์L0221 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะ
468น.ส.ชนพรสุวรรณศรีL0231 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
469ด.ญ.อาภัสรา คงกะพันธ์L0241 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนวิทย์-คณิต
470นายธนากรฉวีชาติL0251 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่
471ด.ช.ญาณภัทรพุกมากL0261 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
472น.ส.ชนกานต์สังข์ทองL0271 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
473น.ส.พรวิมลวงค์หิรัญL0281 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
474น.ส.สุพรรณิการ์ ประภัสสรL0291 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
475นายอชิรวิทย์บริวาทL0301 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
476น.ส.ปฏิมาพรเอี่ยมลออL0312 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
477นายศักดิ์ระพีประชุณหะL0322 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
478ด.ญ.ศศิภาทัศนาL0332 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
479ด.ช.ศักดาฤทธิเดชL0342 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
480นายชัชตินนท์ต้นตลับทองL0352 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
481นายนัทธพงศ์ดุลยชาติL0362 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
482น.ส.ณัฐภัทร ขันติวงค์L0372 ม.4ทั่วไปภาษาจีนดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
483ไม่ระบุจิราภาศรีสดL0382 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
484นายนพพรกระนัยL0392 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตดนตรี-ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
485น.ส.วริศราอยู่สิงห์L0402 ม.4ทั่วไปภาษาจีนดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
486น.ส.นพภัสสร เทียมพิทักษ์L0412 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตดนตรี-ศิลปะ
487ด.ช.ศุภลักษณ์โพธิมลL0422 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะ
488นายกฤษฎานัยเนตรL0432 ม.4ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ดนตรี-ศิลปะ
489นายศุภกานต์จุลพรรค์L0442 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
490นายธีรภัทร์ปะโคทะสังL0452 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
491น.ส.ศุภาพรด้วงหนองบัวL0462 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
492ด.ช.ปราชญ์พรมชาติL0472 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
493นายจุมพลภัทร์บุญอาจL0482 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ดนตรี-ศิลปะ
494น.ส.ณัฐนันท์ ผลเอกL0492 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
495ด.ช.พุฒิพงศ์เอี่ยมมาL0502 ม.4ทั่วไปภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
496นายจารุเกียรติฉายวัฒนาL0512 ม.4ทั่วไปธุรกิจการค้าสมัยใหม่วิทย์-คณิตดนตรี-ศิลปะ
497น.ส.ภักตร์คนางค์พิมมีL0522 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะภาษาจีน
498น.ส.วัณณิษา จันทร์เอี่ยมL0532 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
499น.ส.สาธิตาศิริพิณL0542 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
500น.ส.สิภาลักษณ์รอดพันธ์ุL0552 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
501นายธีรสิทธิ์น้ำแก้วL0562 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
502น.ส.ธัญวรัตน์เกียรติปรากฏL0572 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
503น.ส.ชนาณาฏทิพย์ศิริL0582 ม.4ทั่วไปดนตรี-ศิลปะภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
504น.ส.ชนิกานต์ แสนเสนาL0592 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
505น.ส.นันท์นลิน สิงขรL0602 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
506ด.ญ.ไปรยาศิริโยธาL0613 ม.4ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ดนตรี-ศิลปะ
507นายจิราวัตรประสิทธิ์L0623 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะภาษาจีน
508น.ส.ปนัดดากาญจนนท์L0633 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
509ด.ญ.ปิ่นประภาโพธิ์มีL0643 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
510น.ส.ธวัลฉัตรกังวาฬL0653 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
511นายธนดลสุขุประการL0663 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
512นายปวเรศวินัยพานิชL0673 ม.4ทั่วไปภาษาจีนดนตรี-ศิลปะไทย-สังคม
513น.ส.ศิรินภา ปัญโญL0683 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะภาษาจีน
514น.ส.ธนัชชาเสือคำรามL0693 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
