ชุมนุม เย็บ ปัก ถัก ร้อย
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23164 นางสาววรัญญา ฮะฉั่ว ม.4/2
2 21117 นางสาววิชุลดา ชัยศิริ ม.4/4
3 23173 นางสาวฐิตารีย์ ตันวงษา ม.4/4
4 21140 นางสาวณัฐธิดา บุญรักษา ม.4/5
5 21143 นางสาวธัญนันท์ จันทนเสวี ม.4/5
6 21148 นางสาวปารัช เชื้อชวด ม.4/5
7 23186 นางสาวนุจิรา จำปาทิพย์ ม.4/5
8 23188 นางสาวภรณ์ชิตา ชัยทำมา ม.4/5
9 21118 นางสาวศิรสา รงค์ทอง ม.4/8
10 21137 นางสาวชลลดา เต็มอุทัย ม.4/8
11 21154 นางสาวศิรภัสสร กาสา ม.4/8
12 21388 นางสาวรัตนพร เเสงเเก้ว ม.4/8
13 21498 นางสาวโศภิตา กรศิริ ม.4/8
14 23199 นางสาวขนิษฐา ณรงค์มี ม.4/8
15 21123 นายธนพนธ์ เรืองอยู่ ม.4/9
16 21133 นางสาวกุลจิรา นิ่มพระยา ม.4/9
17 21139 นางสาวฐิติพัชร อินทรโชติ ม.4/9
18 21142 นางสาวตวงรัก ชุ่มเย็น ม.4/9
19 21146 นางสาวนันทิชา วิเวก ม.4/9
20 21155 นางสาวศิริกัญญา โพธิ์ขวาง ม.4/9
21 21291 นางสาวกฤตยา ภมรคล ม.4/9
22 21316 นางสาวอริสา บุญตา ม.4/9
23 21484 นางสาวชนิสรา คำภาพักตร์ ม.4/9
24 21504 นางสาวอาทิตย์ ไตรกิจมงคล ม.4/10
25 20168 นางสาวนพรัตน์ หาดแก้ว ม.6/4
26 20174 นางสาวพรรวษา สังข์น้ำ ม.6/4