เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21210 นายปรมินทร์ คงปรือ 4/11
2 21222 นางสาวชุติมา วัดเกลี้ยวพงษ์ 4/11
3 21230 นางสาวมาติกา เมืองจันทร์ 4/11
4 21236 นางสาวสุนิตา ศรีนารถ 4/11
5 21494 นางสาววรรณษา ตะกรุด 4/11
6 20866 นางสาววฤณดา ภวกวินโชติ 5/4
7 20966 นางสาวภาศิณี รักไทย 5/4
8 20914 นายปฏิภาณ โกดี 5/11
9 20695 นางสาวชนกนันท์ ดิษเจริญ 5/11
10 20696 นางสาวชุติกาญจน์ บุญวัตน์ 5/11
11 20698 นางสาวณัฐนันท์ เจนเขตรกิจ 5/11
12 20699 นางสาวธารารัตน์ สัตย์ธรรม 5/11
13 20712 นางสาวเอื้อการย์ สุวิชา 5/11
14 22674 นางสาวจุฑามาศ จันทร์เพ็ชร 5/11
15 22681 นางสาวเมขลา วิมลมุข 5/11
16 22682 นางสาววรัญญา เหล่าลูกอินทร์ 5/11
17 22685 นางสาวสรัญญา จันทร 5/11
18 22058 นางสาวชมพูนิกข์ เพ็งอุ่น 6/1
19 22063 นายวุฒิเศรษฐ ประมูลทรัพย์ 6/3
20 20328 นางสาวลภัสรดา คุ้มไพรี 6/3
21 20315 นางสาวฉันทิศา มีโพธิ์ 6/4
22 20326 นางสาวเพ็ญธนาลัย คณฑา 6/4
23 20361 นางสาวชุติมา คงห้วยรอบ 6/4
24 22073 นางสาวรัตณากร แย้มเกตุ 6/4
25 20454 นายสรัญ วรรณสิงห์ 6/6