เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ประชาสัมพันธ์ Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21122 นายณัฐภัทร ชูบัว 4/6
2 21121 นายคามิน ลูกกลม 4/8
3 21168 นายวัชรชัย ประภัสสร 4/8
4 20634 นายเกรียงไกร คำปล้อง 5/6
5 20946 นายพีรพงษ์ เจียมมะเริง 5/6
6 20722 นายพิสิฐวรรจน์ บัวเผื่อน 5/8
7 20956 นางสาวชัญญานุช เสือพุก 5/8
8 20958 นางสาวดวงชีวา สุขวานนท์ 5/8
9 20964 นางสาวพิชชา ฤทธิ์สิงห์ 5/8
10 20982 นางสาวอุษณีย์ แตงบุญรอด 5/8
11 21600 นางสาวกัญญาพัชร เจนเขตต์การณ์ 5/8
12 20706 นางสาววัชราพร เรือนภู่ 5/9
13 20955 นางสาวกุสุมา เกิดกอง 5/9
14 20973 นางสาววนิดา อำภิน 5/9
15 20974 นางสาววรนาถ อ่อนศรี 5/9
16 20979 นางสาวหัทยา เครือวัลย์ 5/9
17 22655 นางสาวศศิธร ภูวงษ์ 5/9
18 22656 นางสาวศิริพร วิทยารัตน์ 5/9
19 22658 นางสาวอัมพวา ครุฑแก้ว 5/9
20 20632 นางสาวอมรา มณีสาร 5/10
21 20873 นางสาวสุมงคล กังวาฬ 5/10
22 21601 นางสาวเนตรอนงค์ นาคภู่ 5/10
23 20237 นางสาวขวัญฑาทิพย์ ชะวะนะศักดิ์ 6/2
24 20470 นางสาวเพ็ญพิชชา สารมะโน 6/2
25 20475 นางสาวสุธิดา สายทอง 6/2