515น.ส.พรชนก เชิดชูพันธ์L0703 ม.4ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
516ด.ญ.พิชชาภาคำรอดL0713 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ดนตรี-ศิลปะ
517น.ส.ศศิตาสมสีL0723 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ดนตรี-ศิลปะ
518น.ส.ปาลิตา มณีฉายL0733 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-ศิลปะ
519น.ส.ปาริชาติทวีถาวรL0743 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
520ด.ช.ณัฐดนัยน้อยหวอยL0753 ม.4ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
521น.ส.น้ำเพชรเงินเล็กL0763 ม.4ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
522น.ส.อนันยชาประจันทร์นวลL0773 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
523นายธนภัทร เชิดโฉมL0783 ม.4ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
524ด.ญ.นฤมลหินแก้วL0793 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
525น.ส.ฐิติชญาไชยคุณL0803 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
526น.ส.กมลชนกขันกสิกรณ์L0813 ม.4ทั่วไปภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ดนตรี-ศิลปะ
527นายณภัทรสนองคล้ายL0823 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
528นายจักรกฤษณ์มีสินL0833 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
529นายอชิตพลเศษฐะL0843 ม.4ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
530น.ส.ญาณิศา บัวกลั่นL0853 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
531ด.ญ.ณัฐธิดา เเก้วเขตรการL0863 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
532น.ส.ญานิศาขาวขำL0873 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
533น.ส.วิลาสีณีภักดีL0883 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมภาษาจีนธุรกิจการค้าสมัยใหม่
534ด.ช.ธนพัฒน์รำมะณาL0893 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
535ไม่ระบุปภังกรชูกลิ่นL0903 ม.4ทั่วไปไม่ระบุอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไม่ระบุ
536นายณัฐรัชต์ภีระจิ่งL0914 ม.4ทั่วไปธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
537น.ส.จีรนันท์สุขแสวงL0924 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะ
538น.ส.ธัญญาทิพสุบุญL0934 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
539ด.ช.สรวิชญ์สิทธิอินทร์L0944 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
540น.ส.ขวัญจิราแก้วววงศ์มาL0954 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะ
541นายกชธนณัฐ พันธุ์เขียนL0964 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
542ไม่ระบุชนากานต์ทับทองL0974 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
543น.ส.พัชรพรแซ่เบ๊L0984 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
544น.ส.รติลักษณ์แก้วมาL0994 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะ
545นายบอยท่าพระจันทร์L1004 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
546ด.ญ.สุปรียา จอมไธสงL1014 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
547ด.ญ.วณิดา ลอดทรัพย์L1024 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
548ไม่ระบุวชิรวิทย์แกว่นชัดL1034 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
549น.ส.ประภาวดีจำนงค์L1044 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ดนตรี-ศิลปะ
550ด.ช.เจมมี่ใจการุณL1054 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
551นาย กันตพัฒน์ เกยูรวงศ์ L1064 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
552ไม่ระบุทักษ์ดนัยกอบธัญกรณ์L1074 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะวิทย์-คณิต
553น.ส.ขนิษฐาจินกสิกิจL1084 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ดนตรี-ศิลปะ
554น.ส.ชาลิสาศรีเสถียรL1094 ม.4ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
555ด.ช.รวีวรรธ นฤคนธ์L1104 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
556น.ส.ธนวรรณ พานศรีL1114 ม.4ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะ
557ด.ญ.วรรณา ประสาทL1124 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
558น.ส.อนุตราบุปผาL1134 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
559ไม่ระบุศุภสินเเท่งทองL1144 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
560นายศุภกฤตเบ็งทองL1154 ม.4ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
561น.ส.ฐิติกานต์ โสภาL1164 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
562ด.ญ.นครไทย พรมประเกตL1174 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
