เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม หนองฉางสังคีต Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22720 เด็กหญิงพัดชา เดิมภาระ 1/1
2 22854 เด็กหญิงวรรณนิภา ยิ้มอิ่ม 1/4
3 22941 เด็กหญิงมฤตกร เจียมจรรยา 1/6
4 23007 เด็กชายธนโชติ พูลพันธ์ 1/8
5 23009 เด็กชายธาวิน พันธ์ยิ้ม 1/8
6 23019 เด็กหญิงกรรณิกา ชูช่วย 1/8
7 23023 เด็กหญิง ชาลิสา เอี่ยมคลอง 1/8
8 22320 เด็กชายสิริชัย กุลนารี 2/4
9 22347 เด็กชายปริญธัช อัมพเสวก 2/5
10 22475 เด็กชายสุรเดช พรมวัน 2/8
11 22537 เด็กชายธีรโชติ ราสี 2/10
12 22546 เด็กชายวัชรศักดิ์ วังสีราช 2/10
13 22558 เด็กหญิงนิชาภัทร สินสิงห์ 2/10
14 21681 เด็กหญิงนภัสวรรณ แซ่ด่าน 3/2
15 21699 เด็กหญิงสุชาดา วิเชียรรัตน์ 3/2
16 21719 เด็กชายวรัญญู อักษร 3/3
17 21980 เด็กชายณัฐพล นาคสังข์ 3/10
18 21990 เด็กชายพรพิพัฒน์ รัตติยา 3/10
19 21995 เด็กชายวัชระ คงศิริ 3/10
20 22019 เด็กชายธนพัฒน์ เป้ทรัพย์ 3/11
21 23159 นางสาวณิภาพร ลองทอง 4/1
22 22631 นายฐานันดร บุญวรนุช 5/6
23 22666 นางสาวลักขณา วงษ์ปาน 5/10
24 22113 นายอุดมศักดิ์ มาธิ 6/9
25 22133 นางสาวกรนันท์ ทองคำดี 6/10
26 22141 นางสาวภัสสร สมันทสาริกรณ์ 6/10