# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1139การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.61.นางสาวเครือวัลย์ พรมเมือง
1.นายรัตนชัย บุญธรรม
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
2139การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายสายชล ปิ่นทอง
1.นายต่อพงศ์ สัตยากร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
3139การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.61.นางสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร
1.นายจักรพงษ์ ฤทธิ์เสือ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
4139การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายประทาน จินา
1.นายวัชรพล จันทา
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
5139การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายจรินทร์ ทะนะแสง
2.นายพรเทพ ศรีศิลป์
1.นายณัฐพล กลั่นเเท้
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
6139การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.61.นายทัศตาวัฒน์ นิลสว่าง
1.นายวทัญญู หัฐบูรณ์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา