# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1128การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.61.นางสาวศราวรรณ พิมพันธุ์
2.นางวรรณา พิมพันธุ์
3.นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
1.นางสาวชมพูนุช กิจพานิชวิเศษ
2.นายพศิน วาดพันธุ์
3.นายกานต์ดนัย สุธรรม
4.นายพีรพล แสงเพชร
5.นายณัฐวัฒน์ อนันตผล
6.นายจิรภัทร สังข์ทิพย์
7.นางสาวปรีกา ราชจินดา
8.เด็กชายดนัยเทพ กระแหน่
9.เด็กชายพงศ์ศิริ ดีโอด
10.เด็กชายดนัยณัฐ กระแหน่
11.นายรณชัย ฉิมภู่
12.นายพีรวิชญ์ จันพุฒ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม