เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม SUDOKU Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22698 เด็กชายปกป้อง นิลยี่เรือ 1/1
2 22714 เด็กหญิงธัญชนก เจตกสิกิจ 1/1
3 22716 เด็กหญิงปพิชญา กองศรี 1/1
4 22722 เด็กหญิงมาลีวรรณ โกสาแสง 1/1
5 22750 เด็กหญิงทิพย์สุดา นาคสิงห์ 1/2
6 22818 เด็กชายกาญจนวัฒ โพธิ์ทอง 1/4
7 22820 เด็กชายคมสัน เปาจีน 1/4
8 22829 เด็กชายธนวัฒน์ กีตา 1/4
9 22842 เด็กชายศุภณัฐ พูลเขตกิจ 1/4
10 22859 เด็กหญิงสุรางค์พิมล ไกรชุมพล 1/4
11 22990 เด็กหญิงพัทธนันท์ สมประสงค์ 1/7
12 22995 เด็กหญิงโสภานุช อินต๊ะอุ่นวงศ์ 1/7
13 23094 เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์ คลองน้อย 1/10
14 23151 เด็กหญิงวิลาวัณย์ คำสมจิตร 1/11
15 22309 เด็กชายปรเมษฐ์ ทุ่งทอง 2/4
16 21792 เด็กชายธีรภัทร เเก้วกัณหา 3/5
17 21798 เด็กชายรพีภัทร์ ขำคล้าย 3/5
18 21799 เด็กชายวทัญญู หัสเทวา 3/5
19 21171 นายศิษฎา โต๋วสัจจา 4/2
20 21406 นายสุรพงษ์ เพ็งพะยม 4/2
21 21327 นายวิทวัส ศรีเดช 4/3
22 21447 นายสุธิพงษ์ สุวรรณศรี 4/3
23 21321 นายกันตพงศ์ ตั้งเชยวิไล 4/4
24 21380 นางสาวณัฐชา ชัยมงคล 4/7
25 21499 นางสาวสรัลดา กำไลแก้ว 4/7
26 23194 นางสาวรุ่งรวี พวงทอง 4/7
27 20107 นายพีรวิชญ์ พันธ์มหา 6/5
28 20190 นายธาตรี แสงสุย 6/5
29 20127 นางสาวพิชญาภา สุวรรณโชติ 6/5
30 20394 นางสาวญาตาวี อิสริยะวิญญู 6/5
31 20399 นางสาวเพ็ญพิชชา ชื่นชม 6/5
32 20401 นางสาวสอง ธัญญเจริญ 6/5
33 22080 นางสาวสุภาพร ใจดี 6/5
34 22081 นางสาวอรอุมา มวลไธสง 6/5
35 20137 นางสาวสุภัสสร ชมภูกาศ 6/7