ข้อมูลการสมัคร และเลขที่นั่งสอบ

# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท แผนลำดับที่ 1 แผนลำดับที่ 2 แผนลำดับที่ 3
# คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ระดับชั้น ประเภท แผนลำดับที่ 1 แผนลำดับที่ 2 แผนลำดับที่ 3
1ด.ญ.ณัฐณิชาธัญญกรรมA0000 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
2ด.ญ. ณัฐนิชน้อยนาA0000 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
3ด.ญ.ฐานิดาเพ็ญเขตกิจA0000 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
4ด.ญ.รมย์นลินมั่นเขตกิจA0000 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
5ด.ช.ยกเลิกประดิพัทธิ์แสนโคตรA0000 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
6ด.ช.วิชชากรมุรินทรA0000 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
7ด.ช.ศุภกฤษ์ทัศจันทร์A0011 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
8ด.ญ.อาภัสรา ปรางเลิศA0021 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
9ด.ญ.จิดาภาคณทาA0031 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
10ด.ญ.พัทธ์ธีราเปาจีนA0041 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
11ด.ญ.ทิชชาภรณ์ประยูรหงษ์A0051 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
12ด.ญ.ณัฐณิชาอักษรA0061 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
13ด.ช.เกียรติบดินทร์เเก้วเกษA0071 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
14ด.ญ.สุพิชญาคามะดาA0081 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
15ด.ญ.วรรณนิศาเอี่ยมชัยA0091 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
16ด.ญ.ด.ญ.วรนิษฐาพรมทาA0101 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
17ด.ช.เป็นเกียรติคำอินทร์A0111 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
18ด.ญ.สุภาพรสุริยะA0121 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
19ด.ญ.พิมพ์ลภัสวงค์อะคะA0131 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
20ด.ญ.เกตมาครายศาลาลิม่าA0141 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
21ด.ญ.ณปภัชกิจธราวัชรA0151 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
22ด.ช.เด็กชายพัชรพลแกล้วกสิกิจA0161 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
23ด.ญ.วราภรณ์พลนาคA0171 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
24ด.ญ.วรินดาแจ้งจิตA0181 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
25ด.ญ.สาธิตาเลิศพรภคินA0191 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
26ด.ญ.สุธิมนต์เรืองกสิกรณ์A0201 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
27ด.ช.กิตติคุณจันทร์มีA0211 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
28ด.ช.ธนภัทรงามพาลาA0221 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
29ด.ช.ยกเลิกปวเรศอิ่มเงินA0231 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
30ด.ญ.ปัญญมนต์ประทีปA0241 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
31ด.ญ.จิราภัทรป้อมคำA0251 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
32ด.ญ.ภัทรวดีโพธิศรีA0261 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
33ด.ญ.อรปรียาอัศวเมฆินA0271 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
34ด.ช.อิทธิกรปัญจศิลA0281 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
35ด.ช.อติวิชญ์กีตาA0291 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
36ด.ช.ชัชฤทธิ์ชมฤทธิ์A0301 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
37ด.ช.ด.ช ปภังกรจุ้ยดอนกลอยA0312 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
38ด.ช.ศิรวิชญ์บ้านมอญA0322 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
39ด.ช.ณัฐภูมิจีนด้วงA0332 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
40ด.ช.ธีรโชตินิลทมรA0342 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
41ด.ญ.วิชชุดา พูลสาริกิจ A0352 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
42ด.ญ.ปทิตตาศรีตะวันA0362 ม.1พิเศษ EPพิเศษ EPไม่ระบุไม่ระบุ
43ด.ญ.นลินรัตน์ว่องวิการณ์B0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
44ด.ช.วรปรัชญ์นิลวรรณ์B0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
45ด.ช.วิศรุตศรีพรมมาB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
46ด.ช.ภูริภาคย์บุญเพียรB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
47ด.ช.ศุภณิชนาคนิยมB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
48ด.ช.ธีนพิชญ์บัวสำลีB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
49ด.ญ.ธนัชชาปานดีB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
50ด.ช.ยกเลิกอติวิชญ์กีตาB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
51ด.ญ.ประภาพรแรงเขตการB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
52ไม่ระบุเสกสรรค์พันธ์จันทร์B0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
53ด.ช.ณัฐพงษ์จันแลB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
54ด.ช.Eowtowo9d9d9B0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
55ด.ญ.ยกเลิกรมย์นลินมั่นเขตกิจB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
56ด.ช.ธนิศรศุภเกษี​B0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
57ด.ญ.กนกลักษณ์อู่แสงทองB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
58ด.ญ.ยกเลิกวราภรณ์พลนาคB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
59ด.ญ.ยกเลิกภัทรวดีโพธิศรีB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
60ด.ช.ศรัญไชยชมภูB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
61ด.ช.คณาธิปนุ้ยเย็นB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
62ด.ญ.มนัสยาแซ่คูB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
63ด.ช.ธนายุตหนูทองแก้วB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
64ด.ญ.พัทธ์พีรยาทองขาวB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
65ด.ญ.ธัญวรัตน์ธรรมศรB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
66ด.ญ.ชุติกาญจน์พลพัฒน์B0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
67ด.ญ.เมธาพรอนุบาลผลB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
68ด.ช.ฐิติศักดิ์ชื่นศรีนวลB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
69ด.ญ.สุชัญญาปาจิตรB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
70ด.ญ.พักตร์วิมล ทวีกสิกรรมB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
71ด.ญ.ปุญญิสาตาทิพย์B0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
72ด.ช.ภูตะวันทองอร่ามB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
73ด.ญ.กัญญากรณ์บุญธนาพิศานB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
74ด.ญ.วริยาฟักเขียวB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
75ด.ช.ยกเลิกชัชฤทธิ์ชมฤทธิ์B0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
76ด.ญ.ธัญชนกเกิดขำB0000 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
77ด.ช.บุณยกรสมกุลB0011 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
78ด.ช.สุวิจักขณ์แร่สุขB0021 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
79ด.ญ.อารดาแซ่เล้าB0031 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
80ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์โพทะนันB0041 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
81ด.ช.ธีทัชรู้อยู่B0051 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
