เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ชุมนุมดาราศาสตร์ Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23172 นางสาวเกวริน นาคสิงห์ 4/4
2 23174 นางสาวฐิติพร รังสร้อย 4/4
3 23176 นางสาวสิรินทรา กล้าขยัน 4/4
4 21280 นายชนกานต์ ช่อรัก 4/7
5 21282 นายฐานุพงศ์ ปานทอง 4/7
6 21312 นางสาวสุธิดา วิสิทธิเขตรกรรม 4/7
7 21286 นายสันติภาพ คงคา 4/9
8 21161 นายธนภัทร ท้าวอินทร์ต๊ะ 4/11
9 21172 นายศุภกิตติ์ เผ่าโหมด 4/11
10 23216 นางสาวพิมพิศา สำราญวงค์ 4/11
11 20574 นางสาวจุฑารัตน์ จูเที่ยง 5/2
12 20648 นายศุภสิน มุทิตา 5/3
13 20741 นางสาวณัฐพร พิมขาว 5/3
14 20832 นางสาวศตพร รัศมี 5/3
15 20606 นางสาวขวัญแก้ว สุระมาตย์ 5/4
16 20814 นางสาวกนกวรรณ เกรียงสมุทร 5/4
17 20819 นางสาวชนาภา เรืองเขตรพิศ 5/4
18 22059 นายธเนศ วงษ์กลม 6/2
19 20240 นางสาวดารารัตน์ ขาวขำ 6/4
20 20314 นางสาวฉันท์ชนก เปาริก 6/4
21 22691 นางสาวสุจิตรา มานะกิจ 6/4
22 22114 นางสาวกมลชนก สุขสวัสดิ์ 6/9
23 20430 นางสาวณิชาพร อ่ำทุ่งพงษ์ 6/10