เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม เพลงไทยยุคโซเชียล Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22225 เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาฆะมงคล 2/2
2 22226 เด็กหญิงกันติชา จันทะโส 2/2
3 22227 เด็กหญิงกัลยากร ใจแสน 2/2
4 22231 เด็กหญิงณัฐชยา ศรีพล 2/2
5 22234 เด็กหญิงทวีติยา แดงบุตร 2/2
6 22235 เด็กหญิงธันยรัตน์ วงศ์พึ่ง 2/2
7 22237 เด็กหญิงปฏิมาพร เอี่ยมลออ 2/2
8 22239 เด็กหญิงปัญญาทิพย์ เหลืองชมพู 2/2
9 22240 เด็กหญิงพันธิตรา สัมพันธ์อภัย 2/2
10 22243 เด็กหญิงมณฑิรา เริงกสิวิทย์ 2/2
11 22245 เด็กหญิงรุ้งเดือน บัวบานพร้อม 2/2
12 22246 เด็กหญิงเรืองริน ทิพวรรณ์ 2/2
13 22247 เด็กหญิงศตพร มหัฆฆพงษ์ 2/2
14 22248 เด็กหญิงศศิธร แสนหาญ 2/2
15 22255 เด็กหญิงอินทิรา เฉลียว 2/2
16 22333 เด็กหญิงสโรชา เภตรา 2/4
17 22529 เด็กชายจุมพลภัทร์ บุญอาจ 2/10
18 22559 เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองเมืองหลวง 2/10
19 22560 เด็กหญิงเบญญาภา บางระมุง 2/10
20 21227 นางสาวปวันรัตน์ คำปล้อง 4/6
21 21238 นางสาวอรณี อ่ำเพ็ชร์ 4/6
22 23213 นางสาวอภิสรา พรมมา 4/9
23 21204 นายชยุตรา แสงประชาทัย 4/11
24 21220 นางสาวจิรนันท์ จันต่อม 4/11
25 21224 นางสาวณัชธาริณี อําพิน 4/11
26 21232 นางสาววิภาพรรณ กีตา 4/11
27 21233 นางสาววิมลณัฐ พิลึกดีเดช 4/11
28 21234 นางสาวสาธิตา จันทคุ 4/11
29 21482 นางสาวจินดารัตน์ ชูสุวรรณ 4/11
30 21496 นางสาววิรัณญา อยู่รอง 4/11
31 20347 นายพันธกานต์ จำนงค์ 6/8
32 20123 นางสาวปานอุษา แถมพยัฆ 6/8
33 20239 นางสาวณัฐธิดา พุ่มกลิ่น 6/8
34 20359 นางสาวเขมสรณ์ สุราภา 6/8
35 22099 นางสาวกมลชนก โทนทอง 6/8
36 22101 นางสาวชลธิชา คงเพียร 6/8
37 22102 นางสาวดรุณี บุดดี 6/8
38 22108 นางสาวศรุตา มัธยม 6/8
39 22110 นางสาวสิริกุล แม้นพยัคฆ์ 6/8
40 20370 นางสาวสุชิราภรณ์ หน่อตง 6/9