82ด.ญ.ฐิชาภัสร์จิรากรศิรโรจน์B0061 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
83ด.ญ.สุวภัทรวัฒนเกษกรณ์B0071 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
84ด.ช.บดินทร์กุสุโมทย์B0081 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
85ด.ญ.นงนภัสบางเเบ่งB0091 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
86ด.ช.ณัฐกิตติ์วรโชติชูวิทย์B0101 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
87ด.ช.ธนดลเกษศิลป์B0111 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
88ด.ญ.มนัสนันท์กอรักกันB0121 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
89ด.ช.ก้องนทีทาคำสุขB0131 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
90ด.ช.อชิระแรงเขตการณ์B0141 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
91ด.ช.ณัฐชนนระเบ็งB0151 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
92ด.ช.พลภัทรนวลละออB0161 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
93ด.ญ.สาทะนีแสงสว่างB0171 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
94ด.ช.ณรัฐสอนจีนB0181 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
95ด.ช.ศักดิ์วรินทร์เกษตรกิจB0191 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
96ด.ช.ชยพลเทพสมุทรB0201 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
97ด.ญ.ขวัญชนกสุดชมB0211 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
98ด.ญ.พิชามญธ์ุจบศรีB0221 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
99ด.ญ.ณัฐพรธัญธเนสB0231 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
100ด.ญ.ณัฐธยาน์เเตงเเก้วB0241 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
101ด.ช.กนกพลเกษมุติB0251 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
102ด.ช.ปภิณวิทย์แจ้งจิตB0261 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
103ด.ญ.ญาณิศาไชยศิริB0271 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
104ด.ช.ยศพัทธ์พูลศรีB0281 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
105ด.ญ.ลฎาภาบุญพันธ์B0291 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
106ด.ช.ภคินนพรัตน์B0301 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
107ด.ช.ธรรมณัฐสายเทียนB0312 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
108ด.ญ.กัลยกรคำแสนB0322 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
109ด.ญ.วรินทรเปลี่ยนบ่อมาตร์B0332 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
110ด.ช.ภูตะวันพรหมศาสตร์B0342 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
111ด.ช.สนฉัตรใจเพ็ชรดีB0352 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
112ด.ญ.กัญญาพัชรคงสุโขB0362 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
113ด.ญ.ณัฐณิชาเอียงผาสุขB0372 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
114ด.ญ.เบญจภัทรทองสุพรรณ์B0382 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
115ด.ญ.บุณยาพรวงษ์ชมภูB0392 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
116ด.ช.อาทิวราห์ขุนศรีB0402 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
117ด.ญ.ณฐรักษ์ทองงามดีB0412 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
118ด.ช.วิรุธเรืองกรุณาB0422 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
119ด.ญ.สุตาภัทรครุฑพันธ์B0432 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
120ด.ช.วรชัยวาอุทัศน์B0442 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
121ด.ญ.สุภาวรรณโสภณศักดิ์B0452 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
122ด.ญ.ณิชมนกัลยาB0462 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
123ด.ญ.ญาณิศาสุขสบายB0472 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
124ด.ช.วรตินนท์ประทุมเทศB0482 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
125ด.ญ.ดวงนภาผู้ดีB0492 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
126ด.ช.ปวริศทะศะภาคB0502 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
127ด.ญ.พีรดาสีเขียวB0512 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
128ด.ญ.รติมาเฉลียวB0522 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
129ด.ญ.สโรชาการักB0532 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
130ด.ช.ฤทธากรกองคำหอมB0542 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
131ด.ช.ณัทกรพรมมิB0552 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
132ด.ช.เนวินว่องวิการB0562 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
133ด.ช.ภูริปพัฒน์ณรงค์มีB0572 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
134ด.ญ.ลักษิกาประภัสสรB0582 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
135ด.ญ.วราลีศิริพลB0592 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
136ด.ญ.ศศิชานกเอี้ยงB0602 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
137ด.ญ.กัณฐิการินก๋องB0613 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
138ด.ญ.ณัฐนันท์พูลสาริกิจB0623 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
139ด.ช.ชิติพัทธ์แจ่มเจริญB0633 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
140ด.ญ.ณัฏฐินีย์พงศ์ทักษิณB0643 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
141ด.ช.วุฒิกรต่างทองB0653 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
142ด.ช.ภัคพงศ์คำภาB0663 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
143ด.ช.ชินดนัยสนธิชาติกุลB0673 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
144ด.ญ.มนัสนันท์ครอบแก้วB0683 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
145ด.ญ.สุพิชญาพลอยศรีB0693 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
146ด.ช.พิชยดลย์ เฮ้งบริบูรณ์พงศ์B0703 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
147ด.ช.ธีรภัทรจูสิงห์B0713 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
148ด.ช.ธนาธรสมัครการไถB0723 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
149ด.ช.จิรวัฒน์เสลารัตน์B0733 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
150ด.ช.ศุภกฤต กลัดกะยางB0743 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
151ด.ญ.ประภาพรคะลาB0753 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
152ด.ช.ฏิณณวัฒน์ภู่เทศB0763 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
153ด.ญ.นฤภรเมืองสวรรค์B0773 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
154ด.ญ.ณัฐชนกนิโครธะB0783 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
155ด.ช.กฤตเกตุเกล้าB0793 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
156ด.ญ.บุญชิตาบุญเติมB0803 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
157ด.ญ.รุจิรดาคชนิลB0813 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
158ด.ญ.สิรภัทรจิตกลางB0823 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
159ด.ญ.กวินธิดาอินทรสุริยวงษ์B0833 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
160ด.ญ.ปริชญากันทะเกตB0843 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
161ด.ญ.ภัทรลดาเจตกสิกรB0853 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
162ด.ญ.ธัญณัฐฐ์ชญาโพธิ์พันธ์B0863 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
163ด.ญ.ปวริศาเกิดสายB0873 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
