เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม พระและเครื่องราง Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22828 เด็กชายธนพรรณน์ คำภา 1/4
2 22832 เด็กชายปฏิภาณ พงษ์เขียว 1/4
3 21768 เด็กชายอภิรักษ์ เกษระกำ 3/4
4 21408 นางสาวขวัญฤทัย หาญสาริกิจ 4/2
5 21426 นางสาวสุดารัตน์ ขุนทอง 4/2
6 21407 นางสาวกัญญากาณฑ์ เพ็ชจันทร์ 4/3
7 21411 นางสาวชนมล เถื่อนวิถี 4/3
8 21423 นางสาวสิริญญา หอมไรย์ 4/3
9 21414 นางสาวดวงกมล วงษ์สาธุภาพ 4/4
10 21418 นางสาวพัตรพิมล จรรยหาญ 4/4
11 21089 นายปรเมศ สีดำ 4/6
12 21201 นายกิตติศักดิ์ เลี่ยมมาตร์ 4/6
13 22171 นายอนวัช ชำนาญชัด 4/6
14 21120 นายกีรติ เกิดสวัสดิ์ 4/8
15 20078 นายภัทรพล หริ่งรอด 6/1
16 20300 นายธนธรณ์ ขำสุวรรณ์ 6/1
17 20089 นางสาวณัฐธิดา พูลกสิกรณ์ 6/1
18 20323 นางสาวปณิตตรา วรสิทธิ์ 6/1
19 20092 นางสาวพาขวัญ ปรากริม 6/2
20 20096 นางสาววรรณวิสา ดีพันธ์ 6/2
21 21605 นางสาวทิพย์เกษร ขันธเวทย์ 6/2
22 22062 นางสาววรัณยา ฮาดสม 6/2
23 20455 นายสุทัศน์ พูลพุกยี่ 6/6
24 22084 นายเทพทัต วงษ์วิทยา 6/6
25 22086 นายธิติวุฒิ สดศรี 6/6