เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม Everything you can do!! Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22187 เด็กชายกฤตภาส ตุริยากรณ์ 2/1
2 22191 เด็กชายณภัทร ธรรมธาตุ 2/1
3 22192 เด็กชายณัฐภาส ระเบ็ง 2/1
4 22194 เด็กชายภวิชช์ กาญจนดุษฎี 2/1
5 22195 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุตรกฤตติกุล 2/1
6 22197 เด็กชายวิชยุตม์ เหลืองวิชชเจริญ 2/1
7 22302 เด็กชายณัฐดนัย น้อยหวอย 2/4
8 22303 เด็กชายณัฐพล ม่วงสุข 2/4
9 22310 เด็กชายปลวัชร มหานิล 2/4
10 22311 เด็กชายผู้ว่า ไม้สนธ์ 2/4
11 22313 เด็กชายพลพล สงเคราะห์ราช 2/4
12 22314 เด็กชายวทัญญู คำตน 2/4
13 22317 เด็กชายวุฒิชัย คฤหปาน 2/4
14 22319 เด็กชายสิรภพ กุสุโมทย์ 2/4
15 21646 เด็กหญิงณัฐกฤตา จันทะวงษ์ 3/1
16 21701 เด็กหญิงสุวภัทร ศุภกิจวัฒนา 3/2
17 21808 เด็กหญิงดลพร เฉลียว 3/5
18 21817 เด็กหญิงพิชาภรณ์ สระแก้ว 3/5
19 21824 เด็กหญิงสุธีรา ศุภกิจวัฒนา 3/5
20 21331 นางสาวกัญญาณัฐ ดาวดวง 4/2
21 21338 นางสาวนิชานันท์ มายา 4/2
22 21353 นางสาววิชญาพร ทิพรส 4/2
23 21349 นางสาวรัญชิดา ประสิทธิการ 4/4
24 22620 นายนครินทร์ ทองคำ 5/5
25 22621 นายพงศ์สถิต ตั้งบวรไพศาล 5/5
26 20605 นางสาวกัลยกร นุตยางกูล 5/5
27 20885 นางสาวกนกวรรณ ขลุ่ยทอง 5/5
28 20891 นางสาวธมนวรรณ์ เจนสาริกรณ์ 5/5
29 20892 นางสาวธัญญกร เจนสาริกรณ์ 5/5
30 21078 นางสาวชนกภัทร์ ชมภู่ 5/5
31 20073 นายปรมัสธ์ ธนะวงษ์ 6/3
32 20148 นายธีรวัฒน์ บุตรดี 6/3
33 20226 นายปริญญา เกษมุติ 6/3
34 20242 นางสาวทิพย์วารี ทองเนตร 6/3
35 20243 นางสาวธนาภรณ์ ประสิทธิการ 6/3
36 20251 นางสาววิชญาดา เจนเจตวิทย์ 6/3
37 20255 นางสาวอรปรียา บัวแบน 6/3
38 20395 นางสาวนันท์นภัส ทองสถิตย์ 6/3
39 20397 นางสาวปรัสรา สุขสะอาด 6/3
40 22068 นางสาวรัชนก หนูทอง 6/3