164ด.ญ.จิรัชญาปิยะภาคB0883 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
165ด.ช.ปวีณพละวงศ์B0893 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
166ด.ญ.เจนจิราบุญวัฒนชัยB0903 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
167ด.ช.เตชินต์ โลหะกาลกB0914 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
168ด.ญ.นัฏยาป้อมคำB0924 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
169ด.ญ.กนกพิชญ์พันธ์เขตรกรณ์B0934 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
170ด.ญ.ชาลิสาปานทรัพย์B0944 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
171ด.ญ.เพ็ญโศภาทีคะสุขB0954 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
172ด.ช.ณภัทรเก่งเขตรกรณ์B0964 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
173ด.ญ.ปุณยพรภูฆังB0974 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
174ด.ช.ศิวกรดั่นเจริญB0984 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
175ด.ญ.สุรางคณาหัสแดงB0994 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
176ด.ช.อานนท์ปาโณภาสB1004 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
177ด.ญ.นภาพรเอี่ยมสำลีB1014 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
178ด.ช.วิทยาจตุเทนB1024 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
179ด.ญ.กานต์พิชชาบุญญติพงษ์B1034 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
180ด.ญ.พิชญ์นาฏคงเวียงB1044 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
181ด.ช.รชตเอี่ยมมาB1054 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
182ด.ช.ชินภัทรเจือจานB1064 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
183ด.ญ.พิมพ์ลภัสหนูดอนทรายB1074 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
184ด.ช.รัชพลงามพสุธาดลB1084 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
185ด.ช.ณัฏฐ์นันธ์ทองอยู่สุขB1094 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
186ด.ญ.อรวรรณอนุดิษย์B1104 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
187ด.ญ.วรรณรัตน์แรงเขตการB1114 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
188ด.ช.พชรพลมีมากB1124 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
189ด.ญ.ศศิชาคงกระพันธ์B1134 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
190ด.ช.ณัฐวุฒิดีประเสริฐB1144 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
191ด.ช.คณิน แช่มธูปB1154 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
192ด.ช.กิตติธัชดิษประภัสB1164 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
193ด.ช.ด.ช.ธนาธิปคารวะวงศ์B1174 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
194ด.ช.เปรมวิทย์วิเชียรรัตน์B1184 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
195ด.ญ.จอมขวัญทองคำขาวB1194 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
196ด.ญ.ณัฐนันท์แข็งสาริกรณ์B1204 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
197ด.ช.พรรษพลเอี้ยงเถื่อนB1215 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
198ด.ญ.พิชานันท์แพงศรีB1225 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
199ด.ช.ณัฐปภัสร์แก้วการไร่B1235 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
200ด.ช.เอกณัฏฐ์ทรัพย์ประเดิมชัยB1245 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
201ด.ญ.จันทร์ธิมาพรแก้วเกษการณ์B1255 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
202ด.ญ.ธมนวรรณบุญไทยB1265 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
203ด.ช.ภูวเดชกลิ่นพงศ์สาโรจน์B1275 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
204ด.ญ.สุพรรณษาบุญยงค์B1285 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
205ด.ญ.พรนภามณีฤทธิ์B1295 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
206ด.ญ.ณัฐกมลขจรB1305 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
207ด.ช.สุกฤษฎิ์แก่นแก้วB1315 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
208ด.ญ.พีรยาบุญศรีB1325 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
209ด.ช.ธนกฤตจันโทB1335 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
210ด.ช.ณัฐภูมิดิษประภัสB1345 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
211ด.ญ.ญาณิศารัตนวรรณ์B1355 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
212ด.ช.ปิยะณัฐจันทร์นาคB1365 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
213ด.ญ.เบญญาภาต่างทองB1375 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
214ด.ญ.มุกณดาคุ่ยสว่างB1385 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
215ด.ช.พงศกรแก้ววันทาB1395 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
216ด.ญ.ชลธิชาต่างทองB1405 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
217ด.ช.ธีรภัทร์เจือจานB1415 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
218ด.ญ.นภัสสรเกิดมงคลB1425 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
219ด.ช.ศิริพงษ์สิงห์ชัยB1435 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
220ด.ช.ภัทรดนัยพิลาวันB1445 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
221ด.ญ.ชนิกานต์บุดดาพัฒน์B1455 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
222ด.ญ.พลอยฝันพลอยเพชรB1465 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
223ด.ญ.สุฐิตาขำหรุ่นB1475 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
224ด.ญ.พีญชาขยันการนาวีB1485 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
225ด.ญ.พิมพ์ณภัทร์สีเมืองบุญB1495 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
226ด.ญ.ปิยธิดาประสพB1505 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
227ด.ญ.มีนาสารีนนท์B1516 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
228ด.ช.กฤตเมธ ทะนะแสงB1526 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
229ด.ช.รชตแพรดำB1536 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
230ด.ช.วิรภัทรเหมะB1546 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
231ด.ญ.เขมิกาประสานสืบB1556 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
232ด.ช.พุฒิพงศ์จันทวิวัฒน์B1566 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
233ด.ช.ปวเรศอิ่มเงินB1576 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
234ด.ญ.ณัฐณิชา วัดศรีB1586 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
235ด.ญ.ธัญวรัตม์อินเล็กB1596 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
236ด.ช.ภูรินทร์สิงห์สมB1606 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
237ด.ช.ณัฐชนนท์สุขยืนB1616 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
238ด.ญ.พัชรีวรรณต้นสายสมบูรณ์B1626 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
239ด.ช.ศุภณัฐณ์โสภณอดิศักดิ์B1636 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
240ด.ช.ณัฐพัชร์ฤทธิ์สมจิตร์B1646 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
241ด.ช.ณฐกรกันธุB1656 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
242ด.ช.กิตติวัฒน์สงวนเผ่าB1666 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
243ด.ญ.จันทร์ฐิมากอบสาริกรณ์B1676 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
244ด.ญ.นุธิดาโตประเสริฐB1686 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
