เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ฟิสิกส์พาเพลิน Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 20807 นายภูริณัฐ เกตุวิริยกรรม 5/1
2 22617 นายสรวิชญ์ ด้างถางคำ 5/4
3 20663 นางสาวธิดาพร คำสอนจิก 5/4
4 20895 นางสาวปานไพลิน โพธิ์ศรี 5/4
5 20900 นางสาวสิริพร ศิริพงษ์ 5/4
6 20953 นางสาวกรรณิการ์ เลี้ยงประยูร 5/4
7 20957 นางสาวญานิกา โพธิ์พระรส 5/4
8 20977 นางสาวสุรางคณา ประสิทธิ์ธัญกิจ 5/4
9 22618 นางสาววิภาวรรณ หนูเทศ 5/4
10 20295 นายกานต์ชนิต รัตตะประทุม 6/1