เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ครอบครัวพอเพียง Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22729 เด็กชายชนะชล พงษ์โสภณ 1/2
2 22739 เด็กชายเสฏฐวุฒิ อ่างทอง 1/2
3 22767 เด็กหญิงสิรินทรา ปัดชา 1/2
4 22914 เด็กชายปุญญพัฒน์ อังกินันท์ 1/6
5 22395 เด็กหญิงกนกวรรณ เลี่ยมมาตร์ 2/6
6 22460 เด็กชายกันตพัฒน์ เกยูรวงศ์ 2/8
7 22462 เด็กชายกิตติพร นพรัตน์ 2/8
8 22463 เด็กชายคเณศ ขวัญไกรศิริ 2/8
9 22570 เด็กชายณรงค์กร เดชครุธ 2/11
10 22599 เด็กหญิงเมทาวดี มณีฤทธิ์ 2/11
11 22605 เด็กหญิงอัมวราดี มณีฤทธิ์ 2/11
12 21629 เด็กชายธนภัทร ยอดฉุน 3/1
13 21679 เด็กหญิงตรีชยา ทองเชื้อ 3/2
14 21745 เด็กชายกรณภัทร จังประเสริฐ 3/4
15 23180 นางสาวจิราวรรณ ปิยะทัศน์ 4/5
16 23190 นางสาววาสิตา คำแพง 4/5
17 21202 นายกิติพันธ์ ยุชังกูล 4/9
18 21365 นายทิฆัมพร ถาวรสูตร 4/9
19 20208 นายอัครพล ทาอุบล 6/6
20 20476 นางสาวอธิติยา บุญเรือง 6/8
21 22103 นางสาวธนัชพร ทองชื่น 6/8
22 22105 นางสาวปรียานุช สุวรรณกาโล 6/8
23 22106 นางสาวรวินท์นิภา อุ่นชื่น 6/8