เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม English is Fun 1 Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23042 เด็กชายกิตชนะ ต่างทอง 1/9
2 23043 เด็กชายกิตติพัฒน์ ทวีกสิกรรม 1/9
3 23045 เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุญประเสริฐ 1/9
4 23046 เด็กชายชยพล บุญกมุติ 1/9
5 23047 เด็กชายปัณฑธร เก่งกิจการ 1/9
6 23048 เด็กชายปิยังกูร ชัยสวัสดิ์ 1/9
7 23049 เด็กชายวีรภัทร งามพาลา 1/9
8 23050 เด็กชายศุภณัฐ วันดี 1/9
9 23052 เด็กหญิงเจนจิรา มงคลนาม 1/9
10 23055 เด็กหญิงนาฏกาญจน์ นิพรรัมย์ 1/9
11 23057 เด็กหญิงปรายธัญวา ชูประเสริฐ 1/9
12 23058 เด็กหญิงพัฏชรดา สาระมูล 1/9
13 23063 เด็กหญิงหัทยา รัตตะประทุม 1/9
14 23064 เด็กหญิงอภิชญาดา เข้มแข็ง 1/9
15 23065 เด็กหญิงอริสา สังข์ชัย 1/9
16 23066 เด็กหญิงออมสิริ เงียบกระโทก 1/9