# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
125การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.31.นายสมภพ สิทธิเขตกิจ
1.เด็กชายอัครเดช หว่างจีน
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
225การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.31.นางสาวโชติกา ขอผล
1.เด็กชายวรัญญู อักษร
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
325การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.31.ว่าที่ ร.ต.มนัสวิน สายแสง
1.เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชาวเกาะใหม่
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา