เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ฟุตบอล Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22742 เด็กชายเอกรัญย์ อินเล็ก 1/2
2 22834 เด็กชายพัลลภ หัสเเดง 1/4
3 22838 เด็กชายยศภัทร จันทร์เอี่ยม 1/4
4 22865 เด็กชายคณพศ แจ้งถิ่นป่า 1/5
5 22866 เด็กชายจตุพร ฉวีจันทร์ 1/5
6 22876 เด็กชายศรัณย์ ม่วงแก้ว 1/5
7 22880 เด็กชายอิศรา รักธรรม 1/5
8 22882 เด็กหญิงชญาภรณ์ กีตา 1/5
9 22909 เด็กชายเจษฎา ดอนแนไพร 1/6
10 23006 เด็กชายธนกฤต แม่นศร 1/8
11 23011 เด็กชายรพีพัทร ชูโตศรี 1/8
12 23015 เด็กชายวีรภัทร นามบุรี 1/8
13 23070 เด็กชายชนินทร์ บุญรักษา 1/10
14 23071 เด็กชายญาณวิทย์ ศีลแดนจันทร์ 1/10
15 23073 เด็กชายณัฐวัฒน์ เจนการนา 1/10
16 23074 เด็กชายแทนคุณ วงษ์วิกิจการ 1/10
17 23076 เด็กชายธนวัตร ทองคำดี 1/10
18 23079 เด็กชายน้ำเพชร นวมเพชร 1/10
19 23091 เด็กชายอนุภัทร บุญ?ศรี? 1/10
20 22218 เด็กชายธีทัตธิษณ์ โคชา 2/2
21 22266 เด็กชายพิภู วัฒนเกษกรณ์ 2/3
22 22337 เด็กชายจตุพล ศรีพนมวัลย์ 2/5
23 22405 เด็กหญิงนภานันท์ ไชยนามสถิตย์ 2/6
24 22421 เด็กชายนพกร นพรัตน์ 2/7
25 22423 เด็กชายปุณญพัชญ์ มณีกระจ่างวงศ์ 2/7
26 22425 เด็กชายรชยศ เจริญพะกุไพศาล 2/7
27 22427 เด็กชายศักดิ์ระพี ประชุณหะ 2/7
28 22457 เด็กชายกรวิชญ์ ชาติสุทธิ์ 2/8
29 22459 เด็กชายก้องภพ คล้ายสุข 2/8
30 22466 เด็กชายนภสินธุ์ อำดวนตาล 2/8
31 22472 เด็กชายยศกร บุญเกิด 2/8
32 22474 เด็กชายวรวิช พันธุ์เขียน 2/8
33 22528 เด็กชายจิรภาส โสภณรัตนกุล 2/10
34 22539 เด็กชายนฤนาท วนไธสง 2/10
35 22552 เด็กชายสิทธิชัย แข็งสาริกรณ์ 2/10
36 22555 เด็กหญิงจิตติภัทรา โทนทอง 2/10
37 22557 เด็กหญิงตะวันฉาย ท้วมคล้าย 2/10
38 22575 เด็กชายศุภวิชญ์ พันธ์เขียน 2/11
39 22580 เด็กหญิงจริยา แสงเทียนชูตระกูล 2/11
40 21666 เด็กชายพงศภัค สินประเสริฐ 3/2
41 21668 เด็กชายรตนวรพล ใยคง 3/2
42 21826 เด็กชายไกรวุฒิ ศรีกาญจนวงษ์ 3/6
43 21829 เด็กชายธราเทพ ยามา 3/6
44 21834 เด็กชายศุภกร อยู่สิงห์ 3/6
45 21837 เด็กชายสุวรรณภูมิ คเชนทรพรรค 3/6