เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม การละเล่นไทย Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23024 เด็กหญิงณิชกานต์ กังวาฬ 1/8
2 23031 เด็กหญิงพิณฑกานต์ จำปีทอง 1/8
3 23032 เด็กหญิงพิลาลักษณ์ รักไทย 1/8
4 23035 เด็กหญิงสุทาลักษณ์ สว่างสุก 1/8
5 23037 เด็กหญิงอภิชญา ดิษเจริญ 1/8
6 22403 เด็กหญิงธนวรรณ พานศรี 2/6
7 22407 เด็กหญิงพรพรรณ ลาวิลาศ 2/6
8 22408 เด็กหญิงแพรพลอย สายใหม 2/6
9 22416 เด็กหญิงสุภาภรณ์ โพธิ์คันทา 2/6
10 22577 เด็กหญิงกมลวรรณ ปรางเลิศ 2/11
11 22593 เด็กหญิงปาลิตา มณีฉาย 2/11
12 22595 เด็กหญิงปิยะวรรณ เกษมุติ 2/11
13 22598 เด็กหญิงมณต์ฑาทิพย์ มาหัวเขา 2/11
14 22600 เด็กหญิงวรรณภา เขม่นกิจ 2/11
15 22606 เด็กหญิงอุทุมพร นิ่มมณี 2/11
16 21667 เด็กชายภูมิพัฒน์ วิทยกิจ 3/2
17 21669 เด็กชายสุภนัย หัสแดง 3/2
18 21676 เด็กหญิงจิดาภา แจ่มทรัพย์ไพศาล 3/2
19 21680 เด็กหญิงธนัญญา ศรีเมือง 3/2
20 21682 เด็กหญิงนันทกาญจน์ ด่านกลาง 3/2
21 21688 เด็กหญิงปานระพี ภูมิเรศ 3/2
22 21692 เด็กหญิงภิริษา ปิ่นแก้ว 3/2
23 21696 เด็กหญิงวรางคณา ดีพิจารณ์ 3/2
24 21698 เด็กหญิงศสิณา บุราณ 3/2
25 21702 เด็กหญิงอภิลินี พินิจมนตรี 3/2
26 21731 เด็กหญิงธัญวรัตน์ พุกดวง 3/3
27 21741 เด็กหญิงสุตาภัคร ลินทอง 3/3
28 21758 เด็กชายปฎิพัทธ์ สพประสงค์ 3/4
29 21764 เด็กชายวงศ์ศักดิ์ ภุมรินทร์ 3/4
30 21769 เด็กหญิงกนกวรรณ กุลพัฒน์ 3/4
31 21772 เด็กหญิงเกวลิน วงค์แก้ว 3/4
32 21774 เด็กหญิงณัฐธิดา บูรณพันธ์ 3/4
33 21776 เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีจันทร์ 3/4
34 21778 เด็กหญิงปัทมาพร อ่ำทุ่งพงษ์ 3/4
35 21784 เด็กหญิงอาภัสรา เถื่อนวิถี 3/4
36 21839 เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์เมือง 3/6
37 21855 เด็กหญิงปณิตา ขันโมลี 3/6
38 21932 เด็กหญิงบัณฑิตา สิงห์กล่อม 3/8
39 21942 เด็กหญิงวรัญญา ดีเทียน 3/8
40 22026 เด็กชายสิรภัทร วงศ์ฉายา 3/11