เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22937 เด็กหญิงพอเพียง สายสัมพันธ์ 1/6
2 22993 เด็กหญิงมินนิม มากมี 1/7
3 23008 เด็กชายธัญเทพ ประสิทธิ์ 1/8
4 23096 เด็กหญิงณัฐธิดา อรุณ 1/10
5 22199 เด็กหญิงกนกวรรณ บิณฑวิหค 2/1
6 22216 เด็กหญิงสุริษฎา มุทิตา 2/1
7 22299 เด็กชายคณธชาติ ทองคำดี 2/4
8 22338 เด็กชายจักรกฤษณ์ มีสิน 2/5
9 22340 เด็กชายเจมมี่ ใจการุณ 2/5
10 22343 เด็กชายธนชาติ เมธา 2/5
11 22351 เด็กชายรัชชานนท์ ก้อนทอง 2/5
12 22352 เด็กชายวัชรสาร กลิ่นสาท 2/5
13 22355 เด็กชายศุภลักษณ์ โพธิมล 2/5
14 22357 เด็กชายอธิป ดาวเรือง 2/5
15 22461 เด็กชายกิตติกวิน บุญชู 2/8
16 22567 เด็กชายจตุภัทร์ สุขไพบูลย์ 2/11
17 22576 เด็กชายอดิศร หัถบูรณ์ 2/11
18 22581 เด็กหญิงญาณภัทร มธุรส 2/11
19 21724 เด็กหญิงกัญญาภัค ดีภา 3/3
20 21726 เด็กหญิงจาฏุพัจน์ ขันกสิกรณ์ 3/3
21 21743 เด็กหญิงอาริษา โพธิ์เปี่ยม 3/3
22 21894 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา กสิกรณ์ 3/7
23 21937 เด็กหญิงพิมพ์หทัย โสตฐิพันธ์ 3/8
24 22028 เด็กหญิงกฤษณา โพธิ์เนย 3/11
25 21500 นางสาวสุปราณี คูณป้อง 4/5
26 21505 นางสาวไอย์ลดา รูปงาม 4/5
27 21490 นางสาวพัชรพร ประสาท 4/8
28 21231 นางสาววรรณพร ขุนศรี 4/9
29 21387 นางสาวเเพรวนภา โพธิพิทักษ์ 4/9
30 21491 นางสาวพิมพ์พิสา ทองนิโรจน์ 4/9
31 21495 นางสาววริศรา คงฉิม 4/9
32 23207 นางสาวกรรณิการ์ คงประเสริฐ 4/9
33 23208 นางสาวชนารดี กองยศ 4/9
34 23209 นางสาวณัฐณิชา พรมทา 4/9
35 23210 นางสาวดาราภรณ์ วิมุติ 4/9
36 20610 นางสาวฐิติวรดา บุญชู 5/10
37 20675 นายจักรพงษ์ ทองย้อย 5/11
38 20677 นายชโนทัย กูลการขาย 5/11
39 22671 นายอัษฎาวุธ สว่างตา 5/11
40 20608 นางสาวชลธิชา บุญวิเศษ 5/11
41 20624 นางสาววรรณษา โสวาที 5/11
42 20785 นางสาวภัทรจิรา เดชเดชา 5/11
43 20972 นางสาวลลิดา ลำเภา 5/11
44 22675 นางสาวชุตาภรณ์ ชมภูระย้า 5/11
45 22676 นางสาวทิชา แกล้วเขตรการ 5/11
46 22679 นางสาวปัทมาพร รักซื่อ 5/11
47 20090 นางสาวธนพร ทองคำดี 6/2
48 21604 นางสาวณฐนนท ขันธเวทย์ 6/2
49 22097 นายธเนศ สุวรรณคาม 6/8
50 20212 นางสาวเปรมยุดา บุญรอด 6/8
51 20214 นางสาวพวงผกา ฉัตรทอง 6/8
52 20440 นางสาวสุนิสา หมื่นศรีธิ 6/8
53 22100 นางสาวกัญญารัตน์ งอยแพง 6/8
54 20447 นายพงศกร อ่อนละออ 6/9
55 20122 นางสาวนันทิวา ศรีวรนันต์ 6/9
56 22115 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณคาม 6/9
57 22119 นางสาวพรชิตา อินทร์กันฑ์ 6/9
58 22123 นางสาวศิริมา สมวันดี 6/9
59 22125 นางสาวสุพรรษา ระลอก 6/9
60 20129 นางสาวภัทรภรณ์ สิงห์เวียง 6/10