เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม NCW String ensemble Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22747 เด็กหญิงณัฐณิชา แย้มแสง 1/2
2 22759 เด็กหญิงภัทรนัฏฎา วรรณภาค 1/2
3 22763 เด็กหญิงวศินี ศรีพันธ์ 1/2
4 22853 เด็กหญิงเพชรไพลิน เเก้วโพธิ์ 1/4
5 22855 เด็กหญิงวรรณนิภา สุมานิตย์ 1/4
6 22862 เด็กชายกันตพัฒน์ วิเชียรรัตน์ 1/5
7 22868 เด็กชายณัฐ ตั๊งวิบูลย์ชัย 1/5
8 22870 เด็กชายปัณณวัชร์ จิรากรศิรโรจน์ 1/5
9 22872 เด็กชายพัชรพล พงศ์ชีวะกุล 1/5
10 22878 เด็กชายสรวิชญ์ เศียรขุนทศ 1/5
11 22894 เด็กหญิงไปรยา เพ็งอุ่น 1/5
12 22973 เด็กชายสิรภัทร ทิพวรรณ์ 1/7
13 23053 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แป้นสุข 1/9
14 23054 เด็กหญิงธนภรณ์ มณฑาสุวรรณ 1/9
15 23056 เด็กหญิงบุญรักษ์ อัศวเมฆิน 1/9
16 23060 เด็กหญิงมินทร์ตา เทียนเงิน 1/9
17 23061 เด็กหญิงวรพร วงศ์เฉลียว 1/9
18 23067 เด็กหญิงอัญชิษฐา อุ่นเรือน 1/9
19 22229 เด็กหญิงจิราภา ศรีสด 2/2
20 22230 เด็กหญิงชนกานต์ สังข์ทอง 2/2
21 22252 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทะสะวะดี 2/2
22 22500 เด็กชายณภัทร สนองคล้าย 2/9
23 22501 เด็กชายดุษฎี สุขโต 2/9
24 22502 เด็กชายนฤเบศ มูลกาศ 2/9
25 22505 เด็กชายพิพัฒน์ วงษ์อำมาตย์ 2/9
26 22507 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุขสุวานนท์ 2/9
27 22508 เด็กหญิงกุลนัดดา ศรีโสภา 2/9
28 22513 เด็กหญิงนงนภัส บุญกมุติ 2/9
29 22516 เด็กหญิงปวีรัตนา เกษประทุม 2/9
30 22521 เด็กหญิงรัตตวัลย์ จันทร์ศรี 2/9
31 22524 เด็กหญิงสาสิริยา อ่ำเทศ 2/9
32 22545 เด็กชายโรจน์ศักดิ์ ไม้สนธิ์ 2/10
33 22553 เด็กชายอชิรวิทย์ บริวาท 2/10
34 22561 เด็กหญิงเบญญาภา บุญทอง 2/10
35 22010 เด็กหญิงพัณณิตา อำภา 3/10
36 21422 นางสาววรรณวนัช ภัทรพิไลรักษ์ 4/1
37 21413 นางสาวฐิติมา ศรีเดช 4/3
38 21285 นายสมพล ธาตะกูล 4/7
39 21402 นายเตชัส ปานหลุมข้าว 4/7
40 23204 นางสาวอินทิรา เชี่ยวกสิกรณ์ 4/8