เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม Chem is fun Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21258 นางสาวชนิกานต์ เเสงผ่อง 4/1
2 21261 นางสาวฐิตา วราหะ 4/1
3 21339 นางสาวเปรมยุดา ยอดสุทธิ 4/1
4 21342 นางสาวพรทิภากรณ์ ถ่อนสันเทียะ 4/1
5 22608 นางสาวกัญจน์อมล อาสะโภ 4/1
6 23160 นางสาวนันทัชพร เนียมโต 4/1
7 21135 นางสาวจุฑาภรณ์ วิวัฒน์ยุวะถาวร 4/4
8 21157 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกิจการ 4/4
9 23175 นางสาวรสริน วัฒนวิกย์กรรม 4/4
10 20759 นายณัฐพงษ์ อังประภาพรชัย 5/1
11 20804 นายพฤกษ์ บุญเจริญ 5/1
12 20816 นางสาวกัลยกร กมลมาลย์ 5/1
13 20099 นางสาวสุนันทา แก้วมะณี 6/2
14 20102 นางสาวอัญมณี กีตา 6/2
15 20234 นางสาวกนกวรรณ ทับทิม 6/2
16 20249 นางสาวมาลิตา สุขหิต 6/2
17 20252 นางสาวสรัญญา นิระทุศ 6/2
18 20434 นางสาวปาริชาติ สียิ่ง 6/2
19 20101 นางสาวอัจฉรา สิงหา 6/3