# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1238การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.31.ว่าที่ ร้อยตรี บุญญาพร หัสแดง
1.เด็กชายกสิคง จันทร์ประจำ
โรงเรียนลานสักวิทยา