เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22959 เด็กชายทักษ์ดนัย เรืองประชา 1/7
2 22961 เด็กชายธนากร ว่องวิการณ์ 1/7
3 22965 เด็กชายพรดำรงค์ รุ่งเรือง 1/7
4 22367 เด็กหญิงนันท์นภัสร์ ปานมี 2/5
5 22371 เด็กหญิงวนิชพร ปิยะภาค 2/5
6 22373 เด็กหญิงวัณณิษา จันทร์เอี่ยม 2/5
7 22376 เด็กหญิงอรทัย ส้มสุด 2/5
8 22573 เด็กชายธนัชพร เตยหอม 2/11
9 22583 เด็กหญิงณภัทร สอนจีน 2/11
10 22586 เด็กหญิงนภัสกร ใบเนียม 2/11
11 22596 เด็กหญิงปิยาภรณ์ โพธิ์ศรี 2/11
12 22604 เด็กหญิงอรพรรณ พูนพิพัฒน์ 2/11
13 21645 เด็กหญิงณฐาภพ อัมภาราม 3/1
14 21647 เด็กหญิงณัฐชยา กะปุกปู่ 3/1
15 21878 เด็กชายภูมิรพีฐช์ ดีเต่า 3/7
16 22001 เด็กหญิงกันยาพร จินดาวงค์ 3/10
17 22014 เด็กหญิงสวรส แผลงศร 3/10
18 22038 เด็กหญิงนิศารัตน์ ตลับเงิน 3/11
19 22041 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ติยะศรี 3/11
20 22042 เด็กหญิงปวรรัตน์ เกษมุติ 3/11
21 22043 เด็กหญิงปัณณพร เกษมุติ 3/11
22 22049 เด็กหญิงรุจาภา ศรีวิเชียร 3/11
23 22051 เด็กหญิงวรัมพร ปานท่าฬ่อ 3/11
24 20584 นางสาวพิชามญช์ แคฝอย 5/2
25 20776 นางสาวชนาภา พันธ์เจริญพร 5/2
26 20780 นางสาวปารณีย์ วงษ์ศา 5/2
27 20789 นางสาวรัตนาภรณ์ ลงทอง 5/2
28 22612 นางสาวจุฑามาศ ชูกูล 5/2
29 20590 นางสาวสุธาสินี สุพรมมา 5/3
30 20592 นางสาวอธิชา คนสกุล 5/3
31 20572 นางสาวกาญลดา ทิมหอม 5/8
32 20586 นางสาววงแหวน สดุดี 5/8
33 20960 นางสาวทิวาวรรณ โพธิ์สาขา 5/8
34 22649 นางสาวจันทิมา สุ้มแน่น 5/8
35 22653 นายอภินันท์ มะลิปล้อง 5/9
36 20575 นางสาวฉัตรลดา ทองบุญโท 5/9
37 20582 นางสาวปิยะธิดา พิมพ์ศรี 5/9
38 20589 นางสาวสรีรา คุ้มคำ 5/9
39 20697 นางสาวณัฐธิดา จันสม 5/11
40 22678 นางสาวปวีณา เทียนทอง 5/11