563ด.ช.ณัฐวุฒิกีตาL1184 ม.4ทั่วไปดนตรี-ศิลปะภาษาจีนไทย-สังคม
564น.ส.วิไลลักษณ์ เมรินทร์L1194 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
565น.ส.กมลเนตร สีสมภารL1204 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
566น.ส.พิมพ์พิกาเชียวเกตวิทย์L1215 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
567นายคณธชาติทองคำดีL1225 ม.4ทั่วไปธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคม
568นายยศกรบุญเกิดL1235 ม.4ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
569น.ส.ดวงหทัยเพียสูงเนินL1245 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
570น.ส.ศศิวิมลอินทร์ใจดีL1255 ม.4ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ดนตรี-ศิลปะ
571นายพชรพลสพประสงค์L1265 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
572ด.ญ.จันทิมาฟักทับL1275 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
573ด.ญ.นลินนิภาพวนสิงห์L1285 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
574น.ส.เพียงอัมพรหน้ากระจายL1295 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
575นายชินาธิปเทียนลำL1305 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมดนตรี-ศิลปะ
576ด.ญ.ผกามาศพึ่งพวกL1315 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
577น.ส.ณภัทรสอนจีนL1325 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
578น.ส.ศยามลป้องทองL1335 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะวิทย์-คณิต
579น.ส.นิตยาจันทรเดช L1345 ม.4ทั่วไปอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
580ด.ญ.กัญญาวีร์สุขสุวานนท์L1355 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
581ด.ญ.กมลวรรณปรางเลิศL1365 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
582น.ส.เบญญาภาสุพรรณL1375 ม.4ทั่วไปดนตรี-ศิลปะไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
583ด.ญ.รดาศรีสุวอL1385 ม.4ทั่วไปภาษาจีนไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
584นายศิวัฒน์วิเศษกุลL1395 ม.4ทั่วไปธุรกิจการค้าสมัยใหม่ดนตรี-ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
585ไม่ระบุเพ็ญพิชญาอินเขียนL1405 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
586น.ส.พิรกานต์สองสีL1415 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ดนตรี-ศิลปะ
587ไม่ระบุกานต์พิชชาเหล่าฤทธิ์L1425 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมภาษาจีน
588นายภัทรดนัยพรมสอนL1435 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ดนตรี-ศิลปะวิทย์-คณิต
589ไม่ระบุน.ส. กุลภรณ์กริ่มทุ่งทองL1445 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ภาษาจีน
590นายณัฐวุฒิการวงษ์L1455 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
591น.ส.ธันยาพรณ์สอาดเนตร์L1465 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
592น.ส.ลดาวัลย์ปานจิ่มL1475 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาจีนธุรกิจการค้าสมัยใหม่
593น.ส.ชลธิชาชินคำL1485 ม.4ทั่วไปภาษาจีนดนตรี-ศิลปะไทย-สังคม
594น.ส.ชนัญญาจีระดิษฐ์L1495 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนวิทย์-คณิต
595นายตะวันพานโครตL1505 ม.4ทั่วไปธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคม
596น.ส.จิรัชญามากวิจิตร์L1516 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
597น.ส.ศิวพรแข่งเพ็ญแขL1526 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
598น.ส.ตะวันฉาย ท้วมคล้ายL1536 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-ศิลปะ
599น.ส.ธัญลักษณ์สุขจิตรL1546 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
600นายพลพลสงเคราะห์ราชL1556 ม.4ทั่วไปภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ดนตรี-ศิลปะไทย-สังคม
601ด.ญ.สุปรียา โพธิ์งามL1566 ม.4ทั่วไปดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
602น.ส.ธมนวรรณจบศรีL1576 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
603นายฐิติภัทรนกเอี้ยงL1586 ม.4ทั่วไปดนตรี-ศิลปะไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
604นายอาณัติบุกเนียมL1596 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
605นายนรบดีชำนินาL1606 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
606นายสุวรรณภูมิศรีพรมมาL1616 ม.4ทั่วไปไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-ศิลปะ
607ด.ญ.พสิกาเขียวน้อยL1626 ม.4ทั่วไปวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
608ไม่ระบุมณิสราแก่นแก้วL1636 ม.4ทั่วไปภาษาจีนอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่