เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม คอมพิวเตอร์พาเพลิน Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22718 เด็กหญิงปลีณา ประเสริฐกุลศักดิ์ 1/1
2 22773 เด็กชายชญานนท์ ธงชัย 1/3
3 22778 เด็กชายแทนคุณ มโนธรรมวิวัฒน์ 1/3
4 22781 เด็กชายภานุวัฒน์ สมประสงค์ 1/3
5 22783 เด็กชายวรัญญู วิสิทธิ์ 1/3
6 22788 เด็กชายสิขเรศ ชาญกสิกิจ 1/3
7 22823 เด็กชายชยานันต์ ประสาท 1/4
8 22825 เด็กชายณฤพนธ์ ขยันกสิกรรม 1/4
9 22845 เด็กชายหิรัณย์ บริสุทธิ์ 1/4
10 22863 เด็กชายกิตติพงษ์ เสาวมาลย์ 1/5
11 22869 เด็กชายนพเกล้า หล้ามณี 1/5
12 22871 เด็กชายปาณชัย กังวาฬ 1/5
13 22874 เด็กชายยุทธภูมิ ธุสิน 1/5
14 22877 เด็กชายสรวิชญ์ ทับทิมทอง 1/5
15 22885 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ กมลมาลย์ 1/5
16 22892 เด็กหญิงปริยาภัทร ยวงหิรัญ 1/5
17 22898 เด็กหญิงพัชราพร อ้างเรือง 1/5
18 22900 เด็กหญิงภณิชชา ปิยะศรี 1/5
19 22904 เด็กหญิงอริตรา สมบัติหา 1/5
20 22949 เด็กหญิงอรุณี วันโย 1/6
21 22951 เด็กหญิงอุรวีย์ ปานคำ 1/6
22 22953 เด็กชายกิตติพศ หมีดำ 1/7
23 22955 เด็กชายกุลธวัช แก้วกัญหา 1/7
24 22957 เด็กชายณัฐกรณ์ ผิวงาม 1/7
25 22963 เด็กชายนฤสรณ์ ลำภา 1/7
26 23119 เด็กชายประสิทธิ์พร ยงเขตรกิจ 1/11
27 23120 เด็กชายปริญญา แยบเขตรการณ์ 1/11
28 22316 เด็กชายวีรภัทร สุรมาตร 2/4
29 22485 เด็กหญิงปริยาภัทร พัสสาริกรณ์ 2/8
30 22493 เด็กหญิงสุปรียา โพธิ์งาม 2/8