เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23118 เด็กชายนันทิพัฒน์ แก้วมัน 1/11
2 23122 เด็กชายภาคิณฐ หัสแดง 1/11
3 23152 เด็กหญิงศศิประภา ชูศรี 1/11
4 22469 เด็กชายพีรวิชญ์ ศิริพรวงศ์บุญ 2/8
5 22473 เด็กชายรัฐภูมิ ปานน้อย 2/8
6 22477 เด็กชายเอกราช เกิดแก้ว 2/8
7 22534 เด็กชายทินภัทร สังข์สิทธิ์ 2/10
8 22544 เด็กชายรัชชานนท์ ฉวีจันทร์ 2/10
9 21673 เด็กหญิงกนกพร โพธิ์ทอง 3/2
10 21795 เด็กชายปวริศร์ กอบธัญกรณ์ 3/5
11 21945 เด็กหญิงสุธาธินี วะรังศรี 3/8
12 22020 เด็กชายธนภัทร วัฒนเกษกรณ์ 3/11
13 22025 เด็กชายสิรธีร์ จีนจรรยา 3/11
14 22027 เด็กชายอุกฤษณ์ เกิดแก้ว 3/11
15 21107 นางสาวณัฐชยา พรมสนธิ์ 4/9
16 23212 นางสาววรพรรณ? เชี่ยวเขตร?วิทย์? 4/9
17 20657 นางสาวชุติภรณ์ สุวรรณ 5/2
18 20656 นางสาวชนัญชิดา ศรีบรรเทา 5/3
19 20768 นายสุทธิภัทร สระทองหยอย 5/6
20 20849 นายภัทรพล ชำนาญชัด 5/6
21 22634 นายวสันต์ มาขำ 5/6
22 22660 นายธนพัฒน์ เบญจประเสริฐ 5/10