เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22715 เด็กหญิงธิดาวัลย์ วิหก 1/1
2 22719 เด็กหญิงปวิชญาดา เพ็ญเขตรวิทย์ 1/1
3 22725 เด็กหญิงอภิญญา เขียวทอง 1/1
4 21086 นายธนพงษ์ มหันตรัตน์ 4/1
5 21333 นางสาวญาณิศา กุสุโมทย์ 4/1
6 21336 นางสาวดาราวรรณ พึ่งแก้ว 4/1
7 21341 นางสาวพรตวรรณ โนรี 4/1
8 23161 นางสาวแพรพิไล พนาพิทักษ์กูล 4/1
9 21242 นายทิวัตถ์ ทองฤทธิ์ 4/2
10 21357 นางสาวแสนสิริ คัดทะจันทร์ 4/3
11 21094 นายภาณุ หงษ์ประดับ 4/5
12 21417 นางสาวพรชนก น้อยกลัด 4/5
13 23179 นางสาวกชพร โสรดี 4/5
14 23181 นางสาวณภัทร บุญสาย 4/5
15 23183 นางสาวแทนขวัญ ลำปาง 4/5
16 23187 นางสาวปาริชาต เกตุเส็ง 4/5
17 23189 นางสาวรัตนวดี แรงสาริกิจ 4/5
18 23191 นางสาวสาวิทตรี กะละวิชัย 4/5
19 21318 นางสาวอารีรัตน์ นิลละภา 4/7
20 21386 นางสาวพิชญา เอี่ยมสอาด 4/7
21 21480 นางสาวขวัญศิริ โทนใหญ่ 4/7
22 21206 นายทรงพล อ่ำทุ่งพงษ์ 4/8
23 21255 นางสาวกนกพร ยิ้มพะ 4/8
24 21274 นางสาวโยษิตา กิตติศุภประภัสร์ 4/8
25 21292 นางสาวกันตยา ตรีเนตร 4/8
26 23203 นางสาววริศรา สังสุด 4/8
27 21486 นางสาวนฤภร เผ่าชวด 4/10
28 21317 นางสาวอัญชิษฐา คชดี 4/11
29 20929 นางสาวรวิปรียา มุระดา 5/10
30 20864 นางสาวปรียาพร ศรีเมือง 5/11
31 20868 นางสาวศิริรัตน์ อยู่สิงห์ 5/11