เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม BIO GANG Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 20715 นายชนาธิป สมถะธัญการ 5/3
2 20721 นายพาทิศ จันทนารี 5/3
3 20806 นายภานุพงษ์ แย้มหนองเต่า 5/3
4 20576 นางสาวชวิศา ไม้สนธิ์ 5/3
5 20661 นางสาวณิชาภัทร เส็งจีน 5/3
6 20731 นายอาทิตย์ อาชญาทา 5/8