เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม บาสเกตบอล Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22741 เด็กชายอัสนี ป้อมกระสันต์ 1/2
2 22769 เด็กหญิงสุณิสา แยบกสิกิจ 1/2
3 22776 เด็กชายณัฏชนน แซ่โจว 1/3
4 22787 เด็กชายสรพัศ ถึงทัพ 1/3
5 22824 เด็กชายณรงค์กร เกษทรัพย์ 1/4
6 22998 เด็กชายกุศล ไกรวิเศษ 1/8
7 23010 เด็กชายพีรวัฒน์ วัตถุภาพ 1/8
8 23014 เด็กชายวรพล อยู่สิงห์ 1/8
9 23016 เด็กชายศรราม ล่องมรุต 1/8
10 23038 เด็กหญิงอภิญญา พันธ์นวล 1/8
11 23097 เด็กหญิงธนาภา ปัทมรัตน์ 1/10
12 22464 เด็กชายชวกร ทวีกสิกรรม 2/8
13 21636 เด็กชายสงัด อนันตชาติ 3/1
14 21693 เด็กหญิงวรรณพร จีนเขตกรณ์ 3/2
15 21710 เด็กชายปิยวัฒน์ สาคร 3/3
16 21721 เด็กชายสหรัฐ มิ่งขวัญ 3/3
17 21786 เด็กชายชยานันต์ คำรื่น 3/5
18 21788 เด็กชายณัฐนันท์ ฉายวัฒนา 3/5
19 21794 เด็กชายปรมินทร์ ชูชะนะ 3/5
20 21796 เด็กชายภูริณัฐ เส็งจีน 3/5
21 21800 เด็กชายสิงห์เพ็ชร ชนะสงคราม 3/5
22 22687 เด็กชายวณิชยา อารีเอื้อ 3/6
23 21866 เด็กชายกรวิชญ์ เกสทอง 3/7
24 21868 เด็กชายจิรสิน ทวีกสิกรรม 3/7
25 21891 เด็กหญิงพรภนา ทสะภาค 3/7
26 21928 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เขตเจริญ 3/8
27 21946 เด็กหญิงสุปาณี บุปผา 3/8
28 22022 เด็กชายพัฒนพงษ์ อินสอน 3/11
29 21264 นางสาวณิชารีย์ ยืนยง 4/5
30 21082 นายเจษฎา สิงห์โตทอง 4/6
31 21208 นายธนวัฒน์ เรือนแก้ว 4/6
32 23196 นายยศนันทน์ ขยันเกษกรณ์ 4/8
33 23205 นายก้องภพ สมศรี 4/9
34 22609 นายถาวโรจน์ พรจรัสกุลวัฒน 5/2
35 20559 นายณัฐภัทร ธานีตระกูล 5/4
36 20797 นายคณากร ศุภลิตเดชาธร 5/4
37 20884 นายสุรศักดิ์ ก้อนจ้าย 5/5
38 20159 นายอมรเทพ โพธิ์ทอง 6/3
39 20229 นายศรคม คุ้มคำ 6/3
40 21610 นายจิรโรจน์ อาจิณ 6/3
41 20097 นางสาวสุตาภัทร รัดพัด 6/3
42 20469 นางสาวเพ็ญพิชชา จุงสวัสดิ์วัฒนา 6/3
43 20083 นายสรวิชญ์ คุ่ยสว่าง 6/4
44 20098 นางสาวสุทธิมาภรณ์ จินต์ธนวัฒน์ 6/5
45 20460 นางสาวชุติมณทน์ น้อยพลทัน 6/10