เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22771 เด็กหญิงอินทิรา รูปปัทม์ 1/2
2 22816 เด็กหญิงอภิชญา ทองหล้า 1/3
3 23075 เด็กชายธนวัฒน์ ภูแซมโชติ 1/10
4 23092 เด็กหญิงเขมจิรา กองแม่ 1/10
5 23093 เด็กหญิงจิรัชยา เหล่าลูกอินทร์ 1/10
6 23095 เด็กหญิงณัฐกานต์ กินรีแช 1/10
7 23100 เด็กหญิงบุญญาพร ทวีสกิจ 1/10
8 23101 เด็กหญิงปนัดดา มีโชค 1/10
9 23102 เด็กหญิงปรียาภัทร สุนทร 1/10
10 23103 เด็กหญิงปลิดา เหล่าเขตรกิจ 1/10
11 23105 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จัดเขตรกรรม 1/10
12 23106 เด็กหญิงพิยดา อินพรหม 1/10
13 23107 เด็กหญิงภรณ์ชนก สุพลจิตร์ 1/10
14 23110 เด็กหญิงศิริชาดา ชูแสงทอง 1/10
15 22556 เด็กหญิงชนานาฏ ทิพย์ศิริ 2/10
16 22563 เด็กหญิงพรหมพรรณ พรหมจาต 2/10
17 22564 เด็กหญิงวรรณา ประสาท 2/10
18 22571 เด็กชายธนภัทร เชิดโฉม 2/11
19 22603 เด็กหญิงอมรรัตน์ แตงบุญรอด 2/11
20 21655 เด็กหญิงวรลักษณ์ อินดอนกลอย 3/1
21 21675 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ แก้วโต 3/2
22 21733 เด็กหญิงนฤมล กะระวะสุ 3/3
23 21844 เด็กหญิงชลญานันท์ ศีลแดนจันทร์ 3/6
24 22006 เด็กหญิงบุญญาพร พุทธแก้ว 3/10
25 22009 เด็กหญิงพัชรพร วงษ์ปาน 3/10
26 22011 เด็กหญิงวริศรา พันธุ์สมบูรณ์ 3/10
27 22045 เด็กหญิงพลอยสวย มาเกิด 3/11
28 21497 นางสาวศศิประภา พรหมศิริ 4/5
29 23182 นางสาวณิชากร เอี่ยมมาก 4/5
30 21392 นางสาวศิริกัญญา เช้าวันดี 4/7
31 20707 นางสาววาสนา ช้อยบัวงาม 5/10
32 20967 นางสาวมธุมาส ท้วมศรี 5/10
33 20142 นายรัฐธนนท์กฤช โคตรคำ 6/5
34 22096 นายชลธาร มิ่งแก้ว 6/8
35 20241 นางสาวเดือน ศิริโยธา 6/8
36 20477 นางสาวอริศรา ไชยคำมิ่ง 6/8
37 20427 นางสาวเกศกนก พะนาน 6/9
38 20428 นางสาวจุฑามาศ ธิริ 6/9
39 20432 นางสาวบัวชมพู สนองคล้าย 6/9
40 21064 นางสาวณัฐนันท์ ยะโสภณ 6/10