245ด.ช.ประดิพัทธิ์แสนโคตรB1696 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
246ด.ช.ภัทรพงศ์นิลภัยB1706 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
247ด.ช.นพดลนาคสิงห์B1716 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
248ด.ช.สรัชวัสธรรมB1726 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
249ด.ญ.ธันยพรบัวอ่อนB1736 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
250ด.ช.ชฎายุนุขันธ์B1746 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
251ด.ช.พชรพลบริบูรณ์B1756 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
252ด.ช.นนท์ชนะศรีชมภูB1766 ม.1พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
253น.ส.สลิลทิพย์ทองไพรวรรณC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
254น.ส.ณัฐวดี ว่องเกษกิจC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
255น.ส.โสรญาเจตเกษกรรณ์C0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
256น.ส.นารีรัตน์วงษ์สุวรรณC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
257ด.ญ.รัตนประภาบรรเทาทิพย์C0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
258นายสิริวัฒน์จุนจักสอนC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
259น.ส.ภาณิตาโสภาC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
260น.ส.จุฬาลักษณ์ก้อนเกษC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
261น.ส.ฐิติพรมหาชนC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
262น.ส.ฐิติพรมหาชนC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
263น.ส.ฐิติพรมหาชนC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
264น.ส.ชญาณุชราชกิจC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
265ด.ช.ธนพรรษทองเกลึ้ยงC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
266น.ส.สมฤดีจัดเขตรกรณ์C0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
267น.ส.อัมราพรว่องเกษกิจC0000 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
268ด.ญ.ปราณปริยาแกล้วการไถC0011 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
269ด.ญ.อรณิชาจำปาทองC0021 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
270น.ส.ณัฐกฤตาบ่อพิมายC0031 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
271น.ส.อภิปภา ยี่สุ่นเดชากรC0041 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
272น.ส.สิริธัญญ์ไชยศิริC0051 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
273ด.ญ.กฤตพร ภู่วงษ์งามC0061 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
274ด.ญ.พัณณิตา แย้มพุ่มC0071 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
275น.ส.ธัญชนกอ่อนคล้ายC0081 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
276น.ส.ภารดีอ่ำวิเศษC0091 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
277ด.ญ.บุญญารักศรลัมพ์C0101 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
278น.ส.ศศิชาเพ็งอุ่นC0111 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
279นายวุฒิภัทรพานิชประเสริฐC0121 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
280ด.ช.ศุภกฤตถีระพงษ์C0131 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
281ด.ช.ชิษณุพงศ์เหลืองเลิศขจรC0141 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
282นายณัฐนันท์ชาญตะบะC0151 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
283ด.ญ.ทินารัตน์เชื้อรอดC0161 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
284นายปิยพัทธ์หัสเเดงC0171 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
285ด.ญ.ปวริศา ชุมโกมนต์C0181 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
286น.ส.สุทัตตาใหญ่ไล้บางC0191 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
287น.ส.ศิรธดารอดหนิดC0201 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
288นายวิศิษฏ์คำสดC0211 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
289นายนันทภพจิตรปลื้มC0221 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
290น.ส.ณัฏฐกมล คลุ่ยทองC0231 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
291น.ส.สุภัสสรบัวเกตุC0241 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
292น.ส.นฤมลเมืองจันทร์C0251 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
293น.ส.กัญญวรานพรัตน์C0261 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
294ด.ช. ปิยพัทธ์โพธิ์สุวรรณ์C0271 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
295น.ส.ขนิษฐาบัวสิงห์C0281 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
296น.ส.สิริกรชุติพรภักดีC0291 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
297น.ส.อัญชิสาปัทมรัตน์C0301 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
298น.ส.พิชญาภากล่ำน้อยC0312 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
299น.ส.กัญญาณัฐสารมะโนC0322 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
300ด.ช.กิตติกรณ์ นฤคนธ์C0332 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
301ด.ญ.มนสิชาบุตรดอนC0342 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
302น.ส.กานต์ธีรามานะกิจC0352 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
303ด.ญ.ธมลวรรณบินทวิหกC0362 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
304นายธาวินแป้นห้วยC0372 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
305น.ส.ปานชีวาวงษ์ชาลีC0382 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
306นายแทนคุณ แมลงภู่แมลงภู่C0392 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
307น.ส.ธนิสราอ้นหมีC0402 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
308น.ส.วงษายิ้มเเย้มC0412 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
309น.ส.เบญญาภาวินทะไชยC0422 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
310ด.ญ.สุภัสสราทิพยวงศ์วิจิตรC0432 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
311น.ส.รัตนาวลี ทัพมากC0442 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
312นายธนวัฒน์สุคนธชาติC0452 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
313ด.ญ.เนตรนภาบางประเสริฐC0462 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
314น.ส.ปรียาภัทรบัวทองC0472 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
315ด.ญ.วริณนิ์ธิรากิจณรานันท์C0482 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
316น.ส.กมลวรรณบ้านมอญC0492 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
317ด.ช.กรวิชญ์บุญประสารC0502 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
318นายพสธรภู่ทองC0512 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
319น.ส.ชนิษฐาทิพย์รังษีC0522 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
320น.ส.วริศราธิตะเชียงC0532 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
321น.ส.ปุณยภาปาวงศ์C0542 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
322ด.ช.ณภัทรวชีระสูตรC0552 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
323น.ส.กชกรกาฬษรC0562 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
324ด.ญ.ชุติมณฑน์สุขสบายC0572 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
325น.ส.รดาชูประเสริฐC0582 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
326ด.ญ.วรรณิกพัฒนาC0592 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
