ชุมนุม DIY.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22706 เด็กหญิงกมลชนก อินทพาส ม.1/1
2 22710 เด็กหญิงณัฐวรา พันธุ์โย ม.1/1
3 22717 เด็กหญิงปภัชญา พรศิรชัย ม.1/1
4 22721 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หาญสาริกิจ ม.1/1
5 22723 เด็กหญิงวรพิชชา ไกรสิทธิพาณิชย์ ม.1/1
6 22724 เด็กหญิงหทัยภัทร พึ่งแก้ว ม.1/1
7 22726 เด็กหญิงอาริตา โกวิน ม.1/1
8 22743 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวกลั่น ม.1/2
9 22749 เด็กหญิงทิพญา อสิพงษ์ ม.1/2
10 22751 เด็กหญิงธนภร รู้อยู่ ม.1/2
11 22753 เด็กหญิงธมลวรรณ ดีพรม ม.1/2
12 22755 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ดาวเรือง ม.1/2
13 22807 เด็กหญิงปริฉัตร พลวนอาจ ม.1/3
14 22813 เด็กหญิงลักษิกา เพ็งพะยม ม.1/3
15 22867 เด็กชายชัยวัฒน์ เขียวรัตน์ ม.1/5
16 22879 เด็กชายสิทธิชัย ทองดี ม.1/5
17 22960 เด็กชายธนัทสนันท์ พุฒศิริ ม.1/7
18 21759 เด็กชายปรัชญา ใจภูมิ ม.3/4
19 21767 เด็กชายอนุนาถ ฉิมสุข ม.3/4
20 21145 นางสาวนันท์นภัส หล่อทอง ม.4/8
21 21315 นางสาวหทัยทิพย์ ปรากริม ม.4/8
22 22174 นางสาวกัญญาณัฐ สูงยาง ม.4/8
23 23200 นางสาวปฑิตตา อยู่กรุง ม.4/8
24 23202 นางสาวรติพร บัวผัน ม.4/8
25 22628 นายกฤษฎา วิเชียรสาร ม.5/6