เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22821 เด็กชายชนะโชค สุวรรณกิจ 1/4
2 22927 เด็กหญิงฐนิดา กสิการ 1/6
3 22929 เด็กหญิงทรัพย์?ศิริ คำอิ่ม 1/6
4 23068 เด็กชายจิรวัฒน์ เริงเขตรวิทย์ 1/10
5 23078 เด็กชายนันทวัฒน์ สุมังสะ 1/10
6 23081 เด็กชายปัญญาฐากรณ์ หิรัญ 1/10
7 23082 เด็กชายพงศธรณ์ วินัยพานิช 1/10
8 23086 เด็กชายศิรเดช ธรรมชาติ 1/10
9 23088 เด็กชายสิทธิชัย นามบุรี 1/10
10 23090 เด็กชายอนุชิต วราหะ 1/10
11 23108 เด็กหญิงมริสรา ประสิทธิเขตกิจ 1/10
12 23112 เด็กหญิงอภิชญา มาหัวเขา 1/10
13 22300 เด็กชายณภัทร โพธิศรี 2/4
14 22306 เด็กชายธนวัฒน์ ประจุไทย 2/4
15 22531 เด็กชายชัชตินนท์ ต้นตลับทอง 2/10
16 22533 เด็กชายฐิติภัทร นกเอี้ยง 2/10
17 22535 เด็กชายธนวัตน์ สว่างจิตร์ 2/10
18 22538 เด็กชายธีรเดช โสประดิษฐ 2/10
19 22542 เด็กชายโพธิกร โพธิ 2/10
20 22548 เด็กชายศักรินทร์ รอดมาก 2/10
21 22550 เด็กชายศุภกฤต ทิพวรรณ์ 2/10
22 22551 เด็กชายสถาพร ฟักเขียว 2/10
23 21625 เด็กชายณัฐชนน นาวิก 3/1
24 21638 เด็กชายสหะรัตน์ วัดเปรียวพงษ์ 3/1
25 21756 เด็กชายนันท์วุฒิ ฮุงหวน 3/4
26 21793 เด็กชายธีรศานติ์ ทาเอื้อ 3/5
27 21977 เด็กชายจิรายุส พานิชประเสริฐ 3/10
28 21981 เด็กชายทรงเกียรติ หลวงอุดม 3/10
29 21983 เด็กชายธรรมนูญ คงคูเขียว 3/10
30 21985 เด็กชายธีรดนย์ อ่อนจันทร์ 3/10
31 21991 เด็กชายพิชิตชัย จันดาเรือง 3/10
32 21994 เด็กชายวรากร เหมือนทอง 3/10
33 21997 เด็กชายสารินท์ สีขำ 3/10
34 22695 เด็กชายศุภกร โฉมศรี 3/10
35 22004 เด็กหญิงนันทชพร เอี่ยมละออ 3/10
36 21249 นายศิวัฒน์ สอนซิว 4/2
37 21446 นายรัตน์ชัย เส็งหนองแบน 4/6
38 21092 นายปาลวัฒน์ ขยัน 4/10
39 21373 นายอภิสิทธิ์ อิ่มโอษฐ์ 4/10
40 21432 นายชยธร ประสมพงษ์ 4/10
41 21433 นายณัฐชนนท์ ป้อมกระสันต์ 4/10
42 21435 นายณัฐนันท์ ฤทธิเดช 4/10
43 23214 นายสมหวัง พุ่มพฤกษ์ 4/10
44 21141 นางสาวณัฐวดี หรรษา 4/10
45 21223 นางสาวญาดา หงษ์สัมฤทธิ์ 4/10
46 21271 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ วิรัชวงษ์ 4/11
47 20639 นายธีเดช ปิ่นโต 5/10
48 20918 นายมาโกโต๊ะ คิมุระ 5/10
49 22659 นายเจนนรินทร์ เขตบางกุ้ง 5/10
50 22661 นายพิพัฒน์ ปาลวัฒน์ 5/10
51 20461 นางสาวณัฐณิชา ประสิทธิ์ธัญกิจ 6/7
52 20114 นายวสุพล คงเขียว 6/9
53 20334 นายกิตติศักดิ์ พะระนะพันธ์ 6/10
54 20406 นายณัฐพล นิยม 6/10
55 21077 นายภีรวัฒน์ พร้อมพ่วง 6/10
56 22111 นายณัฐกรณ์ คำอินทร์ 6/10
57 22128 นายธีรพงศ์ ซ่อนกลิ่น 6/10
58 22129 นายนิทัศษ์ อ่ำสุพรรณ์ 6/10
59 22142 นางสาววันวิสา อนุสรณ์ 6/10