327ด.ญ.กัลยกรตุริยาภรณ์C0602 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
328น.ส.นันท์นภัสโฉมบุตรC0613 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
329ด.ช.กิตติชัยฉัตรจรัลชัยศรีC0623 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
330ด.ญ.ธันยพรวงษ์สุวรรณC0633 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
331ด.ญ.ณัฏฐ์ชญณีคันธานุรักษ์C0643 ม.4พิเศษ วิทย์-คณิตพิเศษ วิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
332นายคุณากรบุตรสิงห์D0000 ม.4ม.3 เดิมดนตรี-ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมดนตรี-ศิลปะ
333นายณัฐภูมิศรีทองD0000 ม.4ม.3 เดิมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะ
334ด.ญ.พิมพนภาบุญเกิดD0000 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
335น.ส.สลิลทิพย์ทองไพรวรรณD0000 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
336นายชญานนท์ปัญโญD0000 ม.4ม.3 เดิมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
337ไม่ระบุสุพัตราทวิชศรีD0000 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
338นายยกเลิกนภัสกรบังเกิดสุขD0000 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
339นายจิรพันธุ์ภูมมาD0000 ม.4ม.3 เดิมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคมวิทย์-คณิต
340นายยกเลิกธนภัทรอินหนองฉางD0000 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
341ด.ญ.นพรรชศรผ่องแผ้วD0000 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
342นายณัฐวุฒิฉิมพาลีD0000 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
343ด.ญ.กฤตพร ภู่วงษ์งามD0011 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
344ด.ญ.พัณณิตา แย้มพุ่มD0021 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ดนตรี-ศิลปะ
345ด.ญ.ปราณปริยาแกล้วการไถD0031 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
346น.ส.ณัฐิตาหมั่นหาD0041 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
347น.ส.สุนิศาโพธิ์พงษ์D0051 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
348ด.ญ.อรณิชาจำปาทองD0061 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
349น.ส.อภิปภา ยี่สุ่นเดชากรD0071 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
350น.ส.ทตวรรณสัมพันธ์อภัยD0081 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
351ด.ญ.ณภัสสร เอนกD0091 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
352น.ส.สิริธัญญ์ไชยศิริD0101 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
353ด.ญ.อรณิชาปิดสายะD0111 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
354น.ส.ธัญชนกอ่อนคล้ายD0121 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
355ด.ญ.บุญญารักศรลัมพ์D0131 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
356ด.ญ.ทินารัตน์เชื้อรอดD0141 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
357น.ส.ศศิชาเพ็งอุ่นD0151 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
358น.ส.อาชิรญาณ์นิลารักษ์D0161 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
359น.ส.ภารดีอ่ำวิเศษD0171 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่ระบุ
360นายวุฒิภัทรพานิชประเสริฐD0181 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
361ด.ช.ศุภกฤตถีระพงษ์D0191 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
362นายณัฐนันท์ชาญตะบะD0201 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
363นายนัฐพลกุดแยงD0211 ม.4ม.3 เดิมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมดนตรี-ศิลปะไทย-สังคม
364นายปิยพัทธ์หัสเเดงD0221 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ดนตรี-ศิลปะ
365ด.ญ.สุขจิตราทรัพย์ปราชญ์D0231 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
366ด.ญ.ปวริศา ชุมโกมนต์D0241 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
367นายณัฐพงศ์กุสุโมทย์D0251 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคม
368นายจิรภัทรอุทัยวงษ์D0261 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
369น.ส.สุทัตตาใหญ่ไล้บางD0271 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
370น.ส.จิราภา จีระดิษฐ์D0281 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
371น.ส.ศิรธดารอดหนิดD0291 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
372นายวิศิษฏ์คำสดD0301 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
373น.ส.ศิริลักษณ์ศรซีD0312 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมไทย-สังคม
374น.ส.พิราวรรณทวีD0322 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
375นายนันทภพจิตรปลื้มD0332 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่
376น.ส.ณัฏฐกมล คลุ่ยทองD0342 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
377ด.ญ.พิชชานันท์เเคว้นคอนฉิมD0352 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
378น.ส.สุภัสสรบัวเกตุD0362 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
379น.ส.นฤมลเมืองจันทร์D0372 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
380นายพูลศักดิ์นาคพงษ์D0382 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะดนตรี-ศิลปะ
381นายกมลภพวะราหะD0392 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
382น.ส.สิริภรณ์ฉัตรสุริยากรณ์D0402 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
383ด.ช. ปิยพัทธ์โพธิ์สุวรรณ์D0412 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
384นายภูริภัทรนุชนารถD0422 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
385นายรัชชานนท์ประสิทธิ์D0432 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
386น.ส.ขนิษฐาบัวสิงห์D0442 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
387ด.ญ.พิชชาภางามขำD0452 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
388ด.ช.ศุภวิชญ์คำจริงD0462 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมวิทย์-คณิตดนตรี-ศิลปะ
389ด.ญ.ชลิตานนท์คำD0472 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
390น.ส.สิริกรชุติพรภักดีD0482 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
391น.ส.พนิดาพ่วงภู่D0492 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
392น.ส.อัญชิสาปัทมรัตน์D0502 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
393น.ส.พิชญาภากล่ำน้อยD0512 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
394นายธนกฤตธรรมสถิตย์D0522 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
395น.ส.ณภัทรชญาสกุลพันธ์D0532 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่
396น.ส.กัญญาณัฐสารมะโนD0542 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
397ด.ช.รัชตะพูลสุขเสริมD0552 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
398นายตรีวิทย์เขียวเปี่ยมD0562 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ดนตรี-ศิลปะ
399ด.ช.กิตติกรณ์ นฤคนธ์D0572 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
400น.ส.กาญจน์ศิตาเกสทองD0582 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
401น.ส.กานต์ธีรามานะกิจD0592 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ดนตรี-ศิลปะ
402ด.ญ.มนสิชาบุตรดอนD0602 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
403น.ส.จิรัชยานาควันD0613 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
404ด.ญ.ธมลวรรณบินทวิหกD0623 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
405ด.ญ.ธัญชนกแก่นนาคD0633 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
