เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม พับกระดาษ Origami Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22881 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริเขตรกรณ์ 1/5
2 22883 เด็กหญิงชนัญชิดา เพียบุตวงศ์ 1/5
3 22887 เด็กหญิงณัฐนันท์ โพธิ์ดง 1/5
4 22891 เด็กหญิงบุษมาศ พัฒนศิริ 1/5
5 22903 เด็กหญิงสุพิชญา เดชสุภา 1/5
6 22908 เด็กชายจีรัชย์ ชัยวัฒนารักษ์ 1/6
7 22910 เด็กชายชยพล ยามา 1/6
8 22918 เด็กชายวุฒิภัทร พานิช 1/6
9 23004 เด็กชายณัฐภูมิ กีตา 1/8
10 23012 เด็กชายรังสิมันต์ เปาริก 1/8
11 23018 เด็กชายอนันตชัย ตุ้มสุวรรณ์ 1/8
12 22223 เด็กชายอัครวินท์ ขันธเวทย์ 2/2
13 22249 เด็กหญิงศิริญญา น่วมทิม 2/2
14 22278 เด็กหญิงชัญญา สะราคำ 2/3
15 22279 เด็กหญิงญาณิศา ขัณกสิกร 2/3
16 22280 เด็กหญิงณัฐญาดา เปรมจิตต์ 2/3
17 22295 เด็กหญิงอชิตวัน ส้มพูล 2/3
18 22444 เด็กหญิงปรมาภรณ์ บัวสาย 2/7
19 22452 เด็กหญิงศิริณี ชุมคำไฮ 2/7
20 21903 เด็กหญิงสุพิชญาภัค พรจรัสกุลวัฒน 3/7
21 21905 เด็กหญิงอธิชา ชาติสวัสดิ์ 3/7
22 21908 เด็กชายธนากร โพธิ์ขวาง 3/8
23 21910 เด็กชายธีรภัทร คำภา 3/8
24 21912 เด็กชายพัฒน์ภูมิ ผุดผ่อง 3/8
25 21916 เด็กชายพุฒิพงศ์ ฉ่ำทอง 3/8