การศึกษาต่อ-การประกอบอาชีพนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560 (10 ห้องเรียน)