406ด.ช.พัฒน์ชัยวุฒิศักดิ์D0643 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมภาษาจีน
407นายธาวินแป้นห้วยD0653 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
408ด.ช.นัทธพงศ์พลศักดิ์D0663 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
409ด.ช.ณัฐภาคย์แน่นอนD0673 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
410ด.ญ.จิดาภา จิตการุณD0683 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
411น.ส.ปานชีวาวงษ์ชาลีD0693 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
412ด.ช.วงศกรคงเฉลิมD0703 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
413ด.ญ.กาญจน์เกล้านนธิสรณ์D0713 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
414ด.ญ.แพฤทัยสาโรจน์D0723 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
415ด.ญ.พิมพ์วิภาปัญญาไขD0733 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนวิทย์-คณิต
416ด.ช.รัฐภูมิเหล่าชิงลาD0743 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ดนตรี-ศิลปะไทย-สังคม
417น.ส.วิยดา ม่วงปู่D0753 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
418นายปกรพลมุทุตาD0763 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
419น.ส.นพรดา กลทิพย์กลทิพย์D0773 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
420น.ส.เปมิกาบำรุงรัตน์D0783 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
421นายวรานนท์พรมใจD0793 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
422น.ส.ชนาภา เนืองนันต์D0803 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
423นายทาวิน ชุมนวนD0813 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
424น.ส.ธนรัตน์จงเขตกิจD0823 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
425น.ส.ณัฐกฤตาบ่อพิมายD0833 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
426ด.ญ.ชลทิชาคงเขียวD0843 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
427ด.ญ.สุพิชชาไสวงามD0853 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
428ด.ญ.เปมิกาพรายอินทร์D0863 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
429น.ส.เบญญาภาวินทะไชยD0873 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
430นายแทนคุณ แมลงภู่แมลงภู่D0883 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
431น.ส.กฤษณามุสิราชD0893 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
432ด.ญ.พรรณกรผุดผ่องD0903 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
433น.ส.ภคพรวงค์ศรีD0914 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
434นายกฤษภาณุเหล่าเขตรกิจD0924 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่
435น.ส.พรรณวดีทองม้วนD0934 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
436น.ส.ชาลิสาจีนเส็งD0944 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
437น.ส.ธนิสราอ้นหมีD0954 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
438ด.ช.ธนโชติบุปผาD0964 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
439น.ส.วงษายิ้มเเย้มD0974 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
440น.ส.อชิรญากำเนิดเวชD0984 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนวิทย์-คณิตดนตรี-ศิลปะ
441น.ส.อภัสราเเอกคะD0994 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่
442ด.ญ.สุภัสสราทิพยวงศ์วิจิตรD1004 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
443น.ส.กัญญ์จิรา เจียงกุลD1014 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
444ด.ญ.ภชสรไชยมุสิกD1024 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
445นายภูมิเมธา สวรรค์ติวงศ์D1034 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
446ด.ญ.ปาริฉัตรคฤหปานD1044 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
447ด.ญ.เบญญาภาอ่ำจุ้ยD1054 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
448น.ส.โสรญาเจตเกษกรรณ์D1064 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
449นายศิวกร งามเพชร์D1074 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะ
450น.ส.ณัฐธิดาเสนาลาD1084 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
451นายทิพากรบุญชาญD1094 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
452ด.ช.ษิภัชคุรุเจริญD1104 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาจีน
453ด.ญ.พชรวรรณชื่นนอกD1114 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
454ด.ญ.ชณิสราพุทธรักษ์D1124 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
455ด.ญ.ณฐพรอินต๊ะอุ่นวงศ์D1134 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
456น.ส.ธีราพร เอกวุธD1144 ม.4ม.3 เดิมธุรกิจการค้าสมัยใหม่วิทย์-คณิตไทย-สังคม
457น.ส.สมฤดีจัดเขตรกรณ์D1154 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
458น.ส.ขวัญใจฟ้าเเลบD1164 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
459น.ส.กัญญาวีร์ เงินแจ้งD1174 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
460น.ส.รัตนาวลี ทัพมากD1184 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
461น.ส.ภัทรสุดาเจริญนาวรรณ์D1194 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
462ด.ญ.ปัญชภาเรืองอภิโชติD1204 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
463ด.ญ.ปาริฉัตรหมั่นเขตรกิจD1215 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
464นายณัฏฐชัยจีนจรรยาD1225 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมวิทย์-คณิต
465ด.ช.พีรพลอ่อนศรีD1235 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
466น.ส.ณัฏฐณิชาชุตินทรD1245 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
467นายธนวัฒน์สุคนธชาติD1255 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนไทย-สังคม
468น.ส.สรัลพรภูมิยาD1265 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
469น.ส.มันตาเจตเขตกรรณ์D1275 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่
470น.ส.พอฤดี วิทยารัตน์D1285 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
471น.ส.สุภาวดีกสิกิจD1295 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
472น.ส.วรรณภัสสรณ์เส็งหนองแบนD1305 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
473น.ส.ภาณิตาโสภาD1315 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
474ด.ญ.ภัทรวดีหัยภาคD1325 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
475นายณัฐพลประกิจD1335 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
476นายธนกฤตหอมหวลD1345 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
477ด.ญ.กานต์พิชชาชมสนD1355 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
478น.ส.กนกวรรณเพ็ญไพฑูรย์D1365 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
479นายฐิติภัทรพุมมาD1375 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
480นายเตชิตขจรD1385 ม.4ม.3 เดิมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมวิทย์-คณิตไทย-สังคม
481นายแทนธัญญ์ วงษ์รักษ์D1395 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
482นายรณกฤตกางกรณ์D1405 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
483นายนราเทพ หวังสุขD1415 ม.4ม.3 เดิมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมดนตรี-ศิลปะวิทย์-คณิต
484นายรัฐศาสตร์เหล่าชิงลาD1425 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตดนตรี-ศิลปะไทย-สังคม
485นายจิณณะณัฎฐ์ยิ้มจำรัสD1435 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
