เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม Eng Dance Union(EDU) Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22286 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงอ่อน 2/3
2 22292 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร ทองบุญ 2/3
3 22294 เด็กหญิงศศิพิมพ์ แตงทองคำ 2/3
4 21650 เด็กหญิงนฤภร เชยชม 3/1
5 21811 เด็กหญิงปมัญญา อุดมศรี 3/5
6 21812 เด็กหญิงปาริฉัตร รุ่งศรี 3/5
7 21813 เด็กหญิงปิยวรรณ ตันเปรมวงษ์ 3/5
8 22040 เด็กหญิงปณิฎาภา โสภา 3/11
9 21294 นางสาวกิตติกา ปัทมเบญจกุล 4/7
10 21297 นางสาวจิรภิญญา หลวงไกรลาศ 4/7
11 20587 นางสาววิริยาพร ขุนเณร 5/2
12 20588 นางสาวศิวพร จินกสิกิจ 5/2
13 20742 นางสาวเบญญาภา พูลศรี 5/2
14 20821 นางสาวฐานิกา เขียวเกษม 5/2
15 20833 นางสาวสร้อยสุดา ปั้นเนตร 5/2
16 20556 นายชญานิตพล เคนทอง 5/3
17 20761 นายทักษ์ดนัย เกษศรีรัตน์ 5/6
18 22652 นายสิรภพ ทองปลาย 5/9
19 20187 นายธนกร เอกวุธ 5/11
20 20158 นายสุวัฒน์ ขาวพันธุ์ 6/2
21 20151 นายภูตะวัน ปานมี 6/3
22 20268 นางสาวกนิษฐา สุกใส 6/7
23 20281 นางสาวณิชา ทองคำ 6/7
24 20283 นางสาวนันทิตา พิลึก 6/7
25 20292 นางสาวสิริวิมล บัวเกตุ 6/7
26 22095 นางสาวสิวเฉ่ง หยู่ 6/7
27 20336 นายปุญญพัฒน์ บุญตา 6/8
28 20147 นายธีรภัทร์ วัฒนกสิกรรม 6/9
29 20160 นายอัคคเดช ดีพิจารณ์ 6/9
30 20286 นางสาวพันธิสา จุทัย 6/9