เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม IoT เพื่อการเรียนรู้ Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22768 เด็กหญิงสุชานาถ พูลเพียร 1/2
2 22775 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เผ่าคง 1/3
3 22777 เด็กชายเตชิต คงประเสริฐ 1/3
4 22779 เด็กชายธวัชชัย ชาวเมือง 1/3
5 22785 เด็กชายวิทยา นิลวรรณ 1/3
6 22786 เด็กชายศุภณัฐ กุลนี 1/3
7 22789 เด็กชายอภิสิทธิ์ เพ็ชรอาบ 1/3
8 22911 เด็กชายณัฐนนท์ มั่นคง 1/6
9 22956 เด็กชายชโณทัย ตระกูลวรรณา 1/7
10 22964 เด็กชายปิยะวัชร์ กุดแยง 1/7
11 22974 เด็กชายสุวิจักขณ์ นพพันธ์ 1/7
12 23129 เด็กหญิงเกศรินทร์ วรรณา 1/11
13 22344 เด็กชายธนภัทร จินตกสิกรรม 2/5
14 22350 เด็กชายภานุวัตน์ หาญเสมอ 2/5
15 22356 เด็กชายสิทธิโชค จุฬานนท์ 2/5
16 22358 เด็กชายอาณัติ บุกเนียม 2/5
17 22562 เด็กหญิงไปรยา ศิริโยธา 2/10
18 22565 เด็กหญิงศศิวิมล อินทร์ใจดี 2/10
19 21651 เด็กหญิงปภัสสร เจริญ 3/1
20 21656 เด็กหญิงศิริวรรณ ไผ่พงษ์ 3/1
21 21658 เด็กหญิงสิตานัน ใจเย็น 3/1
22 21750 เด็กชายตฤณ เกตุเกล้า 3/4
23 21884 เด็กหญิงณัฐมน โตวิจารณ์ 3/7
24 21907 เด็กชายณัฐพัฒน์ ขาวโต 3/8
25 21909 เด็กชายธีรภัทร์ วัฒโนภาส 3/8