เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา) Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22890 เด็กหญิงนันทิชา นิระโรค 1/5
2 22976 เด็กหญิงกัลยกร ถาวรสูตร 1/7
3 22978 เด็กหญิงกุล?ธรา? สมประสงค์? 1/7
4 22986 เด็กหญิงธมนพรรณ พรมนิ่ม 1/7
5 22322 เด็กหญิงชาลิสา พินัยลำ 2/4
6 22332 เด็กหญิงวิภาพร คำลี 2/4
7 22413 เด็กหญิงศุภิสรา เกตุวิริยกรรม 2/6
8 22431 เด็กหญิงจิราพร ต้นทุน 2/7
9 22432 เด็กหญิงชญานิศ แป้นน้อย 2/7
10 22453 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ครุธพันธ์ 2/7
11 21748 เด็กชายจิรายุ ทับทิมทัย 3/4
12 21773 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แสนธิ 3/4
13 21775 เด็กหญิงนัฐฐิรา นุชนารถ 3/4
14 21783 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เริงเขตรกรณ์ 3/4
15 21845 เด็กหญิงชลิดา เทียมจรรยา 3/6
16 21849 เด็กหญิงทัศนีย์ ชาสุดทะศรี 3/6
17 21852 เด็กหญิงธันยพร ขันวงศ์ 3/6
18 21861 เด็กหญิงแพรพิไล หอมมาลัย 3/6
19 21863 เด็กหญิงรัฐนันท์ ใจแสน 3/6
20 21865 เด็กหญิงโสภิตา บินเซส 3/6
21 22021 เด็กชายบวรลักษณ์ ลำดวน 3/11
22 22029 เด็กหญิงกวิลทิพย์ นาคสิงห์ 3/11
23 22030 เด็กหญิงกัญชพร โต้งดัง 3/11
24 22031 เด็กหญิงกัญญาภัค เหมะ 3/11
25 22032 เด็กหญิงจิราพัชร ขุนพิลึก 3/11
26 22034 เด็กหญิงชนันภรณ์ พิมพ์ขาว 3/11
27 22036 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา รัชฏาพิริยกรณ์ 3/11
28 22044 เด็กหญิงปาริฉัตร จีนตะกัน 3/11
29 22048 เด็กหญิงรสรินทร์ คำวาง 3/11
30 22055 เด็กหญิงอริสา พลพัฒน์ 3/11
31 20886 นางสาวขนิตฐา แข็งเขตร์ 5/5
32 20709 นางสาวศุภมาส แกว่นเขตวิทย์ 5/7
33 20926 นางสาวพิชชาภา สะธรรม 5/7
34 21523 นางสาวณฐพร จันทหอม 5/7
35 22643 นางสาวมัณฑนา บุญช่วย 5/7
36 20843 นายนันทพงศ์ กีตา 5/10
37 20577 นางสาวชุตินธร ลอยสงเคราะห์ 5/10
38 20772 นางสาวกาญจนา กลทิพย์ 5/10
39 20870 นางสาวศิริวรรณ น้อยพญา 5/10
40 20931 นางสาววริตา ทาคำสุข 5/10
41 22665 นางสาวพวงผกา นาบ้าน 5/10