เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22733 เด็กชายพชร จิตรดา 1/2
2 22780 เด็กชายพณวรรธน์ ทะแวนสาริกิจ 1/3
3 22782 เด็กชายวรวุฒิ ทับทิมทอง 1/3
4 22792 เด็กหญิงจิรัชญา เล็กอำพัน 1/3
5 22795 เด็กหญิงณัชชา ธะนะเเสง 1/3
6 22796 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภิญโญ 1/3
7 22811 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วัตุยา 1/3
8 22846 เด็กชายอจลวรรธน์ คามบุตร 1/4
9 22913 เด็กชายปรัชญ์ พรมชาติ 1/6
10 22925 เด็กหญิงชญานันท์ วัตถุภาพ 1/6
11 22952 เด็กชายก่อเกียรติ อินทร์จันทร์ 1/7
12 22971 เด็กชายสรวิศ พันมหา 1/7
13 23072 เด็กชายณวัฒน์ ฤหลม 1/10
14 23084 เด็กชายรวีโรจน์ กอบธัญกิจ 1/10
15 23141 เด็กหญิงน้ำอิง ฉลาดธัญญกิจ 1/11