เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม Science QR CODE Club Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22794 เด็กหญิงญาณิศา พันธุยี่ 1/3
2 22798 เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพ์โคตร์ 1/3
3 22799 เด็กหญิงณัฐนันท์ มาสสุข 1/3
4 22806 เด็กหญิงปรมาภรณ์ ดาวดวง 1/3
5 22886 เด็กหญิงณัฐฏ์ชนก โชติธนะ 1/5
6 22902 เด็กหญิงสรียา บูรพา 1/5
7 22353 เด็กชายศรัณยพงษ์ ใจเย็น 2/5
8 22389 เด็กชายศรัณย์ แก้วสาริการ 2/6
9 22401 เด็กหญิงณัฐวรรณ คงบัว 2/6
10 22530 เด็กชายชณาธิป วงศ์สุขเจริญ 2/10
11 22536 เด็กชายธนายุต ธาตะกูล 2/10
12 22541 เด็กชายพิพัฒนชัย จันดาเรือง 2/10
13 22543 เด็กชายภูริณัฐ เมลกูล 2/10
14 22547 เด็กชายศักดิธัช พูลเพิ่ม 2/10
15 21830 เด็กชายธราเทพ เทพกัลยา 3/6
16 21832 เด็กชายมุนินทร์ บุรคร 3/6
17 21833 เด็กชายวรรธนะ ทัศจันทร์ 3/6
18 21876 เด็กชายพงศพัศ ทองมา 3/7
19 21923 เด็กหญิงกมลวรรณ พันพ่วง 3/8
20 21929 เด็กหญิงณัฐกานต์ เก่งเขตวิทย์ 3/8
21 21943 เด็กหญิงศศิปรียา อินทสุวรรณ์ 3/8