เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม Chemistry game Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22728 เด็กชายกิตติศักดิ์ ธาตะกูล 1/2
2 22919 เด็กชายสุธี บุญศรี 1/6
3 22997 เด็กชายกันทฬากร เจริญเรือง 1/8
4 23000 เด็กชายคมธรรม ด้วงอ่วม 1/8
5 23001 เด็กชายชยธร ปรีจำรัส 1/8
6 23005 เด็กชายเตมีย์ รัตนโสภา 1/8
7 23077 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เทพณรงค์ 1/10
8 23083 เด็กชายพัฒนพงศ์ พันธ์ศรี 1/10
9 23089 เด็กชายสุรพงษ์ ไผ่ปาน 1/10
10 23109 เด็กหญิงวราภรณ์ แป้นน้อย 1/10
11 22188 เด็กชายกันต์พจน์ เอี่ยมอรุณ 2/1
12 22190 เด็กชายชเนนทร แจ่มฟ้า 2/1
13 22196 เด็กชายรวีวรรธ นฤคนธ์ 2/1
14 22198 เด็กชายศุภกฤต ตัณฑพาทย์ 2/1
15 22200 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธุ์เขียน 2/1
16 22201 เด็กหญิงฉันทิกา โพธิพิทักษ์ 2/1
17 22202 เด็กหญิงชญานันท์ ดั่นเจริญ 2/1
18 22203 เด็กหญิงชลธิชา ชำนิเขตรการณ์ 2/1
19 22205 เด็กหญิงชวพร ทาคำสุข 2/1
20 22207 เด็กหญิงธนวันต์ นิ่มพระยา 2/1
21 22210 เด็กหญิงปุณณภา ฤทธิ์บุญ 2/1
22 22212 เด็กหญิงพิณศิริ ผูกใจเพื่อน 2/1
23 22213 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คงเวียง 2/1
24 22214 เด็กหญิงวีร์สุดา เกตุหอม 2/1
25 22308 เด็กชายปภังกร ชูกลิ่น 2/4
26 21789 เด็กชายดลภพร์ เทพจินดา 3/5