เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม GSP MATH GAME Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22360 เด็กหญิงกิรณา พรมมิ 2/5
2 22365 เด็กหญิงณิชกานต์ ทับทิมศรี 2/5
3 22369 เด็กหญิงพิชญาภา ศรีขำ 2/5
4 22370 เด็กหญิงแพรวา มูลวงศ์ 2/5
5 23059 เด็กหญิงทิพธัญญา เกษร 2/5
6 22572 เด็กชายธนภัทร พัฒโนทัย 2/11
7 22574 เด็กชายธีรภัทร ปานเลิศ 2/11
8 23220 เด็กชายภูวิศ เพ็ญเขตรกรณ์ 2/11
9 21322 นายกิตตินันท์ พฤทธิ์ลักษมี 4/3
10 20827 นางสาวนภสร ระวิวรรณ 5/4
11 20829 นางสาวเบญญาภา เปรื่องประสพ 5/4
12 20723 นายภัทรพล คุชิตา 5/6
13 20851 นายยศกร พูลสมบัติ 5/6
14 20296 นายชลากร หงษ์ยิ้ม 6/1
15 20306 นายปุณณภพ ฤทธิ์บุญ 6/1
16 20307 นายภีรนันท์ ปานเลิศ 6/1
17 20299 นายณัฐพงษ์ พุ่มนวล 6/2