การศึกษาต่อ-การประกอบอาชีพนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 (11 ห้องเรียน)