ชุมนุม โครงงานขนมนึ่ง
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21228 นางสาวพัทธวรรณ รัตนวรรณ์ ม.4/7
2 21235 นางสาวสุกฤตา สาศิรินทร์ ม.4/7
3 21290 นางสาวกนกทิพย์ เหล่ากสิการ ม.4/7
4 21302 นางสาวดรุณี เดชวารี ม.4/7
5 21307 นางสาวปิยมาภรณ์ ภูสำเภา ม.4/7
6 21503 นางสาวอธิชา คงแง่ง ม.4/7
7 21183 นางสาวพรสวรรค์ สพประสงค์ ม.4/8
8 21136 นางสาวเจนปรียา บัวเทศ ม.4/10
9 21389 นางสาวรุจิรา หนองคาย ม.4/10
10 21481 นางสาวจิดาธิตา อาจิณ ม.4/10