เลือกชุมนุมออนไลน์

ชุมนุม ธนาคารโรงเรียน Export->Excel
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22399 เด็กหญิงชุติกาญน์ ศรทอง 2/6
2 22033 เด็กหญิงเจนจิรา สารสมัคร 3/11
3 22046 เด็กหญิงมณีรัตน์ รงค์ทอง 3/11
4 22053 เด็กหญิงสวรส ทองประเสริฐ 3/11
5 22057 เด็กหญิงอาทิตติยา บุตรลพ 3/11
6 21262 นางสาวณัฐชนน คฤหปาน 4/3
7 21263 นางสาวณัฐชยา สอนจีน 4/3
8 21268 นางสาวนัชชา เหล่าประชา 4/3
9 23169 นางสาวอภิญญา สังข์ทอง 4/3
10 21265 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองสุข 4/4
11 21272 นางสาวยุวดี พันธุ์เขียน 4/4
12 21415 นางสาวธรรชนก กลิ่นพยงค์ 4/4
13 21256 นางสาวกมลทิพย์ เขตกรณ์ 4/8
14 21277 นางสาวสุชานาถ พันธุกสิกรณ์ 4/8
15 21276 นางสาวสิริวรรณ ศรีงาม 4/9
16 21269 นางสาวพัชรา พนมเวท 4/11
17 21278 นางสาวสุภัสสรา พิลึกฤเดช 4/11
18 20962 นางสาวปรภาว์ ธัญญเจริญ 5/2
19 20963 นางสาวพรทิพย์ พลปัญกาศ 5/2
20 20978 นางสาวแสงศิรประภา แสงยิ่ง 5/2
21 20961 นางสาวธณัชชา คงห้วยลอบ 5/3
22 20981 นางสาวอัญชนิกา สีแตง 5/3
23 20969 นางสาวยมลพร หนองคาย 5/5
24 20970 นางสาวรดา จินตนา 5/5
25 20464 นางสาวนงนภัส โพธิ์ประดิษฐ์ 6/5
26 20474 นางสาววัชพร กองพรม 6/8
27 20471 นางสาวรัตนากร เจริญ 6/9