486นายกฤษณพงค์จบศรีD1445 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
487ด.ญ.ขวัญจิราเจตเกษตรกรณ์D1455 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
488น.ส.ศศิประภาทิพรัตน์D1465 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
489น.ส.ณัฐณิชาศรีอชูรสD1475 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาจีน
490น.ส.พศิกาอ้นโตD1485 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
491ด.ช.ยมนานิลสาตร์D1495 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
492น.ส.ปรียาภัทรบัวทองD1505 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
493น.ส.วิรดีจันทร์กระจ่างD1516 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
494ด.ญ.วริณนิ์ธิรากิจณรานันท์D1526 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
495ด.ญ.กนกวรรณนิธิฉัตรเจริญคุณD1536 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
496น.ส.กัลยา ปานสมบัติD1546 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่
497น.ส.ขวัญจิตฟ้าแลบD1556 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
498น.ส.วิชญาดาอินชุมD1566 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
499น.ส.พรธีราแสงกระจ่าD1576 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
500ด.ญ.สิริกาญจน์น้อยกลัดD1586 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
501น.ส.สุธีมนต์มากมีD1596 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
502นายธนกฤต ภมรD1606 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
503ด.ช.กิตติชัยฉัตรจรัลชัยศรีD1616 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
504ด.ช.ชิตณัฐพนธ์กลำพักตร์D1626 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมวิทย์-คณิตอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
505น.ส.จุฬาลักษณ์ก้อนเกษD1636 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
506ด.ญ.ปวิศาสุพวาลD1646 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
507น.ส.กัญญารัตน์ฟักเขียวD1656 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่วิทย์-คณิต
508ด.ญ.จิรสิตาจบศรีD1666 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนวิทย์-คณิตไทย-สังคม
509นายชิตสกลยศเมธากุลD1676 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนไทย-สังคม
510นายวรภพครุฑโปร่งD1686 ม.4ม.3 เดิมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
511ด.ญ.สโรชามุจรินD1696 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาจีน
512น.ส.ปาลินีพุฒแก้วD1706 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
513น.ส.ปาริตา ชังชั่วD1716 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
514นายณัฐธวัชวราหะD1726 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
515นายธนภัทรนาคพันธ์D1736 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
516นายชิษณุพงศ์นวกุลD1746 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคม
517ด.ช.ภัทรพลถิรชายทวีปD1756 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
518ด.ช.ธรรมรัตน์ประเสริฐศรีD1766 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคม
519นายวรภพรอดรัตน์D1776 ม.4ม.3 เดิมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมดนตรี-ศิลปะไทย-สังคม
520นายปรเมษฐ์แสนแก้วD1786 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไม่ระบุ
521นายหริหฤษฏ์หายทุกข์D1796 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
522ด.ช.ณัฐพัชร์ภีระจิ่งD1806 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
523ด.ช.นนทกานต์โพธิ์คงD1817 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
524น.ส.ปณิตาคนหมั่นD1827 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
525นายปกรณ์ อินทะนูD1837 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
526น.ส.รวิสราผลวิบูรณ์D1847 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
527นายเมธิสเศวตพงษ์D1857 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะภาษาจีน
528น.ส.พีรดารอดหนิดD1867 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนไทย-สังคมวิทย์-คณิต
529น.ส.กนกวรรณลำหัสแสงD1877 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
530น.ส.กมลวรรณบ้านมอญD1887 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
531น.ส.เพลินณภัทรกิตติธัชธนสิทธิ์D1897 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
532ด.ญ.กุลธิดา ชูศรีD1907 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
533นายปัชญาภัทร เกษจันทร์D1917 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
534นายสุภกรเจตเกษตรการณ์D1927 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
535น.ส.พิชชานันท์นันทะโกมลD1937 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
536น.ส.ธิรดาจิระอาระยากูลD1947 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
537ด.ช.กรวิชญ์บุญประสารD1957 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
538น.ส.ฐิติพรมหาชนD1967 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
539น.ส.พัชนันท์ดาใจคำD1977 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
540น.ส.ณัฐวลัญช์ตรีชื่นD1987 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
541น.ส.ปภาดา แพ่งพิพัฒน์D1997 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
542นายเมธวินเลิศนาD2007 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
543นายธนภูมิเทพคำดีD2017 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
544ด.ช.สุทธิภัทรเกษมณีย์D2027 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
545น.ส.ณัฐนรีสมจิตต์D2037 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
546น.ส.ปนัธชญานันท์สุทัศน์D2047 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่
547นายนวินเสรารักษ์D2057 ม.4ม.3 เดิมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่
548ด.ช.ชิษณุพงศ์เหลืองเลิศขจรD2067 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
549ด.ช.ธนพรรษทองเกลึ้ยงD2077 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะ
550น.ส.พัชรพรอำรุงD2087 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ดนตรี-ศิลปะ
551ด.ญ.เมษยาเชยชมD2097 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
552น.ส.ศรัณย์ฉัตรใยหวังD2107 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาจีน
553น.ส.ธัญญรัตน์ การะเกษD2118 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
554นายพสธรภู่ทองD2128 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
555นายพิสิษฐ์พนมเวชD2138 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตธุรกิจการค้าสมัยใหม่ไทย-สังคม
556นายชยาภิรัตน์จันทรภาคD2148 ม.4ม.3 เดิมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคมภาษาจีน
557นายศุภกิจสามบุญลือD2158 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
558ด.ช.ธนพลจีรดิษฐD2168 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
559นายปัญญากรรอดอุตม์D2178 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมดนตรี-ศิลปะ
560นายอิศวะสมัครกสิกิจD2188 ม.4ม.3 เดิมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมดนตรี-ศิลปะไทย-สังคม
561นายต่อสกุลตันวานิชD2198 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
562ด.ญ.ศิวาพรทองลิ้มD2208 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
563ด.ญ.ธัญวรัตม์คนซื่อD2218 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
