เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ห้องเรียนสีเขียว Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23163 นางสาวจันสุดา สังวรศิลป์ 4/2
2 21102 นางสาวกัลยรัตน์ มาถึง 4/3
3 23166 นางสาวจิรภา ติยะศรี 4/3
4 20678 นายชินโชติ ปรีชา 5/9
5 20312 นางสาวเขมิกา วดีศิริศักดิ์ 6/1
6 20320 นางสาวดวงฤดี มั่นคง 6/1
7 20087 นางสาวชาลิสา เกิดสุวรรณ 6/2
8 20095 นางสาวเมธาวี ภูผา 6/2
9 20163 นางสาวฐิติภา บัวเผื่อน 6/2
10 20171 นางสาวบุศย์รินทร์ เอี่ยมละออ 6/2
11 20172 นางสาวเบญจวรรณ รอดขาว 6/2
12 20178 นางสาวอรวี เรืองรอด 6/2
13 22061 นางสาวปิยวรรณ ฉุยฉาย 6/2
14 20143 นายจิรานุวัฒน์ บัวเทศ 6/4
15 20085 นางสาวขวัญเนตรชนก ดวงแข 6/4
16 20177 นางสาวอภิญญา ตระกูลชัยชนะ 6/4
17 20132 นางสาวเรณุกา นาคคุ้ม 6/5
18 20478 นางสาวฮารุมิ ทากิโมโตะ 6/5
19 21075 นางสาวณัฐธิชาพร ร้อยแก้ว 6/5
20 21608 นางสาวธัญวรัตน์ อภัยนุช 6/5
21 20080 นายวิริยะ โพธิ์เนย 6/8
22 20111 นายภาธร โทนใหญ่ 6/8
23 20144 นายเจษฎาภรณ์ บัวเผื่อน 6/8
24 22098 นายศรัณย์ภัทร สีดาคำ 6/8
25 20120 นางสาวนภัสฐิชา เทวะ 6/9
26 20128 นางสาวพุทธิสาริณี เหมือนการ 6/9
27 20134 นางสาววิชญาพร สีนนทา 6/9
28 20139 นางสาวอริสรา กีตา 6/9