เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม คอมพิวเตอร์ 1 Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22758 เด็กหญิงปาณิสรา อ่ำวิเศษ 1/2
2 22764 เด็กหญิงวันวิสา วิทยารัตน์ 1/2
3 22931 เด็กหญิงนลินทิพย์ เครืออ่อน 1/6
4 22945 เด็กหญิงหทัยภัทร แก้วสุวรรณ์ 1/6
5 22325 เด็กหญิงธนภรณ์ โพธิวิเศษ 2/4
6 22326 เด็กหญิงธัญญาพร วงษ์เวช 2/4
7 22330 เด็กหญิงภคพร อ่อนสุข 2/4
8 22455 เด็กหญิงสุภาวัลย์ มากรัตน์ 2/7
9 22478 เด็กหญิงขนิษฐา จินกสิกิจ 2/8
10 22482 เด็กหญิงธัญวรัตน์ นางแย้ม 2/8
11 22484 เด็กหญิงปภัสสร แข็งเขตรกรณ์ 2/8
12 22488 เด็กหญิงพิชชาภา คำรอด 2/8
13 22492 เด็กหญิงศุภสุตา ประสิทธิเขตรกิจ 2/8
14 22578 เด็กหญิงกมลวรรณ พุ่มพงษ์ 2/11
15 21674 เด็กหญิงกันตินาภรณ์ รัตนา 3/2
16 21690 เด็กหญิงพิมพ์พิพรรธ ชูหา 3/2
17 21803 เด็กหญิงกฤติมา ปิ่นจันทร์ 3/5
18 21804 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มงคลไทย 3/5
19 21807 เด็กหญิงจิราวรรณ ขันทอง 3/5
20 21814 เด็กหญิงพรพิมล รัดพัด 3/5
21 21816 เด็กหญิงพัชรี เส็งหนองแบน 3/5
22 21821 เด็กหญิงวิไลพร สารสุวรรณ์ 3/5
23 21853 เด็กหญิงธีริศรา พิมประสาร 3/6
24 21858 เด็กหญิงพรธีรา เกิดโภคา 3/6
25 21862 เด็กหญิงภักวดี เจริญสว่าง 3/6
26 21925 เด็กหญิงกฤษศิรียา พิทักษ์ 3/8
27 21927 เด็กหญิงจริยาภรณ์ นาคบุญมา 3/8
28 21931 เด็กหญิงนวรัตน์ ภูศรี 3/8
29 21935 เด็กหญิงพิชชาพร พานทอง 3/8
30 21941 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ประสิทธิการ 3/8