564ด.ญ.ลลนา วงษ์เวชD2228 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนวิทย์-คณิต
565ด.ช.กิตติพงษ์วรศิริD2238 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
566น.ส.พิมพ์ชนกตั้งรัตนาพิบูลD2248 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
567น.ส.ชลณัฐฌาสิงห์กลมD2258 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
568ด.ช.อลงกรณ์สายยืดD2268 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิต
569นายจิรพัฒน์บุญเพ็ชรD2278 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
570นายเอกพล เวศย์วัฒนศักดิ์D2288 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
571น.ส.สุมิตรตราสายแววD2298 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
572น.ส.กุลนาถต่วนเทศD2308 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
573ด.ญ.ธันยธรณ์ปรางเลิศD2318 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
574นายธนภัทรอินหนองฉางD2328 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมวิทย์-คณิต
575ด.ญ.อชิรญานิลแก้วดีD2338 ม.4ม.3 เดิมดนตรี-ศิลปะภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
576ด.ญ.ชุติมณฑน์สุขสบายD2348 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
577ด.ญ.กชพรรณนารีD2358 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาจีน
578น.ส.ศิริวรฎา วิสิทธิ์D2368 ม.4ม.3 เดิมดนตรี-ศิลปะภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
579ด.ญ.ณัฐกานต์โสมสุดD2378 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
580น.ส.อรไพลินบุญทองD2388 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนดนตรี-ศิลปะ
581ด.ช.ติณณภพ ธูปบูชาD2398 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะ
582ด.ญ.นัชชาหรี่เรไรD2408 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตไทย-สังคม
583น.ส.ชุติกาญจน์เชาว์กลางD2419 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
584น.ส.ปัทมาภรณ์ทวีกสิกรรมD2429 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
585นายชิษณุพงศ์สาริกาแก้วD2439 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
586น.ส.กนกพรขวัญเพ็งD2449 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
587น.ส.โยษิตาแป้นโพธิ์D2459 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตไทย-สังคม
588น.ส.จิรภัทร สะราคำD2469 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนวิทย์-คณิต
589ด.ช.วรวิชญ์วงศ์กาญจนาD2479 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาจีน
590น.ส.วรรณธนาสระทองพูลD2489 ม.4ม.3 เดิมดนตรี-ศิลปะดนตรี-ศิลปะไทย-สังคม
591น.ส.พรรพีลอยสงเคราะห์D2499 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมไทย-สังคมวิทย์-คณิต
592นายธีร์ธวัชบุญเพียรD2509 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
593ด.ช.วชิรพงศ์หมั่นเรียนD2519 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
594นายสิริวัฒน์จุนจักสอนD2529 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตภาษาจีน
595ด.ญ.ศุจีภรณ์โคชาD2539 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
596น.ส.พัชรพรเกษสาครD2549 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
597ด.ญ.ณัชชาน้อยนาD2559 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนไทย-สังคมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
598น.ส.พัชรนินทร์โชติเกื้ออนันต์D2569 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
599ด.ช.นภัสกรบังเกิดสุขD2579 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
600นายทรงพลตุ่นยาD2589 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
601นายธีรพรสุวัฒน์D2599 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
602นายเอกวิทย์บุญกมุติD2609 ม.4ม.3 เดิมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคมวิทย์-คณิต
603นายธนวัฒน์บุญศรีD2619 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคม
604ด.ญ.ชมพูนุทจันทเมืองD2629 ม.4ม.3 เดิมดนตรี-ศิลปะอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมไทย-สังคม
605น.ส.นภัทรอ่ำสุพรรณ์D2639 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
606น.ส.ปทิตตารักเกียรติเผ่าD2649 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
607น.ส.เพ็ญพิชชาจันทร์ศรีD2659 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
608น.ส.พิรุฬห์กานต์ไชชูโชติD2669 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนไทย-สังคมวิทย์-คณิต
609น.ส.ช่อลดา ชินดงD2679 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนไทย-สังคมวิทย์-คณิต
610น.ส.พิชญาภาทาเอื้อD2689 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
611นายสุขสรรณ์ วิมุติD2699 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
612นายณัฐภัทรเพชรจั่นD2709 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
613ด.ช.ณภัทรวชีระสูตรD27110 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
614น.ส.กชกรกาฬษรD27210 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
615นายนพวินท์วงษ์สุวรรณD27310 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
616น.ส.รดาชูประเสริฐD27410 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตดนตรี-ศิลปะ
617นายธนวัฒน์ศรีเสนD27510 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ไทย-สังคม
618ด.ญ.กัลยกรตุริยาภรณ์D27610 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
619ด.ช.พิตติธาดากำเหนิดD27710 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
620น.ส.นันท์นภัสโฉมบุตรD27810 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีน
621น.ส.รินลดาพะระนะพันธ์D27910 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
622นายสิรภัทรนุ่มมากD28010 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
623นายปริญญาพุกเนีนมD28110 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตภาษาจีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
624นายพิชญุตม์รักเขตรวิทย์D28210 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
625น.ส.ณัฐวดี ว่องเกษกิจD28310 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
626ด.ญ.รัตนประภาบรรเทาทิพย์D28410 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ภาษาจีนวิทย์-คณิต
627น.ส.อรกานต์ สั่งสอนD28510 ม.4ม.3 เดิมภาษาจีนไทย-สังคมวิทย์-คณิต
628น.ส.อุษามณีชัยผันD28610 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ดนตรี-ศิลปะไทย-สังคม
629นายสุรจิณณ์สถิตย์ธนโภคินD28710 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตวิทย์-คณิตภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
630นายกรพลน่วมพรมD28810 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมดนตรี-ศิลปะ
631ด.ช.ณัฐพงษ์ดวงมีD28910 ม.4ม.3 เดิมไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
632ด.ช.ณัฐฐาพลพูลสวัสดิ์D29010 ม.4ม.3 เดิมดนตรี-ศิลปะธุรกิจการค้าสมัยใหม่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม
633ด.ญ.วรรณิกพัฒนาD29110 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไม่ระบุไม่ระบุ
634น.ส.บุญรักษาวงศ์มณีวรรณD29210 ม.4ม.3 เดิมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์วิทย์-คณิตวิทย์-คณิต
635น.ส.อามานี่ คาเรน บัวก์บาD29310 ม.4ม.3 เดิมวิทย์-คณิตไทย-สังคมภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
636นายธีรภัทรทวีถาวรD29410 ม.4ม.3 เดิมดนตรี-ศิลปะไทย-สังคมอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม