เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ชี้ช่องทางศึกษาต่อ น.ฉ.ว. Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 20228 นายพัทธพล สุโน 6/1
2 20311 นางสาวกนกวรรณ เปรมจิตร 6/1
3 20316 นางสาวฐิติยา หาญสาริกัน 6/1
4 20322 นางสาวนฤมล เหล่าแก้วก่อง 6/1
5 20333 นางสาวสุพิชชา แจ่มแสง 6/1
6 20152 นายมนัสนันท์ วชีระสูตร 6/2
7 20383 นายศิรวิทย์ บุษบงค์ 6/2
8 20384 นายศีลนาถ ประเสริฐน้อย 6/5