เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม เกมสร้างสรรค์ Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22264 เด็กชายบุญประจักษณ์ ศรีดำ 2/3
2 22275 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยอดเสรนี 2/3
3 22276 เด็กหญิงขวัญจีรา บุญกมุติ 2/3
4 22283 เด็กหญิงนภาวดี น้อยหวอย 2/3
5 22284 เด็กหญิงนาถตะวัน สายทอง 2/3
6 22296 เด็กหญิงอัญชิษฐา คนสกุล 2/3
7 22433 เด็กหญิงณัฏฐากร พรมพงศ์ 2/7
8 22439 เด็กหญิงบงกชกร ครุธพันธ์ 2/7
9 22456 เด็กหญิงอาทิตยา เมืองมูล 2/7
10 21727 เด็กหญิงณัฐธิชา ครุธชา 3/3
11 21734 เด็กหญิงบุษราทิพย์ นวะสิทธิ์ 3/3
12 21742 เด็กหญิงสุธิดา สิทธิเขตรกรณ์ 3/3
13 21596 นายปิยะวัฒน์ ก๊กศรี 5/6
14 20621 นางสาวพรปวีณ์ สิทธิชัย 5/9
15 20622 นางสาวมนัสนันท์ ยงค์กสิการณ์ 5/9
16 20630 นางสาวอณัฐตา ปากเกร็ด 5/9
17 20700 นางสาวธิญาดา ทิมทอง 5/9
18 20711 นางสาวอนุชตา กลิ่นเกตุ 5/9
19 22654 นางสาวกัลยกร วงษ์รักษ์ 5/9
20 20135 นางสาวสุชานันท์ พิพัฒนชวลิตกุล 6/3
21 21609 นางสาววรกานต์ ชูชะนะ 6/3
22 22064 นางสาวบัณฑิตา อำภาราม 6/3
23 22065 นางสาวพจมาลย์ เสริมศรีพงษ์ 6/3
24 22066 นางสาวพิมาย ทัดเกิด 6/3
25 22067 นางสาวแพรวา สุขเกษม 6/3
26 22069 นางสาวอารยา จันทร์ศรี 6/3
27 20121 นางสาวนันท์นภัส ด้วงอ่วม 6/4
28 20250 นางสาวเมธาวี ทัพไทย 6/4
29 21062 นางสาวแพรวา พรมเบา 6/4
30 22072 นางสาวกนกพร อินทร์เพชร 6/4
31 22075 นางสาวสุวิชาดา เดชครุธ 6/4